Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правова поведінка

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад
 2. Поняття, ознаки, види та склад правомірної поведінки
 3. Поняття, ознаки та види правопорушень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним із основних об’єктів правового пізнання завжди була людина та її поведінка. Багатолітній розвиток наукової думки засвідчує, що саме цей понятійний тандем є своєрідним осердям, навколо якого розгортається світ і його пізнання.

Підкоряючи свою поведінку ідеї права, керуючись цією ідеєю, орієнтуючи себе на правовий ідеал, формулу правової рівності, людина поступово стає правовою істотою, стверджує себе як правова особистість. Саме засобом правової, а не протиправної поведінки людина конституює свою правно-культурну сутність, тобто виступає творцем і носієм правової культури, утверджувачем у відносинах з іншими людьми, що є суб’єктами права, правових цінностей, які гармонізують відносини між людьми, роблять людське життя духовнішим, досконалішим, правовим. Іншими словами, правова поведінка виконує значущу духовно-культурну місію. Вона, як і інші елементи правової реальності, виконує людинотворчу функцію, стверджуючи та захищаючи людську гідність. 

Для особистості правова поведінка значуща й тому, що викликає юридичні наслідки, може впливати на припинення правовідносин, зміну або створення їх. Тобто правова поведінка є одним із видів юридичних фактів, які, впливаючи на правовідносини, зумовлюють певні наслідки юридичного плану. Правова поведінка – це сукупність дій, у яких виявляється ставлення до інших суб’єктів права. Вона може складатися із низки вчинків. Правовий учинок – це елемент правової поведінки. Він теж може складатися із сукупності певних дій. Правова норма може моделювати не всю правову поведінку, а лише її елементи, якими є правові вчинки, що свідчить про те, що правову поведінку не можна зводити цілком до нормативної, нормативною вона не вичерпується.

Суспільству правова поведінка необхідна для внутрішньої усталеності, рівноваги в усіх сферах життя. Вона може бути вагомим стимулом суспільного розвитку. І навпаки, якщо суспільство поглинає злочинність, внутрішнє життя перестає бути усталеним, людям живеться незатишно, небезпечно, зникає впевненість у завтрашньому дні, відбуваються збої в економічному розвитку, спостерігається дестабілізація політичного життя, суспільний розвиток гальмується.

Все це підкреслює необхідність розробки комплексного дослідження детермінації правової поведінки.

Мета роботи – уточнення визначення поняття складу правової поведінки, висвітлення, конкретизація змісту її структурних елементів, з’ясування її видів, орієнтуючись, насамперед, на прикладне значення цієї категорії, її відповідний статус у контексті правової кваліфікації поведінки як правомірної.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини у сфері феномену правової пове-дінки. 

Предмет дослідження – юридично-правова детермінація правової поведінки.

Методи дослідження обрані відповідно до об’єкта, предмета та мети роботи. Методологічне підгрунтя роботи становить комплекс, загальнонауко-вих та юридичних принципів, підходів, методів та прийомів, зокрема: аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія, формально-логічний метод та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 07.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Братасюк М. Г. Правова поведінка: доктринальний аспект / М. Г. Братасюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – К., 1996. – 201. – № 3. – 290 с.
 5. Васильєв А.С. Теорія права і держави: підруч. / А.С. Васильєв, І.В. Борщевський, В.В. Іванов, І.С. Канзафарова, Р.С. Притченко, В.І. Труба. – Х.: Одіссей, 2007. – 447 с.
 6. Захаркевич Т. С. Правова поведінка та основоположні принципи права /      Т. С. Захаркевич // Альманах права: наук.-практ. юрид. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. С. Шемшу-ченко (голов. ред.) та ін. – К. : Ін-т держави і права, 2012. – 491 с.
 7. Кирилюк Т.Ю. Правова поведінка як юридична категорія та явище правової дійсності / Т.Ю. Кирилюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2009. – №43. – 766 с.
 8. Кирилюк Т.Ю. Правомірна поведінка як форма реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків / Т.Ю. Кирилюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . – 2008. – Вип. 42. – 570 с.
 9. Коломійцев О. Правова поведінка особистості у соціально-психологічному вимірі / О. Коломійцев // Соц. психологія . – 2005. – №6. – 184 с.
 10. Кондрат С.С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв'язок та взаємозумовленість / С.С. Кондрат // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр . – 2006. – Вип. 31. – 484 с.
 11. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1982. – 287 с.
 12. Пихтін М. П. Теорія держави і прав / М. П. Пихтін, В. В. Галунько,             М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. – Херсон, 2011. – 262 с.
 13. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге. – К.: Ун-т "Україна", 2013. – 197 с.
 14. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 15. Тинчеров Б. Правова поведінка: поняття, ознаки та проблеми класифікації / Б. Тинчеров // Юридичний журнал. – 2012. – №6. – 296 с.
 16. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К.: ФОП Паливода А.В., 2012. – 256 с.
 17. Штанько А.О. Правопорушення: теорія і законодавча практика / А.О. Штанько // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . – 2007. – Вип. 38. –    416 с.
 18. Шульга А. М. Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка / А. М. Шульга // Форум права. – 2012. – № 3. – 874 с.
 19. Шульга А.М. Склад правомірної поведінки особистості, його особливості / А.М. Шульга // Право України. – 2011. – №7. – 410 с.
4826
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).