Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правова держава: сутність та стан формування в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і сутність правової держави
1.1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність
1.2. Основні ознаки правової держави
2. Стан та перспективи формування правової держави в Україні
2.1. Аналіз ознак правової держави в контексті України
2.2. Основні завдання щодо формування правової держави в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Фіксація поняття правова держава у ст. 1 Конституції України, де зазначається: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава», власне, перетворила його на одну з тих реалій, на один із тих чинників, які визначають розвиток нашого суспільства та держави. Причому це конституційне положення виступає не лише орієнтиром загального державного розвитку, а й чітко вказує на певну модель організації відносин у суспільстві, а також між суспільством та державою, що має бути реалізована в Україні. 

Актуальність звернення до тематики правової держави, до проблем теоретико-концептуального осмислення цього поняття та сфери практичної реалізації принципів правової держави зумовлюється одразу кількома важливими моментами. Насамперед це те, що можна було б визначити як «практична актуальність дослідження», адже успішна практична реалізація тієї або іншої ідеї (а тим паче того складного комплексу теоретичних уявлень, які пов’язуються з поняттям «правова держава») неможлива, якщо нам бракуватиме ясного та чіткого розуміння змісту цієї ідеї.

Інший фактор, який робить дослідження тематики правової держави одним із найактуальніших завдань сьогодення, є критично низький рівень поваги до права та закону, який останнім часом поширився на суспільний і державний організм. Властива як нашому суспільству, так і представникам державної влади, неповага до права породила сьогодні реальну небезпеку перетворення держави на суцільну корумповану, псевдоправову та псевдодемократичну систему. Причому реальна небезпека цього усвідомлюється як на рівні суспільства, так і на рівні державної влади. 

Звернення до теми правової держави є актуальним і з огляду на загальну потребу правової освіти населення та підвищення правової культури громадян. 

Все це робить необхідним та актуальним подальший аналіз проблем практичної реалізації теоретичної моделі правової держави в сучасних умовах.

Стан дослідження проблеми. Розкриттю суті правової держави, її історичного становлення присвячені праці таких науковців, як П. Арнаутов [1], М. А. Бойчук [3], В.Ф. Панібудьласка [15], Е. Щербенко [22] та інших. Проблема визначення і класифікації ознак правової держави висвітлена О. В. Лебедєвою [9], О. Ф. Скакун [17], Н. М. Шевченко [21] та ін. Питання функціонування правової держави в українських реаліях досліджені М. В. Оніщук [13], В. Я. Тацієм [19], А. Троцюком [20] та іншими.

Мета дослідження - дослідити поняття правової держави, охарактеризувати її сутність, принципи та ознаки, запропонувати перспективні завдання розвитку та шляхи їх розв’язання в чинному вітчизняному державотворчому процесі.

Об’єкт дослідження - правова держава та суспільні відносини, що формуються у процесі реалізації праводержавної моделі, об’єктивні проблеми, пов’язані з її втіленням в Україні.

Предмет дослідження - теоретична модель правової держави, її конструкція на основі залучення трьох способів аналізу: історико-правового, теоретико-правового, нормативно-правового і пов’язані з цим проблеми її практичної реалізації в сучасних умовах.

Відповідно до мети роботи визначені наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття і сутність правової держави;
 • проаналізувати основні ознаки правової держави;
 • основні завдання щодо формування правової держави в Україні.

Методи дослідження. Серед загальнонаукових методів слід назвати діалектичний, історичний та історико-компаративний аналіз, системний, функціонально-структурний та порівняльно-правовий методи. Серед спеціальнонаукових методів дослідження слід назвати методи нормативного і компаративно-конституційного аналізу та формально-юридичний метод, які дозволили у контексті юридичних категорій осмислити сучасні проблеми практичної реалізації теоретичної моделі правової держави.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 33 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Арнаутов П. Забезпечення верховенства права як основа розвитку правової державності / П. Арнаутов // Політичний менеджмент. - 2010. - № 6. - С. 35-41.
 2. Атаманчук Ю.М. Правова держава і громадянське суспільство / Ю.М. Атаман-чук // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2008. - №1. – С. 3-7.
 3. Бойчук М.А. Статус правової держави в системі демократії / М. А. Бойчук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 557-560.
 4. Головащенко О. С. Соціальна та правова держави: аналіз співвідношення моделей / О. С. Головащенко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 50-55.
 5. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави: навч. посіб. / Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. - К. Правова єдність, 2008. - 270 с.
 6. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конст-рукції та наукові концепції): навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
 7. Козюбра М. І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М. І. Козюбра // Наукові записки Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - 2007. - Т. 64: Юридичні науки. - С. 3-9.
 8. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 9. Лебедєва О. В. Правова держава: поняття та принципи / О. В. Лебедєва // Альманах права. -  Випуск №3. -  2012. – С. 203-207.
 10. Левченков О. І. Проблеми правового регулювання суспільних відносин: загальнотеоретичні аспекти : монографія / О. І. Левченков; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ, 2012. - 527 с.
 11. Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів ВНЗ / О. Г. Мурашин; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». - Київ : Ун-т «Україна», 2014. - 560 c.
 12. Оніщук М. В. Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави / М.В. Оніщук // Віче. - 2010. - № 18. - С. 6-7.
 13. Оніщук М. В. Україна як правова держава: реалії і проблеми / М.В. Оніщук // Часопис Київського університету права. – 2011. - №2. – С. 81-85.
 14. Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2014. - 366 c.
 15. Політологія / В.Ф. Панібудь-ласка, Є.В. Перегуда, Н.І. Рижко, С.В. Сте-ценко, П.П. Оксюковський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2009. - 88 с.
 16. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 17. Скакун О. Ф. Верховенство права і правова держава: співвідношення понять / О. Ф. Скакун // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / № 841 / редкол.: М. В. Руденко та ін. - Серія: «Право», зб. наук. пр. - Х., 2009. - С. 9-13.
 18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - Вид. 4-те, допов. і перероб. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. - 524 c.
 19. Тацій В. Я. Людина і правова держава: проблеми взаємовідносин і взаємодії // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2 (53). – С. 7.
 20. Троцюк А. Законність і правопорядок як основні ознаки правової держави / А. Троцюк // Студентська молодь і науковий поступ: Матеріали VI Між-вузів. щоріч. наук. студ. конф. / Львів. ун-т бізнесу і права. - Л.: ЛУБП, 2009. - 252 с.
 21. Шевченко Н. М. Поняття правової держави: підходи та визначення змісту / Н. М. Шевченко // Наукові праці МАУП. – 2010. - вип. 1 (24). – С. 276-280.
 22. Щербенко Е. Правова держава і громадянське суспільство: від інституціона-лізації до інтеріоризації / Е. Щербенко // Політ. менеджмент . - 2010. - Спец. вип. - С. 113-121.
10615
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).