Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право Європейського Союзу як наднаціональне право

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
73
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз Європейського Союзу як наднаціонального утворення
1.1. Явище наднаціональності у діяльності міжнародних економічних організацій
1.2. Європейський Союз як наднаціональне утворення sui generis
2. Система наднаціональних правових інституцій Європейського Союзу
2.1. Економічні наднаціональні утворення ЄС
2.2. Судові наднаціональні інституції ЄС
3. Проблеми взаємодії держав-членів ЄС в межах власного суверенітету та наднаціонального права
3.1. Верховенство права Європейського союзу по відношенню до національного права держав-членів
3.2. Проблемні питання співвідношення наднаціональності Європейського Союзу та суверенітету його членів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження зумовлена, насамперед, тим впливом, який мають наднаціональні інституції Європейського союзу (ЄС) на розробку і реалізацію рішень, які приймаються ЄС з широкого кола політичних та еконо-мічних питань. Такі комунітарні інституції, як Європейська Комісія, Євро-пейський Парламент, Суд Європейського Союзу і Центральний європейський банк виступають в якості основних провідників наднаціональності і, одночасно, є органами для впровадження інтеграційних рішень у життя.

Проблеми, що пов’язані з інтеграційними процесами в Європі та еволюцією наднаціональних інституцій Європейського Союзу все частіше стають предметом наукових досліджень. Їх актуальність та інтенсивність помітно підвищилася в останні роки, насамперед, у зв’язку з розширенням ЄС у травні 2004 р. і останніми подіями в Україні, зумовленими прагненням народу держави до інтеграції з ЄС.

Актуальність дослідження зумовлена і тим фактом, що процеси, які відбуваються в Євросоюзі, віддзеркалюють зміни глобальної системи міжнародних відносин, все більший вплив в якій набувають нові, некласичні актори – наднаціональні, транснаціональні і неурядові. На теренах ЄС ці процеси мають випереджальні темпи, і тому вивчення механізмів і культури взаємодії, що формуються в політичній системі ЄС між класичними акторами і державами-членами, може сприяти кращому розумінню тенденцій трансформації всієї системи міжнародних відносин.

Необхідність дослідження інституційної системи Євросоюзу продикто-вана зростанням інтенсивності контактів між Україною та ЄС. Втілення в життя мети будівництва стратегічного партнерства і набуття повноправного членства вимагає вміння грамотно вести справи з ЄС на всіх рівнях. Першим кроком на шляху створення більш ефективної взаємодії з Брюсселем має стати повномасштабне вивчення принципів і механізмів функціонування наднаціональних інституцій ЄС як феномену наднаціонального права.

Стан дослідження проблеми. Теоретичні й концептуальні підходи до вивчення процесу еволюції права Європейського Союзу та існуючі в науці доктрини, концепції і теорії, що є основою розвитку європейських управлінських тенденцій розробляють Т. В. Аверочкіна [10], І. А. Грицяк [19], В. В. Копійка [32], М. І. Марчук [38], А.П. Сапсай [42], Ю.С. Хоббі [49] та ін.

Концептуальне розуміння наднаціональності права Європейського Союзу як одного з процесів соціальних закономірностей, у якому роль суб’єкта управління відіграє інституційна система Європейського Союзу, а об’єктом є держави-члени ЄС, держави-кандидати та держави-претенденти на вступ до ЄС, наводиться у працях Л. Л. Грицаєнко [15], Р. А. Петрова [41], Є. А. Шибаєвої [52], Х. С. Якименко [56] та інших.

Однак при цьому комплексного дослідження, яке б визначало право Європейського Союзу як наднаціональне утворення складаючих його держав та інших наднаціональних інституцій, досі немає.

Об’єкт дослідження – структура правових інституцій Європейського союзу.

Предмет дослідження – наднаціональні аспекти інституційного правоутворення в теоріях європейської інтеграції.

Мета роботи – дослідити теоретичні підходи до ролі і місця наднаціональних інституцій в європейському правовому процесі. 

Для реалізації зазначеної мети в роботі були поставлені наступні завдання:

 • проаналізувати явище наднаціональності у діяльності міжнародних економічних організацій;
 • окреслити особливості Європейського Союзу як наднаціонального утворення;
 • дослідити правову систему економічних та судових наднаціональ-них утворень Європейського Союзу;
 • проаналізувати проблеми взаємодії держав-членів ЄС в межах власного суверенітету та наднаціонального права.

Методи дослідження. В якості базового обрано системний методу, тому що динамічний розвиток міжнародних відносин викликав оформлення відносин між суб’єктами цих відносин у певні системи. На основі системного підходу в даній дисертаційній роботі Європейський Союз розглядається як система, а держави-члени, місцеві органи влади і наднаціональні інституції ЄС – як її складові елементи. Крім того, у дослідженні використано порівняльний, історичний, порівняльно-історичний методи, формально-логічний та аналітичний методи тощо.

Наукова новизна теми дослідження  полягає в тому, що узагальнено періодизацію еволюції теоретичних підходів щодо ролі наднаціональних інституцій в євроінтеграційних процесах, доведено, що наднаціональні інституції ЄС функціонують як рушійна сила інтеграції в межах, які встановлені державами-членами в Договорах, і використовують для просування інтеграції наявні процедури прийняття рішень, інформацію і можливості маніпулювати національними коаліціями, а також визначено фактори і умови, що визначають роль і місце наднаціональних інституцій ЄС в інтеграційних процесах, а саме: наявні ресурси і репутація інституцій ЄС; контекст переговорів і стратегія, яку наднаціональні інституції можуть використовувати для просування інтересів ЄС.

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Висновки і основні положення, що викладені в роботі, можуть представляти практичний інтерес для дослідників європейської інтеграції та чиновників багатьох органів державного управління, які покликані розвивати відносини з Європейським Союзом у різних галузях. Цьому сприяє аналіз положень установчих Договорів, змін до нього і проекту Конституції для Європи, які торкаються компетенції і взаємодій інституцій Євросоюзу з національними і субнаціональними органами влади на сучасному етапі, розробки і прийняття рішень, проведення спільних політик.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 72 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Определение N 01-1/1-10 Экономического суда Содружества Независимых Государств о разъяснении Консультативного заключения Экономического суда СНГ от 23 июня 1998 года N 01-1/2-98 о толковании Устава Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, прийняття Україною від 15.02.2010 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_m74
 2. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду від 22.07.1944, редакція від 10.11.2010 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_921
 3. Статті Угоди 1945 р. Про Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку від 01.01.1945, редакція від 30.01.2009 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996_028
 4. Угода про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994, приєднання від 16.05.2008 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_342
 5. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року від 15.04.1994, прийняття від 15.04.1994 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_003
 6. Договір про заснування Європейської Спільноти від 25.03.1957, редакція від 01.01.2005 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_017
 7. Договір про Європейський Союз від 07.02.1992, редакція від 13.12.2007 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_029
 8. Decision of the European Parliament on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties adopted by Parliament on 9 March 1994 (OJ L 113, 4.5.1994, p. 15) and amended by its decisions of 14 March 2002 (OJ L 92, 9.4.2002, p. 13) and 18 June 2008 (OJ L 189, 17.7.2008, p. 25) [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.om budsman.europa.eu/resources/statute.faces.
 9. Decision of the European Ombudsman adopting implementing provisions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ombudsman.europa.eu/ resources/provisions.faces
 10. Аверочкіна Т. В. Право Європейського Союзу: підруч. для студ. ВНЗ / Т. В. Аверочкіна, Ю. Ю. Акіменко, Т. О. Анцупова, М. Р. Аракелян, Х. Н. Бехруз; ред.: О. К. Вишняков; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О.: Фенікс, 2013. – 869 c.
 11. Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу: підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О.: Фенікс, 2012. – 390 с.
 12. Баймуратов М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами: монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі; ред.: М. О. Баймуратов; Маріуп. держ. ун-т, Європ. орг. публіч. права. – Суми: Унів. кн., 2013. – 298 c.
 13. Бесчастний В. М. Право Європейського Союзу: навч. посіб. / В. М. Бесчастний, В. П. Філонов, О. В. Філонов, В. М. Субботін; ред.: В. М. Бесчастний. – К.: Знання, 2010. – 367 c.
 14. Волеводз А. Правовые основы организации и деятельности Европола после Лиссабонского договора / А. Г. Волеводз, Э. И-О. Дамирчиев // Право і безпека. – 2011. – № 1. – С. 14–19.
 15. Грицаєнко Л. Л. Інституційний механізм Європейського Союзу: поняття та принципи функціонування / Л. Л. Грицаєнко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4(94). – С. 103-109.
 16. Грицаєнко Л. Л. Проблеми правової природи та правосуб’єктності Європейського Союзу / Л. Л. Грицаєнко // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 39. – С. 611-620.
 17. Грицаєнко Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною / Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 91–95.
 18. Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. / І. А. Грицяк. – К.: К.І.С., 2006. – 398 c.
 19. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. / І. А. Грицяк; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр прав. підприємн. дослідж. – К.: К.І.С., 2004. – 260 c.
 20. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу: підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов ; [за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого та ін.]. – Х.: Вид-во ХарІ НАДУ «Магістр», 2009. – 620 с.
 21. Дір І. Ю. Правові аспекти становлення "простору свободи, безпеки та юстиції" у розширеному ЄС / І. Ю. Дір, З. М. Макаруха // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 35. – С. 559–564.
 22. Дубов Д.  «М’яка» десуверенізація країн-членів Європейського Союзу / Д. Дубов // Політ. менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 148-159.
 23. Європейський Союз: слов.-довід. / ред.-упоряд. М. Марченко. – 3-е вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 140 с.
 24. Ірінєєва В. Евроюст у системі кримінально-правового співробітництва Європейського Союзу / В. Ірінєєва // Віче. – 2012. – № 10. – С. 15–17.
 25. Ірінєєва В. Європейська прокуратура в архітектоніці системи кримінальної юстиції Європейського Союзу / В. Ірінєєва // Вісник прокуратури. – 2012. – № 7. – С. 118–125.
 26. Каркач П. Координація діяльності правоохоронних органів держав - членів Європейського Союзу / П. Каркач // Історико-прав. часоп.. - 2013. - № 1. - С. 127-134.
 27. Колесніченко В. В. Регулятивна та інтерпретаційна функції принципів права Європейського Союзу / В. В. Колесніченко В. В. // Правове життя сучасної України: матеріали міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу Одеської національної юридичної академії (5-6 червня 2009 р., м. Одеса). – О., 2009. – С. 638-639.
 28. Колесніченко В. В. Роль і значення принципів права Європейського Союзу в правовому регулюванні / В. В. Колесніченко // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (10 квітня 2009 р., м. Одеса). – О.: ОДУВС, 2009. – С. 48-49.
 29. Комарова Т.В. Суд Європейських Співтовариств та конституціоналізація європейського права / Т. В. Комарова // Осінні юридичні читання: Тези доп. та наук. повідом. всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених (12-13 лист. 2008 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 131-134.
 30. Комарова Т.В. Юридична сила та нормативність рішень Суду Європейських Співтовариств / Т. В. Комарова // Сучасні проблеми юридичної науки: Тези доп. та наук. повід. всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 148-151.  
 31. Коноваленко  І.  Проблема співвідношення наднаціональності та сувере-нітету в основних концепціях західноєвропейської інтеграції / І. Конова-ленко // Наукові записки.- Т.  12:  Політологія / Національний  університет «Києво-Могилянська академія». – К.: КМ  «Academia», 1999.-  С. 48-55.
 32. Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; ред.: Л. В. Губерський. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 760 c.
 33. Корольов М. А. Наднациональность с точки зрения международного права / М. А. Корольов // Моск. журн. междунар. права. – 1997. – № 2. – С. 3.
 34. Кресін О. В. Конституція об’єднаної Європи / О. В. Кресін; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Юрид. думка, 2005. – 116 c.
 35. Лепешков  Ю. Межгосударственная интеграция в рамках  Европейского Союза: некоторые вопросы теории / Ю. Лепешков // Белорусс. журнал меж-дународного права  и международных отношений. – 2001.- №  1. – С. 45-49.
 36. Лифшиц И. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе / И.М. Лившиц. – М.: Статут, 2012. – 256 с.
 37. Макаруха З. М. Правовий аналіз структури, завдань, сфери діяльності та порядку роботи Євроюсту / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3. – С. 129-135.
 38. Марчук М. І. Право Європейського Союзу: навч. посіб. / М. І. Марчук; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2012. – 235 c.
 39. Муравйов В. І. Право Європейського Союзу: підручник / В. І. Муравйов, О. М. Лисенко, І. В. Влялько, К. В. Смирнова, І. А. Березовська, А. Л. Федорова, О. В. Святун, О. М. Шпакович. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 703 c.
 40. Оржель О. Ю. Європейське врядування як чинник згуртування Європейського Союзу:  теоретико-методологічні засади: монографія / О. Ю. Оржель. – К.: НАДУ, 2012. – 236 с.
 41. Петров Р. А. Правова природа «Acquis» Європейського Союзу та його транспозиція у правовій системі третіх країн / Р. А. Петров; ВР України, Ін-т законодавства ВР України. – Київ, 2014. – 38 c.
 42. Сапсай А. ЄС: питання повного наднаціонального об’єднання / А.П. Сапсай // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 68, ч. І. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2007. – С.136-139.
 43. Сухицька Н. В. Основи права Європейського Союзу в схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Сухицька; ред.: О. Г. Мурашин; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна», Ін-т права та суспіл. відносин. – К.: Ун-т «Україна», 2012. – 96 c.
 44. Теремцова Н. В. Актуальні проблеми Європейського Союзу. Розширення Європейського Союзу / Н. В. Теремцова // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право. – 2010. – № 3. – С. 96-98.
 45. Тюріна О. В. Основи права Європейського Союзу: навч. посіб. / О. В. Тюріна; МОНМС України, Global organisation of allied leadership, Acad. of open society security. – К., 2012. – 100 c.
 46. Угрин Л.  Інтеграційні  процеси: міжнародний аспект   / Л.  Угрин  //  Вісник Львівського університету. Серія:  Філософські науки. – 2002. – Вип. 4.- 352 с.
 47. Установчі договори Європейського Союзу (консолідовані версії) / пер. Державного департаменту з питань адаптації законодавства ; за заг. ред. О. Зеркаль. – К.: Ніка-Прінт, 2010. – 416 с.
 48. Хоббі Ю.С. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу / Ю.С. Хоббі // І Всеукр. конф. студ., аспірантів і молодих вчених, 13 бер. 2009 р.: тези допов. / Під ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2009. – С. 114-116.
 49. Хоббі Ю.С. Проблема визначення правової природи Європейського Союзу / Ю.С. Хоббі // ХІ підсумкова наук-практич. конф. викладачів МДГУ, 30 січня 2009 р.: тези допов. / Під ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2009. – С. 47-48.
 50. Хохлов  И.  И.   Наднациональность  в  политике  Европейского  Союза   / И. И.   Хохлов.- М.: Международные отношения, 2007. – 160 с.
 51. Шелудченкова А. С. Міжнародно-правовий статус Європейського Союзу / А. С. Шелудченкова; Ін-т законодавства ВР України. – К., 2012. – 19 с.
 52. Шибаева Е.А. Право  международных организаций: вопросы теории  / Е. А. Шибаева.- М.: Международные отношения, 1986. – 160 с.
 53. Шибаева, Е. А. К вопросу о наднациональности межправительственных организаций универсального характера / Е. А. Шибаева // Моск. журн. междунар. права. – 1992. – № 4. – С. 81.
 54. Штрайнц Р.  Європейське право: підручник / Р. Штрайнц. – Л.: Астролябія, 2009. – 479 c.
 55. Яворська І. Правотворча функція Суду Європейських Співтовариств / Ірина Яворська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 25. – С. 207-211.
5626
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).