Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Працездатність людини і особливості її динаміки

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Працездатність як центральна проблема фізіології і психології праці
1. Суть і фактори працездатності людини
1.2. Межа працездатності і функціональні стани організму людини у процесі праці
2. Дослідження показників і динаміки працездатності
2.1. Показники і методика оцінки працездатності людини
2.2. Динаміка працездатності і характеристика її фаз
2.3. Заходи для підвищення працездатності працівників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Діяльність – це форма активного відношення людини до дій¬сності, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які пов’язані зі створенням суспільно значущих (матеріальних і духовних) цінностей та засвоєнням суспільного досвіду. Головними формами діяльності є пізнання, праця, спілкування. В онтогенетичному плані діяльність людини представлена такими видами, як гра, навчання, праця. Будь-яка діяльність є одночасно «творенням чогось» і проявом позиції, ставлення людини до інших людей, суспільства в цілому. Отже, діяльність має поведінковий аспект.

Праця є основним видом діяльності, оскільки пов’язана з виробництвом суспільно корисних продуктів - матеріальних та ідеальних. Вона є вічною необхідною умовою існування людей і розглядається як специфічна видова поведінка людини, що забезпечує її виживання. Проблема працездатності є центральною у фізіології і психології праці, оскільки ефективна трудова діяльність може бути забезпечена лише на основі врахування фізіологічних і психологічних законо¬мірностей функціонування людського фактора. Саме завдяки працездатності можлива реалізація знань, умінь і досвіду людини. Працездатність людини є фізіологічною основою продуктивності праці.

Спробу визначити працездатність людини через трудове напруження, викликане напруженістю роботи, зробили українські вчені О. О. Навакатикян, В. В. Крижанівська і В. В. Кальниш [16]. Вони виходять з того, що різні види праці в залежності від їх напруженості спричиняють різне трудове напруження організму. Проте одна й та сама робота зумовлює різне трудове напруження у працівників, які різняться за віком, статтю, станом здоров’я, рівнем кваліфікації, мотивацією тощо.

На сьогодні проблема дослідження працездатності людини і особливостей та закономірностей її динаміки, зважаючи на зростання необхідності у кваліфікованих кадрах у всіх сферах господарювання, залишається найбільш актуальною у фізіології і психології праці.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. - Самара, 1991. - 149 с.
 2. Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. - М.: Экономика, 1974. - 191 с.
 3. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под редакцией А. О. Навакатикяна. - К.: Здоров’я, 1984. - 144 с.
 4. Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в физиологии труда. - М.: Медицина, 1974. - 311 с.
 5. Душков Б. А. Индустриально-педагогическая психология. - М.: Просвещение, 1981. - 208 с.
 6. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Экономика, 1980. - 343 с.
 7. Инженерная психология / под ред. Г. К. Середы. - К.: Выща шк., 1976. – 308 с.
 8. Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для ВУЗов. - 
 9. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
 10. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / составители В. Г. Макушин и др. - М.: Экономика, 1988. - 116 с.
 11. Косилов С. А. Очерки физиологии труда. - М.: Медицина, 1965. - 371 с.
 12. Косилов С. А. Психофизиологические основы научной организации труда. - М.: Экономика, 1979. - 176 с.
 13. Котелова Ю. В. Очерки по психологии труда. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 120 с.
 14. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 232 с.
 15. Кундиев Ю. И., Навакатикян А. О., Бузунов В. А. Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях. - М.: Медицина, 1982. - 222 с.
 16. Лукашевич Н. П., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда: Учеб-метод. пособие / Под ред. Н. П. Лукашевича. - К.: МАУП, 1997. - 103 с.
 17. Навакатикян А. О., Крыжановская В. В., Кальниш В. В. Физиология и гигиена умственного труда. - К.: Здоров’я, 1987. - 152 с.
 18. Общая психология / ред. А. В. Петровский - М.: Просвещение, 1986. - 464 с.
 19. Основы инженерной психологии / под редакцией Б. Ф. Ломова. - М.: Высш. шк., 1986. - 448 с.
 20. Основы профессионального психофизиологического отбора /Отв. ред. Ф. Н. Серков. - К.: Наукова думка, 1987. - 244 с.
 21. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. - М.: Медицина, 1970. - 264 с.
 22. Полежаев Е. Ф., Макушин В. Г. Основы физиологии и психологии труда. - М.: Экономика, 1974. - 240 с.
 23. Руководство по физиологии труда / Под ред. З. М. Золиной, Н. Ф. Измеро¬ва. - М.: Медицина, 1983. - 528 с.
 24. Саноян Г. Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве (Психофизиологический аспект). - М.: Экономика, 1978. - 168 с.
 25. Физиологические и психологические основы труда. - М.: Профиздат, 1974. - 232 с.
 26. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В. И. Медведева. - Л.: Наука, 1984. - 140 с.
4507
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).