Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Права іноземних авторів в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Система міжнародного та регіонального захисту прав інтелек-туальної власності
 2. Охорона авторських прав іноземних осіб в Україні
 3. Трансформація норм міжнародних договорів з авторського права та суміжних прав у норми національного законодавства України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

До джерел права інтелектуальної власності іноземців відносять багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, які укладаються у процесі співробітництва між державами у цій сфері. Їх прийняття обумовлено тим, що національне законодавство не застосовується у випадках, коли правовласник реалізовує свої інтелектуальні права або захищає їх від порушень на території іншої країни. У такому разі ця особа може розраховувати на застосування або норм міжнародної конвенції, або, за принципом національного режиму, положень законодавства країни, де потрібен захист. Головною умовою для цього є участь держави використання об’єкта та держави громадянства особи у міжнародному договорі з питань охорони цих об’єктів інтелектуальної власності. Колізійні норми, що визначають, право якої держави має застосовуватись до конкретних відносин, містяться, як правило, у самих міжнародних договорах.

Отже, охорона інтелектуальної власності в світовій економіці стає політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою та вимагає стратегічних підходів до їх вирішення. Процеси інтелектуалізації досягли надзвичайно високої інтенсивності, немислимої в попередні роки. Тому Україна повинна адаптуватися до світових процесів в сфері інтелектуальної власності Необхідно підкреслити, що Україна значно активізувала процес входження в світові структури, що регулюють інтелектуальну власність, і вже є учасницею 15 з 26 універсальних міжнародних конвенцій і договорів у цій сфері. Проте в національному законодавстві проблемою залишається правова охорона прав іноземців на об’єкти інтелектуальної власності. Це вимагає дослідження питання правової охорони прав іноземців на об’єкти авторського права.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 3. Закон України  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI, редакція від 19.07.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
 4. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961, приєднання від 20.09.2001 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_763
 5. Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута) від 24.07.1971, підписання від 24.07.1971 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/952_006
 6. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971, приєднання від 31.05.1995 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_051
 7. Аврамова О.Є. До проблеми правової охорони прав іноземців на об'єкти інтелектуальної власності / Аврамова О.Є., Козакова С.В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми   розвитку   українського   суспільства.   –   Харків:   НТУ   «ХПІ»,   2013.   – № 6(980). – С. 34-37.
 8. Бабенко В. А. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / В. А. Бабенко, А. П. Лимар; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - 152 c.
 9. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб'єкти та об'єкти, правові основи захисту / Ю. Гарієвич // Нова пед. думка. - 2009. - № 4. - С. 109-111.
 10. Денисова Р. О. Сучасна роль Бернської конвенції в міжнародній охороні авторських прав / Р. О. Денисова // Проблеми законності. − Вип. 76: Респ. міжвід. наук. зб. – Х.: НЮАУ, 2005. – С. 51-55.
 11. Жовтанецька О. О. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації / О. О. Жовтанецька, А. З. Жовтанецький // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - 2008. - № 624. - С. 221-226.
 12. Заєць О. Розвиток інституту вільного використання об’єктів авторського права за Бернською конвенцією / О. Заєць // Учёные записки Таврического национального университета. – Т. 20 (59). − № 1. – Юридические науки. – Симферополь: Б. и., 2007. – С. 144-148.
 13. Крижна В. М. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; за ред. В. І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад.України, 2008. – 112 с.
 14. Підопригора О. А. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький, В. С. Дроб'язко, П. П. Крайнєв, О. М. Мельник. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. - 235 c.
 15. Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність: підручник / В. Д. Понікаров, О. О. Єрмоленко, І. А. Медведєв; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 304 c.
 16. Потоцький М. Ю. Адаптація законодавства України до європейських стан-дартів щодо захисту прав інтелектуальної власності / М. Ю. Потоцький // Защита прав интеллектуальной собственности: ХІ междунар. науч-практ. конф., 28 мая – 01 июня 2007 г.: тезисы докл. - Алушта, 2007. - С. 104-115.
 17. Романюк О. І. Інтелектуальна власність: навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / О. І. Романюк; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 268 c.
 18. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / О. О. Ястремська; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. - 123 c.
5625
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).