Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правопорушення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
175 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття правопорушення, його ознаки та види
 2. Склад правопорушення та характеристика його елементів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Правопорушення – явища для суспільства вкрай не бажані, тому суспільство намагається їх ліквідувати. Вони надзвичайно різноманітні як за видами , так і за тяжкістю наслідків, мотивами скоєння і т. д. Разом з тим вони мають спільні ознаки, що дає можливість вивчати не тільки окремі види правопорушень, але і всю їх сукупність, вивчати причини їх скоєння і боротися з ними. Але існує тільки одна наука, яка вивчає найбільш суспільно-небезпечні види правопорушень – злочини: кримінологія.

З точки зору теорії фактів протиправна поведінка належить до суспільно шкідливих (небезпечних) життєвих обставин. Їх шкідливість виявляється у тому, що вони спроможні здійснити такі зміни, які не відповідають соціальному процесу, нормальним умовам існування людини та суспільства. Шкідливість протиправної поведінки полягає у тому, що одне правопорушення негативно впливає на велику кількість зв’язків між людьми, воно вносить зміни у спілкування, а також заподіює відповідні збитки суспільству чи людям. Можна сказати, що кожне правопорушення є конкретним, оскільки його чинність суб’єкт у певний час, у певному місці. Слід зазначити, що правопорушення посилюють не на закон, а на ті умови, які породили цей закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним. 

Актуальність і важливість розуміння причин правопорушень зумовлена тим, що знання факторів, які викликають протиправну поведінку, визначають способи їх ліквідації. Коротко можна вказати на основне концептуальне розуміння причин правопорушень, які склались в вітчизняній юридичній науці, але не тільки в останні роки. Правопорушення викликаються факторами як біологічного, так і соціального характеру. Вважається, що вирішальне значення при цьому мають соціальні фактори. Вітчизняні і зарубіжні дослідження показали, що правопорушення, тобто порушення норми права людиною, яка може нести відповідальність за свої дії, має ту саму спільну соціальну природу, що і будь-які інші людські дії. Соціальне начало переплітається з біологічними елементами функціонування людського організму. 

Мета дослідження – аналіз підходів до визначення поняття правопору-шення, його видів та ознак, суб’єктного і об’єктного складу.

Об’єкт дослідження – інститут правопорушення за чинним законодавст-вом України та сучасними підходами юридичної науки.

Предмет дослідження – положення законодавства, які регулюють суспіль-ні відносини у сфері правопорушень, основні положення доктрини права.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувався комплекс загальнонаукових та спеціальних методів. Загально-науковим діалектичним методом досліджувалось поняття правопорушення, його ознаки та види. Для аналізу суб’єкт-об’єктного складу праовпорушень застосовувалися методи формальної логіки та системного аналізу. Комплексне застосування цих методів дало можливість сформулювати ряд висновків та узагальнень.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 11.07.2014: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 17.08.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013. - 346 c.
 5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація,В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, Т. 1 : Загальначастина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін., 2013. – 376.
 6. Кримінологія: Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич,       Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. Сюравчик; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2006. – 198 с.
 7. Манжула А. А. Дефініція «проступок» як категорія публічно-правової від-повідальності / А. А. Манжула // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 505-511.
 8. Пихтін М. П. Теорія держави і права / М. П. Пихтін, В. В. Галунько,             М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. – Херсон, 2011. – 262 с.
 9. Проблема класифікації кримінальних правопорушень / Є. В. Фесенко // Часопис Національногоуніверситету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – №2(8): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/ 2013/n2/13fevkkp.pdf
 10. Рабінович П. М. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини / П. М. Рабінович // Право України. - 2011. - № 9. - С. 377-381 Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К.: ФОП Паливода А.В., 2012. – 256 с.
 11. Семенюк М. П. Правопорушення і юридична відповідальність / М. П. Се-менюк // Історія та правознавство. - 2010. - N 13. - С. 9-10.
 12. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 13. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 14. Шульга А. М. Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка / А. М. Шульга // Форум права. – 2012. – № 3. – 874 с.
 15. Ященко А. М. Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регламен-тації / А. М. Ященко // Юридична наука № 1(1). – 2011. – С. 139-144.
5627
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).