Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правопорушення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття правопорушення, його ознаки та види
2. Склад правопорушення та характеристика його елементів
2.1. Об’єкт правопорушення
2.2. Суб’єкт правопорушення
2.3. Об’єктивна та суб’єктивна сторона правопорушення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Правопорушення – явища для суспільства вкрай не бажані, тому суспільство намагається їх ліквідувати. Вони надзвичайно різноманітні як за видами , так і за тяжкістю наслідків, мотивами скоєння і т. д. Разом з тим вони мають спільні ознаки, що дає можливість вивчати не тільки окремі види правопорушень, але і всю їх сукупність, вивчати причини їх скоєння і боротися з ними. Але існує тільки одна наука, яка вивчає найбільш суспільно-небезпечні види правопорушень – злочини: кримінологія.

З точки зору теорії фактів протиправна поведінка належить до суспільно шкідливих (небезпечних) життєвих обставин. Їх шкідливість виявляється у тому, що вони спроможні здійснити такі зміни, які не відповідають соціальному процесу, нормальним умовам існування людини та суспільства. Шкідливість протиправної поведінки полягає у тому, що одне правопорушення негативно впливає на велику кількість зв’язків між людьми, воно вносить зміни у спілкування, а також заподіює відповідні збитки суспільству чи людям. Можна сказати, що кожне правопорушення є конкретним, оскільки його чинність суб’єкт у певний час, у певному місці. Слід зазначити, що правопорушення посилюють не на закон, а на ті умови, які породили цей закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним. 

Актуальність і важливість розуміння причин правопорушень зумовлена тим, що знання факторів, які викликають протиправну поведінку, визначають способи їх ліквідації. Коротко можна вказати на основне концептуальне розуміння причин правопорушень, які склались в вітчизняній юридичній науці, але не тільки в останні роки. Правопорушення викликаються факторами як біологічного, так і соціального характеру. Вважається, що вирішальне значення при цьому мають соціальні фактори. Вітчизняні і зарубіжні дослідження показали, що правопорушення, тобто порушення норми права людиною, яка може нести відповідальність за свої дії, має ту саму спільну соціальну природу, що і будь-які інші людські дії. Соціальне начало переплітається з біологічними елементами функціонування людського організму. 

Мета дослідження – аналіз підходів до визначення поняття правопору-шення, його видів та ознак, суб’єктного і об’єктного складу.

Об’єкт дослідження – інститут правопорушення за чинним законодавст-вом України та сучасними підходами юридичної науки.

Предмет дослідження – положення законодавства, які регулюють суспіль-ні відносини у сфері правопорушень, основні положення доктрини права.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувався комплекс загальнонаукових та спеціальних методів. Загально-науковим діалектичним методом досліджувалось поняття правопорушення, його ознаки та види. Для аналізу суб’єкт-об’єктного складу праовпорушень застосовувалися методи формальної логіки та системного аналізу. Комплексне застосування цих методів дало можливість сформулювати ряд висновків та узагальнень.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 07.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Брич Л.П. До питання про спільні ознаки складів злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / Л.П. Брич. – Львів, 2008. – Вип.2. – С.220-236.
 5. Васильєв А.С. Теорія права і держави: підруч. / А.С. Васильєв, І.В. Борщевський, В.В. Іванов, І.С. Канзафарова, Р.С. Притченко, В.І. Труба. – Х.: Одіссей, 2007. – 447 с.
 6. Вопленко Н.Н. Понятие, основные признаки и виды правонарушений /      Н.Н. Вопленко // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 5. – Вып. 7. – 2005. – С. 6-17.
 7. Кримінологія: Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич,       Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. Сюравчик; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2006. – 198 с.
 8. Манжула А. А. Дефініція «проступок» як категорія публічно-правової від-повідальності / А. А. Манжула // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 505-511.
 9. Пихтін М. П. Теорія держави і права / М. П. Пихтін, В. В. Галунько,             М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. – Херсон, 2011. – 262 с.
 10. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 11. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 12. Хачатуров Р.Л. Правовое бездействие: вопросы теории / Р.Л. Хачатуров, Д.Г. Зарян // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2007. – № 73. – С. 45-49.
 13. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К.: ФОП Паливода А.В., 2012. – 256 с.
 14. Штанько А.О. Правопорушення: теорія і законодавча практика / А.О. Штанько // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . – 2007. – Вип. 38. –    416 с.
 15. Шульга А. М. Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка / А. М. Шульга // Форум права. – 2012. – № 3. – 874 с.
 16. Ященко А. М. Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регламен-тації / А. М. Ященко // Юридична наука № 1(1). – 2011. – С. 139-144.
4823
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).