Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Права іноземців в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Правове становище іноземців у цивільному процесі України
 2. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців
 3. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, у яких беруть участь іноземці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Протягом останніх десятиліть у розвитку світової економіки домінують процеси поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації господарського розвитку, що зумовлює зміну обсягів і характеру руху факторів і результатів виробництва, а також процеси гармонізації правового регулювання суспільних відносин та зближення правових систем. За таких умов підприємницька діяльність іноземних осіб не обмежується територією однієї держави, а кількість іноземців осіб - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності постійно збільшується. Унаслідок цього іноземні громадяни стають учасниками цивільно-правових відносин всередині держави, що зумовлює зростання актуальності дослідження їх місця у цивільному процесі.

Передумовою набуття цивільного процесуального правового статусу, а також однією з підстав виникнення цивільних процесуальних правовідносин є цивільна процесуальна правосуб’єктність. Вона властива усім суб’єктам цивільного процесуального права. Зважаючи на це, цивільна процесуальна право- суб’єктність є невід’ємною юридичною властивістю й іноземних осіб, які беруть участь у цивільному процесі України.

Цивільною процесуальною правосуб’єктністю іноземних осіб є їх невід’ємна юридична властивість, яка, структурно складаючись із правоздатності та дієздатності, виявляється у здатності іноземних осіб вступати у цивільні процесуальні правовідносини, набуваючи відповідного цивільного процесуального правового статусу учасника цивільного процесу (наприклад сторони, третьої особи, представника та ін.).

Цивільна процесуальна правосуб’єктність властива усім іноземним особам без винятку, у тому числі іноземним державам і міжнародним організаціям. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України, тобто діє так зване правило «національного режиму».

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 04.06.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 4. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
 5. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-III, редакція від 19.11.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2491-14
 6. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI, редакція від 30.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3671-17
 7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»  від 22.09.2011 № 3773-VI, редакція від 19.07.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
 8. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951, приєднання від 10.01.2002 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_011
 9. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, редакція від 21.01.2006 [Елект-ронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_009
 10. Андронов І. В. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар станом на 22.06.2010 / І. В. Андронов, Н. Ю. Голубєва, В. К. Гуревський, В. В. Денисюк, В. В. Денисюк, А. І. Дрішлюк, Р. Є. Еннан, В. М. Зубар, В. В. Ільков, О. В. Крилова; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва. - К.: Прав. єдність, 2010. - 648 c.
 11. Бєлєвська О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні / О. Бєлєвська // Право України. - 2008. - N 9. - С. 46-50.
 12. Бичкова, С. С. Особливості цивільної процесуальної правосуб’єктності іноземних осіб в Україні / С. С. Бичкова, Н. О. Чучкова // Право України. - 2011. - N 2. - С. 217-222.
 13. Ківалов С. В. Цивільний процес України: підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / С. В. Ківалов, Р. М. Мінченко, С. О. Погрібний, І. В. Андронов, Н. В. Волкова; ред.: Р. М. Мінченко. - Херсон: Олди-плюс, 2014. - 719 c.
 14. Колпаков В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності / В. Колпаков // Право України. - 2004. - N1. - С. 81-86.
 15. Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України / І. Павлуник // Право України. - 2002. - № 10. - С. 136-141.
 16. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент.: у 2-х т. Т. 2 / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак, С. С. Волков. - К.: Вид. Фурса С.Я.; КНТ, 2007. - 803 c.
 17. Цірат Г. А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації: монографія / Г. А. Цірат. - Х.: Вид-во Іванченка І. С., 2013. - 482 c.
 18. Чорноус О. Деякі аспекти права іноземців на звернення до державних органів України / О. Чорноус // Юридичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 42-44.
 19. Чучкова Н. О. Обов'язок доказування у цивільних справах за участю інозем-них осіб / Н. О. Чучкова // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 413-417.
 20. Якимчук Б. До питання про правовий статус іноземців під час провадження досудового слідства в Україні / Б. Якимчук // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. - 2012. - N 6. - С. 31-32.
5539
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).