Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Праворадикальні партії в сучасній Україні: ідеологічні засади та особливості діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
74
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Праворадикальні партії як об’єкт політологічного дослідження
1.1. Рівень наукової розробки проблематики діяльності праворадикальних партій
1.2. Сутнісні характеристики праворадикальних партій
2. Ідеологія праворадикальних партій в сучасній Україні
2.1. Ідеологія «традиційних» праворадикальних партій
2.2. Ідеологія «нових» правих 
3. Діяльність сучасних праворадикальних партій
3.1. Вплив праворадикальних партій на політичні процеси в пострадянській Україні
3.2. Участь праворадикальних партій у політичному житті Рівненщини
4. Цивільна безпека
4.1. Протипожежне водопостачання. Призначення та класифікація
4.2. Вимоги до безпеки під час проведення масових демонстрацій
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Останнім часом міжнародні та вітчизняні засоби масової інформації все частіше з хвилюванням відзначають зрослу активність правих, або як їх прийнято називати в російських ЗМІ (що не зовсім вірно), фашистських організацій і рухів. Ці організації все більш активно намагаються брати участь у політичному процесі по всьому світу, не гребуючи, і відверто терористичних дій.

Дослідження не-демократичних акторів, що діють у політичному просторі сучасних демократичних країн, є важливим завданням не тільки політичних наук, але й соціології. Річ не тільки в тому, що необхідно аналізували способи залучення активного населення до лав радикальних організацій та сприяння толерантності до поширення радикальних ідеологій у суспільстві, але й в тому, що робота саме на рівні громадянського суспільства стає одною з значущих тактик не-демократичних акторів в останні десятиріччя. Усвідомлення несприятливості нинішньої соціально-політичної ситуації для заволодіння владою та реалізації власних політичних та ідеологічних програм призводить до пошуків інших форм трансляції та ствердження певних цінностей.

Зважаючи на зростаючу популярність крайніх правих партій в Україні, виникає необхідність у їх комплексному дослідженні. Результати виборів до обласних, міських, селищних рад і мерів обласних центрів 2010 року продемонстрували тенденцію зростання популярності праворадикальних політичних сил, зокрема ВО "Свобода". Збільшення підтримки цієї партії експерти назвали сюрпризом нинішньої кампанії. За неї проголосував значний відсоток правого електорату, що розчарувався в опозиційних політичних силах: "Нашій Україні" та ВО "Батьківщині". Таким чином ВО "Свобода" пройшла до Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Київської, Івано-франківської, Волинської та Львівської обласних рад. В останній та Тернопільській облраді, вибори до якої проводилися позачергово, ВО "Свобода" має більшість депутатських мандатів. Результати виборів засвідчили не лише кількісне зростання популярності правої націоналістичної партії у традиційних для її електорату західних регіонах України, а й географічне розширення в центральні області.

Такі несподівані результати місцевих виборів ─ вагома підстава для вивчення ідеологічних підвалин правих політичних сил, зокрема трактування ними основних демократичних принципів та європейських цінностей, які зобов'язалася дотримуватися Україна в своїй внутрішній, в тому числі етнонаціональній політиці. Загалом успіх ультраправої політичної сили свідчить про зростання радикальних настроїв в українському толерантному поліетнічному суспільстві. Входження праворадикальних партій у владу загальнонаціонального рівня та реалізація їх програмних цілей загрожує трансформацією моделі етнонаціональної політики України, яка базується на принципах, толерантності, поваги до національних меншин, створенні умов для самореалізації всіх громадян незалежно від національної належності. 

Об’єкт дослідження – сім`я праворадикальних партій в сучасній Україні.

Предмет дослідження – ідеологічні засади та особливості діяльності праворадикальних партій у сучасній Україні.

Мета дослідження – визначення особливості впливу на політичні процеси сучасних праворадикальних партій в Україні, дослідження їх ідеологічних доктрин.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань дослідження: 

 • розглянути сутність праворадикальних партій, їх структурні та ідеологічні особливості;
 • охарактеризувати програмні засади українських праворадикальних партій;
 • визначити особливості розвитку крайнього правого руху в Україні.
 • проаналізувати діяльність крайніх правих партій в сучасній Україні.

У роботі використані наукові джерела: монографії, навчальні посібники, фахові статті у періодичних виданнях. Аналізуються програми праворадикальних партій та партійна преса. Для огляду діяльності праворадикалів на Рівненщині використана регіональна преса.

Методи, що застосовуються в дослідженні: структурно-функціональний, компаративний (порівняльний), аналіз політичних документів.

Практичне значення одержаних результатів: матеріали, положення, висновки бакалаврської роботи можуть стати у нагоді студентам у навчальному процесі в вищих навчальних закладах при вивченні курсів: «Теорія політичних партій», «Політичні ідеології», спецкурсів, при підготовці до семінарських занять, модульного контролю, а також при подальшому науковому вивченні даної проблематики.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, що містить 55 найменувань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Автономні націоналісти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reaktor.org.ua.
 2. Антіпов І.А., Кулєшов М.М., Петухова О.А. Протипожежне водопостачання / І. А. Антіпов, М. М. Кулєшов, О. А. Петухова. - Харків: Свитовид, 2004. -  255 с.
 3. Бабкіна О. В., В. П. Горбатенко  Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 568 с.
 4. Базів В. Інструмент влади: порівняльний аналіз походження і функціонування політичних партій у тоталітарній та демократичній політичних системах /  В. Базів. - Л. : Відродження, 1999. -  483 с.
 5. Базовкік Є., Кремень В.  Партії та громадські об'єднання України /  Є. Базовкік, В. Кремень. - К.: Веста, 1994. - 554 с.
 6. Бачинський Д. Димова завіса / Бачинський Д. // ОГО. - 2009. - № 14. - С. 4.
 7. Бедрій Я. І., Джигирей В. С., А. І. Кидисюк  Безпека життєдіяльності / Я. І. Бедрій, В. С. Джигирей, Кидисюк А І. - Львів.: Афіша,  1999. -  347 с.
 8. Білоус А. Політичні об'єднання України / А. Білоус – К.: Кобза, 1993. -  525 с.
 9. Вегеш М.М. Політологія / Вегеш М.М. - К.: Знання, 2006. - С. 484.
 10. Галкин А.А. Размышления о политике и политической науке                     /  А. А. Галкин. - М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2004.                -  97 с.
 11. Гелей Степан, Рутар Степан  Політологія: навчальний посібник / Степан Гелей, Степан Рутар. - К.: Знання, 2004. - 645 с.
 12. Глод О. Антиміграційні партії як різновид крайніх правих /                 О. Глод // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 17. - С. 54 - 57.
 13. Голобуцький О. П., Криворучко Т. Г., Кулик В. О., Якушик В. М. Політичні партії України / О. П. Голобуцький, Т. Г. Криворучко, В. О. Кулик, В. М. Якушик. - К. : Вир, 1996. -  462 с.
 14. Дробінка І. Г., Кришталь Т. М., Підгорецький Ю. В.  Політологія / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 492 с.
 15. Дублікаш Т. М. Стратегії Виживання Радикальних Ідеологій: Крайні праві у сучасному українському суспільстві [Електронний ресурс] /  Т. М. Дублікаш. – Режим доступу: gls.com.ua
 16. Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже- М.: Академический Проект, 2000. - 538 с.
 17. Евдокимов В. В. Партии в политической системе буржуазного общества / В. В. Евдокимов. - Свердловск: Ввысшая школа, 1990. - 581 с.
 18. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. - Львів.: Афіша. - 2000. -  320 с.
 19. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності / Заплатинський            В. М. - К.: КДТЕУ, 1997. - 308 с.
 20. Іщенко М. Політологія / М. Іщенко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2004. - С. 419.
 21. Кизименко І. Історіографія формування політичних партій України [Електронний ресурс] / І. Кизименко. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ist/2008_21/029.htm
 22. Кирилюк Ф. М., Обушний М. І., Хилько М. І. Політологія. Навчальний посібник / Ф.М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько. -               К. : Здоров'я, 2004. - 550 с.
 23. Крисаченко В. С., Степико М. Т., Власик О. С. Політичні партії як чинник формування політичної влади в Україні / В.С. Крисаченка,                М. Т. Степико, О. С. Власик. – К.: НІСД, 2004. – 452 с.
 24. Крушельницький В. Двоє у лікарні десять у суді                               / В. Крушельницький // Рівне Вечірнє. - 2001. - № 8. - С. 3.
 25. Коваленко І.В., Мужик І. С. Цивільна оборона /  І. В. Коваленко, І. С. Мужик. - Львів.: Афіша, 2000. - 415 с.
 26. Коваленко С. В., Ермонаева Л. К. Политология / С.В. Коваленко, Л. К. Ермолаева. - М.: Астрель. - 1999. - 628 с.
 27. Кормич Л. І., Шелест Д. С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України /  Л. І. Кормич Л. І., Д. С. Шелест. - К. : АВРІО, 2004. - 697 с.
 28. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини / В. М. Лапін. - Львів. : Банківський коледж, 1999. - 417 с.
 29. Лебідь Н. У Рівному пройде смолоскипна хода до дня народження Бандери [Електронний ресурс] / Н. Лебідь. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news/414254-u-rivnomu-proyde-smoloskipna-hoda-do-dny...
 30. Миклащук І. М. Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006–2007 рр.) / І. М. Миклащук  // Стратегічні пріоритети. - 2009. - №3. - С. 80.
 31. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии / Р. Михельс // Диалог. - 1990. - № 3. - C. 50–59.
 32. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. В. Партологія: навчальний посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа. -              К.: Арістей, 2006. - 432 с.
 33. Партійна історія ВО «Свобода» [Електронний ресурс]. -  http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/istoriya/
 34. Піча В.М. Політичні партії у політичній системі суспільства /            В. М. Піча, Б. А. Стеблич. - Львів.: Астролябія, 1994. - 403 с.
 35. Поцілуйко А. Ми – соціал-націоналісти [Електронний ресурс] / А. Поцілуйко. – Режим доступу:  http://sna.in.ua/?p=360
 36. Програмові засади МНК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrnationalism.org.ua/mnk/?program
 37. Програма захисту українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/
 38. Програма Конгресу Українських Націоналістів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cun.org.ua/pro-partiyu/programa/
 39. Про УНА  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://una-unso.in.ua/page_id=2
 40. Проценко О., Лісовий В. Націоналізм: антологія / О. Проценко,  В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2000. - С 872. 
 41. “Ринковий націоналізм. А за скільки купите?” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sna.in.ua.
 42. Розенко М. Демократія по – рівненські /  М. Розенко // Панорама. - 2001. - № 4. - С. 6
 43. Розенфельд Ю. М. Політологія: підручник / Ю. М. Розенфельд,     Л. М. Герасіна, Н. П. Осипова. - Х. : Право, 2001. - 667 с.
 44. Рудич Ф. М. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Ф. М. Рудич. – К.: Парламентське видво, 2002. – 502 с.
 45. Рябець М. М. Політичні партії в Україні / М. М. Рябець. -                   К. : Центральна виборча комісія, 2001. -  723 с.
 46. Світоглядна доктрина УНА: жити за законами рідної землі! [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://una-unso.in.ua/?p=10909 
 47. Склад депутатських фракцій Рівненської обласної ради (станом на 24 листопада 2010 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://oblrada.rv.ua/rubric196/7
 48. Снисарчук О. Режим Янукович змете українська національна революція [Електронний ресурс] / О. Снисарчук. – Режим доступу:  http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?rezhim_yanukovich_zmete_ukrayins...
 49. Статут УНТП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://untp.org.ua/index.php?id=412
 50. Хербурт Ричард Ультраправі партії / Ричард Хербурт // Магісерум. Політичні студії. - 2008. - № 31. - С. 90 - 95.
 51. Холод Володимир Політологія: Навчальний посібник / Володимир Холод. - Суми: Університетська книга, 2001. - 613с.
 52. Шведа Ю. Політичні партії: енциклопедичний словник / Ю. Шведа. - Л. : Астролябія, 2005. - 500 с.
 53. Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже / Ю. Шведа // Нова політика. - 1996. - № 4. – С. 24.
 54. Штрухецький С. Збирачі компромату / C. Штрухецький // Рівне Вечірнє. - 2005. - № 14. - С. 2.
 55. Ярош О.Б. Загальна теорія політики / О. Б. Ярош. - Луцьк.: Вежа, 2005. - 440 с.
5396
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).