Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Праворозуміння та його вплив на тлумачення правових норм

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Історичні аспекти праворозуміння
2. Теоретичний зміст сучасних підходів до праворозуміння
3. Гуманістичний підхід та його роль у забезпеченні законності та правопорядку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розуміння сутності права або праворо-зуміння є початковою, вихідною категорією юриспруденції. В межах розуміння сутності права знаходиться першоджерело проблемності юридичної науки. Тому засобом забезпечення розвитку правознавства є вирішення проблеми праворозуміння. Це в першу чергу зумовлює актуальність обраної теми.

Праворозуміння є виразом різноманітних поглядів, суджень і оцінок – підходів щодо пізнання сутності права у вигляді окремих правових концепцій. 

Багатоаспектне правопізнання є важливим, адже чим більше використано підходів у вивченні права, тим змістовнішим є наше уявлення про його природу. Сьогодні безперешкодне співіснування і реальна можливість вільно застосовувати при дослідженні права і пов'язаних з ним соціальних явищ різних наукових напрямків сприяє як виявленню найширшого спектра ознак і властивостей права, так і встановленню об'єктивної і різносторонньої картини правового життя суспільства. Крім того, застосування різноманітних підходів до вивчення і пояснення сутності, формування та функціонування права свідчить, що суспільство зацікавлене у створенні правової держави.

Для юриспруденції вихідне і визначальне значення має покладений в її основу тип розуміння права. Саме тип праворозуміння визначає парадигму пізнання правових і державних явищ. З розвитком правових учень утворились такі протилежні типи праворозуміння, як юридичний і легістський. Перший базується на розмежуванні права і закону, другий – на ототожненні.

Сьогодні юридична наука повинна використовувати результати дослідження широкого кола правових шкіл, з'ясовувати різноманітні підходи до розуміння сутності, цінності і призначення права на противагу культивуванню однієї з правових концепцій та безпідставному запереченню інших. 

Стан дослідження проблеми. Широке поле дослідження проблеми праворозуміння зумовило наявність значної кількості наукових досліджень зазначеної проблеми, зокрема, Х. Бехруза [1], А. І. Гудзюк [3], Н. Оніщенко [7], В. П. Плавич [11], Т. І. Тарахонич [14, 15], Ю. С. Шемшученко [19] та ін.

Об'єкт дослідження – сутність правоорозуміння як внутрішня цілісність усіх його властивостей.

Предмет дослідження – дослідження праворозуміння як правової катего-рії та механізм його впливу праворозуміння на тлумачення юридичних норм.

Мета роботи – з'ясування характеру категорії “праворозуміння” та розкриття багатоаспектної сутності права шляхом аналізу положень основних правових шкіл та визначення інтегративного підходу до праворозуміння.

Відповідно до поставленої мети увагу зосереджено на виконанні наступних завдань:

 • проаналізувати історичні аспекти праворозуміння;
 • дослідити теоретичний зміст сучасних підходів до праворозуміння;
 • дати характеристику гуманістичного підходу та його ролі у забезпе-ченні законності та правопорядку.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи складають загально-наукові методи дослідження сутності і призначення права (діалектичний і феноменологічний) та конкретно-наукові (історичний, логічний, порівняльний, системний, формально-аналітичний та метод інтеграції).

Теоретична цінність роботи полягає в тому, що її положення і висновки дають змогу з'ясувати місце і значення категорії “праворозуміння” в межах сучасного правознавства та заповнити прогалини в теоретичному дослідженні вітчизняного праворозуміння.

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх використання для подальших наукових досліджень з проблем правосвідомості, правовідносин, правотворчості, правового статусу особи, громадянина і дер-жави, захисту прав людини, джерел права, законності, правопорядку і правової культури) та у процесі викладання курсів “Теорія права і держави”, “Проблеми теорії права і держави”, “Історія політичних і правових учень” тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система /Х. Бехруз// Право України. – 2010. – №4. – С143-147.
 2. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 277 с.
 3. Гудзюк А. І. Концепція широкого праворозуміння / А. І. Гудзюк // Шості юридичні читання. Правова культура, правова свідомість і право: Матеріали Міжнар. наук. конференції, 22-23 квітня. – К., 2010. – С. 53-55.
 4. Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 4. – С.10-21.
 5. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. / В. П. Марчук, Г. В. Марчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: Персонал, 2009. – 480 с.
 6. Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права / Ю. Оборотов // Право України. – 2010. – №4. – С.49-56.
 7. Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права / Н. Оніщенко // Право України. – 2010. – № 4. – С. 156-163.
 8. Оніщенко Н. М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння / Н. М. Оніщенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . – 2010. – Вип. 47. – С. 3-9.
 9. Петришин О. В. Соціально-юридична природа права / О. В. Петришин // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 15-29.
 10. Письменицький А. А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2010. – 242 с.
 11. Плавич В. П. Проблеми сучасного праворозуміння. Теоретико-методо-логічний та філософсько-правовий аналіз: монографія / В. П. Плавич; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О.: Астропринт, 2011. – 228 с.
 12. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 3-тє вид., доп. і пер. – К.: Прав. єдність, 2011. – 524 с.
 13. Стеценко С. Праворозуміння: співвідношення теорії та юридичної практики / С. Стеценко // Право України. – 2010. – № 4. – С. 176-181.
 14. Тарахонич Т. І. Праворозуміння як теоретичне підгрунтя дослідження правового регулювання / Т. І. Тарахонич // Правова держава: щорічник наук. пр. – 2010. – Вип. 21. – С. 80-87.
 15. Тарахонич Т. І. Типи праворозуміння: сучасні підходи та концепції / Т. І. Тара-хонич // Сьомі юридичні читання. Культура і право на початку XXI століття: Матеріали Міжнар. наук. конференції, 19-20 травня: до 20-річчя Незалежності України. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 266-269.
 16. Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект / І. Тімуш // Юридична Україна. – 2011. – №1. – С. 16-22.
 17. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 583 с.
 18. Шемшученко Ю. С. Дія права: інтегративний аспект: монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Оніщенко, Є. Б. Кубко, Н. М. Пархоменко, А. Д. Машков, С. В. Бобровник, Т. І. Тарахонич, О. Л. Богініч, О. Л. Львова, Л. О. Макаренко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Юрид. думка, 2010. – 359 с.
 19. Шемшученко Ю. С. Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння: монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук, Н. М. Пархоменко, С. В. Бобровник; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юрид. думка, 2013. – 478 с.
964
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).