Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правотворчість

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правотворча діяльність держави
1.1. Поняття правотворчості, її функції та принципи
1.2. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види
Висновок до І розділу
2. Види і стадії правотворчості
2.1. Аналіз видів правотворчості
2.2. Стадії правотворчого процесу
Висновок до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства основою будь-якої діяльності, що здійснюється певними суб’єктами, є принципи, які визначають межі та процес її здійснення, а також відображають основні ціннісні засади, на яких має будуватись відповідна діяльність. Надзвичайно важливу роль і значення, на сьогодні, відіграють принципи здійснення правотворчості. Адже закони народжуються та включаються до чинного законодавства внаслідок складної діяльності, яка загалом має назву правотворчість. У процесі правотворчості формуються і затверджуються ті правові норми, які відповідають сучасному рівню суспільних відносин і сприяють їхньому впорядкуванню і прогресивному розвиткові.

Актуальність дослідження національної правотворчості пояснюється також і тим, що поряд із такою формою державної діяльності як правотворчість на сьогодні в юридичній літературі виокремлюється національна правотворчість, як окремий різновид правотворчості загалом. Сучасні потреби трансформації українського суспільства зумовлюють необхідність дослідження теоретико-методологічних засад та принципів національної правотворчості, оскільки в результаті такої діяльності відбувається формування власне свого національного законодавства, а також за умов посилення тенденції взаємозв’язку і взаємо-впливу держав, збереження своєї ідентичності та самобутності під час міжнародного співробітництва в контексті формування норм міжнародного права. Тому проблема наукового дослідження та розуміння поняття, видів і значення національної правотворчості набуває сьогодні актуального теоретичного і практичного значення.

Вагомий внесок у дослідження питання визначення та сутності принципів правотворчості був здійснений такими відомими вченими, як М. М. Марченко [10], А. С Васильєва [3], А. Ф. Черданцев [23], Л. А. Морозова [11], Н. Н. Кресовська [9], та іншими.

Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу існуючих поглядів щодо правотворчості загалом, а також визначення поняття принципів національної правотворчості, її значення для здійснення національної правотворчості на сучасному етапі розвитку суспільних відносин.

Об’єкт дослідження – правотворчий процес у загальному та національному праві.

Предмет дослідження – особливості правотворчого процесу, тобто його види, принципи, шляхи та стадії здійснення, їх особливості у націаональному праві.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи встановлено наступні завдання:

 • з’ясувати поняття правотворчості, її функції та принципи;
 • визначити загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види;
 • проаналізувати види правотворчості;
 • дослідити стадії правотворчого процесу.

Джерельну базу виконання роботи склали, перш за все, законодавчі акти України, зокрема, Конституція України [1], Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» [2], які регулюють питання компетенції та стадійності правотворчого процесу України. Крім того, проблемі визначення видів та принципів правотворчості присвячені праці П.О. Гримасюка [5], В. Коростей [8], Р.Ф. Гринюка [15], В.С. Ковальського та І.П. Козінцева [16], Р.Ю. Ященко [18] та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 32 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 20.10.2011 р.: [Електронний ресурс], режим доступу: http://zako№1.rada. gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=254%EA%2F96-%E2%F0
 2. Закон України «Про регламент Верховної Ради України» вiд 10.02.2010  №1861-VI, остання редакцiя вiд 07.08.2011 р.: [Електронний ресурс], режим доступу:
 3. Васильева А. С. Теория права и государства: Учебник. Издание второе. - X.: ООО «Одиссей», 2007. - 480 с.
 4. Громадська думка: поняття, функції та вплив на правотворчість / А.Р. Грицюк // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2006. - Вип. 17. - С. 458-464.
 5. Делегована правотворчість як форма правової діяльності / П.О. Гримасюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 44. - С. 101-105.
 6. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. - К.: Паливода А.В., 2007. - 296 с.
 7. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. -К.: Юрінком Інтер, 2005. - 192 с.
 8. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні // Право України. - № 3. - 2004. - С. 121.
 9. Крестовская Н. Н., Матвеева Л. Г. Теория государства и права: Элементарный курс. - X.: Одиссей, 2007. – 458 с.
 10. Марченко М. М. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / Под ред. проф. М. Н. Марченко. - Том 2. Теория права. - М.: Издательство «Зерцало», 2000. – 320 с.
 11. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юрист, 2002. – 560 c.
 12. Окремі аспекти змісту правотворчих повноважень суб’єктів правотворчості / С.В. Плавич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 38. - С. 109-116.
 13. Поняття правотворчості: теоретико-методологічні проблеми аналізу / Р.Ю. Ященко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 97-105.
 14. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення / С.В. Плавич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 88-94.
 15. Правотворчість у сучасній Україні: від пострадянської до правової держави / Р.Ф. Гринюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 21. - С. 32-38.
 16. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 192 с.
 17. Проблеми правотворчості в Україні / В. Коростей // Право України. - 2004. - № 3. - С. 121-124.
 18. Пряма правотворчість як вид правотворчості в сучасній Україні: поняття, ознаки, проблеми забезпечення / Р.Ю. Ященко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2009. - № 43. - С. 92-100.
 19. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.
 20. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т. / Авт.сост. В. В. Лазарев, С. В. Липень. - М.: Юристь, 2001. - Т. 2. – 748 с.
 21. Теорія держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. / Л.П. Самофалов, А.В. Старостюк, Т.Л. Кононець, В.С. Шилінгов, О.В. Чернецька. - К.: КНТ, 2008. - 228 c.
 22. Теорія держави і права: навч. посіб. / О.М. Головко, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, І.М. Овчаренко, А.А. Письменицький, О.С. Передерій, Д.В. Слинько, Ю.А. Холод, А.М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2010. - 277 с.
 23. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: Юрайт-М., 2001. – 684 с.
4824
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).