Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання іпотечних відносин за цивільним законодавством України

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
103
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правова природа та становлення іпотечних відносин
1.1. Історія становлення іпотечних відносин в Україні
1.2. Поняття, предмет та сутність інституту іпотеки
1.3. Склад та принципи іпотечних правовідносин в Україні
2. Договір іпотеки у системі регулювання цивільних право-відносин, його специфіка та роль як форми застави
2.1. Поняття та основні складові іпотечного договору, як підстави виникнення, зміни та припинення іпотечного правовідношення
2.2. Місце іпотечного договору в системі цивільних договорів. Порядок укладення, особливості прав та обов’язків його суб’єктів
2.3. Основні види договору, елементи, функції та характерні ознаки їх при забезпеченні суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів
3. Організаційно-правовий механізм забезпечення іпотеки. Проблеми та перспективи розвитку інституту іпотеки в Україні
3.1. Відповідальність за порушення, невиконання або неналежне вико-нання договору іпотеки. Задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмету іпотеки
3.2. Проблеми правового регулювання іпотечних відносин та розвитку іпотечного кредитування
3.3.Шляхи оптимізації іпотечної діяльності. Основні тенденції та перс-пективи розвитку іпотечних кредитних відносин
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Головним фактором, який зумовлює актуальність проблеми цивільних відносин у сфері іпотечного кредитування, є зміни до цивільного законодавства, сформовані у зв’язку з його адаптацією в останні 2 роки до норм і принципів європейської і світової фінансової спільноти. Наступним етапом після появи нового законодавства має бути аналіз його застосування на практиці, вироблення механізмів його ефективного застосування, а також подання висновків та рекомендацій щодо його вдосконалення, виходячи із проблем, що виникають при його практичному застосуванні. 

Посилення значення розробки основних теоретичних конструкцій іпотечного договору та іпотечних правовідносин обумовлено також суперечливістю законодавчих положень, що регламентують ці договірні правовідносини. Положення чинного законодавства України у цій сфері потребують доопра-цювання та подальшого вдосконалення з врахуванням існуючої тенденції в економіці країни, необхідності покращення дієвості кредитних механізмів в сфері будівництва житла, розвитку підприємницької діяльності тощо.

Особливої актуальності набуває проблема дослідження цивільно-правових відносин щодо забезпечення інтересів іпотекодержателя у разі невиконання чи неналежного виконання боржником (іпотекодавцем) своїх зобов’язань. Із застосуванням застави як способу забезпечення зобов’язань в умовах ринкової економіки посилилась потреба в належній охороні та захисті суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів іпотекодержателя та боржника (іпотекодавця). Практика застосування законодавства стикається з наявністю певних суперечностей в його положеннях і проблемних питань, пов’язаних з іпотекою як видом застави та способом забезпечення виконання зобов’язань, що потребують нагального вирішення і удосконалення нормативно-правової бази.

Стан дослідження проблеми. Окремі питання цивільно-правового регулювання іпотечних правовідносин досліджувалися в наукових працях І. Г. Бережної [16], В.А. Другової [19], Р. А. Майданик [33], Ю. Є. Ходико [46] та інших. Грунтовні наукові розробки іпотечних та кредитних правовідносин здійснені О. С. Любунь [31], О. Розгон [38], Н. М. Внуковою [17], Н. С. Кручок [28], О. Табалою [43] та іншими. 

Мета роботи – науково-теоретичне огрунтування сутності відносин іпотечного кредитування в Україні, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит чи кредитного договору, забезпеченим іпотекою, з’ясування правової природи, змісту та правового статусу сторін цих договорів, визначення їх особливостей, а також порядку та обсягу відповідальності сторін цих договірних відносин. 

Для досягнення сформульованої вище мети поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати історію становлення іпотечних відносин в Україні;
 • уточнити поняття, предмет та сутність інституту іпотеки;
 • з’ясувати склад та принципи іпотечних правовідносин в Україні;
 • визначити поняття та основні складові іпотечного договору як підстави     виникнення, зміни та припинення іпотечного правовідношення;
 • з’ясувати місце іпотечного договору в системі цивільних договорів, його порядок укладення, особливості прав та обов’язків його суб’єктів;
 • проаналізувати основні види договору, елементи, функції та характерні ознаки їх при забезпеченні суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів;
 • узагальнити підходи до відповідальності за порушення, невиконання або неналежне виконання договору іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмету іпотеки;
 • дослідити проблеми правового регулювання іпотечних відносин та розвитку іпотечного кредитування;
 • визначити шляхи оптимізації іпотечної діяльності, основні тенденції та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин.

Об'єкт дослідження – правові відносини, які виникають у зв'язку з наданням іпотечного кредиту.

Предмет дослідження – акти цивільного законодавства України, які регулюють іпотечні кредитні відносини.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. Зокрема, історико-правовий метод за-стосовувався для історичного дискурсу виникнення та розвитку іпотечного кредитування і його правового регулювання. Системно-структурний підхід було застосовано під час дослідження системи іпотечного кредитування, її суб'єктів, про-ведення класифікацій видів іпотечного кредитування та видів систем іпотечного кредитування. Методи аналізу та синтезу застосовувалися протягом усього до-слідження для аналізу правового регулювання відносин іпотечного кредитування.

Наукова новизна результатів дослідження. У кваліфікаційній роботі здійснено сучасне узагальнення теоретичних і практичних проблем цивільно-правового регулювання іпотечного кредитування в Україні на основі положень Цивільного кодексу України та інших спеціальних нормативно-правових актів. За результатом проведеного дослідження обґрунтовано і сформульовано ряд науково-теоретичних висновків і пропозицій.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що воно дає змогу оцінити перспективи розвитку іпотечного кредиту-вання в Україні, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства та юридичної практики у цій галузі. Положення роботи можуть використо-вуватися при підготовці підручників та навчальних посібників для викладачів і студентів юридичних вузів, а також при викладанні курсів «Цивільне право України» і «Правове регулювання кредитних відносин».

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 105 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
 2. Господарський кодекс Українивід 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 01.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/436-15
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, редакція від 03.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14
 4. Закон України «Про іпотечне  кредитування,  операції  з  консолідованим  іпотечним  боргом  та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-IV, редакція від 06.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979-15
 5. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» від 01.07.2004 № 1952-IV, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
 6. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 № 978-IV, редакція від 04.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/978-15
 7. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 № 2654-XII, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2654-12
 8. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3425-12
 9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 10. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV, редакція від 06.11.2014, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/898-15
 11. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 № 3273-IV, редакція від 18.08.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/3273-15
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 05.09.2012 № 824, редакція від 11.02.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/824-2012-%D0%BF
 13. Аманжаєв Д. Г. Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменістану / Д. Г. Аманжаєв // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 11/12. – С. 64-67.
 14. Аналітичний звіт іпотечного кредитування для фізичних осіб в банківських установах за 2010-2015 рр. // Аналітика. Державна іпотечна установа. – Режим доступу: http:/ipoteka.gov.ua/analityka
 15. Андрушків Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подо-лання // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – №16. – С. 3-9.
 16. Бережна І. Г. Правові аспекти іпотечного договору та статусу його сторін // Юридичний журнал. – 2007. – № 7. – С. 27-32.
 17. Внукова Н. М. Іпотечний ринок: теорія та практика : монографія / Н. М. Внукова, О. Є. Бажанов; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 192 c.
 18. Вовчак О. Д. Іпотечне кредитування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, І. В. Ковалишин; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УСБ НБУ , 2013. – 202 c.
 19. Другова В.А. Деякі проблемні питання правової природи іпотеки /В.А. Другова // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні  і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права  ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 396-401.
 20. Євтух О. Іпотека як складова ринкового механізму господарювання / О. Євтух // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 65-69. 
 21. Жук О.В. Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні // Економічний простір. – 2013. – №23/1. – С. 308 – 315.
 22. Іванілов О. С. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України / О. С. Іванілов, М. В. Тітенкова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. – 2007. – N 4. – С. 28-35.
 23. Іпотечне  кредитування:  проблеми  та  перспективи  розвитку  в  Україні.  Вип.  2: інформаційно-аналітичні  матеріали  /  НБУ,  Центр  наукових  досліджень.  –  К.  : [Б. В.], 2004. – 76 с.
 24. Карлова О.А. Іпотека як елемент соціально-ринкової житлової політики // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.34. – К.: Техніка, 2001. – С. 180-182.
 25. Квіт  Н.  Уніфікація  поняттєвого  апарату  відносин  іпотечного  кредитування  / Н. Квіт // Вісник Львів. ун-та. – 2011. – Вип. 54. – С. 224-231.
 26. Кірєєв О.І. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За заг. ред. О.І. Кірєєва. – К: Центр наукових досліджень НБУ, 2006. – 107 с.
 27. Ковалишин І. Стан та тенденції розвитку національного ринку іпотечного кредитування / І. Ковалишин // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 62-66.
 28. Кручок Н. С. Іпотека в Україні: стан та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Кручок. – К. : Нічлава, 2010. – 328 c.
 29. Кулинич, П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє / П. Кулинич // Українське комерційне право. – 2002. – № 2. – С. 3-13.
 30. Лабецька Л. М.  Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту / Л. М. Лабецька // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 241-248.
 31. Любунь О.С. Іпотечне кредитування. – К.: Вид – во Європ. ун-ту, 2013. – 299 с.
 32. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку: монографія / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К.: Центр учбової літератури, 2009 . – 548 с.
 33. Майданик Р. А. Правова природа інституту іпотеки / Р. А. Майданик // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2009. – № 1. – С. 31-38.
 34. Манзюк О.І. Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні: Матеріали збірника наукових праць студентів економічного факультету/ О.І. Манзюк / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К. 2012. – С. 133-137.
 35. Офіційний сайт Державної іпотечної установи / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ipoteka.gov.ua
 36. Офіційний сайт Української Національної іпотечної асоціації / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unia.com
 37. Пилипець О. Уніфікація стандартів іпотечного кредитування як інструмент мінімізації ризиків // Юридична газета. – 2005. – № 2(38). – С. 7-13.
 38. Розгон О. Укладення іпотечного договору: теорія і практика / О. Розгон // Юридичний журнал : аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – 2013. – № 2. – С. 43-54.
 39. Свистун Л. А. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку : монографія / Л. А. Свистун, Ю. С. Довгаль; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 161 c.
 40. Сидор В. Історико-правові аспекти земельної іпотеки / В. Сидор // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 40-42.
 41. Скиданов К. Звернення стягнення на предмет іпотеки зо договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика / К. Скиданов // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2015. – N 4/5. – С. 93-99.
 42. Спаських  Н.  М.Економічна  сутність  іпотеки  /  Н.  М. Спаських // Комунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. – Випуск   83.   Серія:   Економічні   науки.   –   С. 233-241.
 43. Табала О. Заставна. Іпотечні цінні папери / О. Табала // Іпотека – аналіз, коментарі, практика застосування / за ред. В. Марченка. – Харків : Страйд, 2006. – С.201-215.
 44. Тригуб, Є.О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві / Є. Тригуб // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2006. – С. 279-286.
 45. Філик Н. В. Роль іпотечного кредитування у становлення ринку житла в Україні: основні проблеми / Н. В. Філик, О. О. Чемериська // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2013. – № 2. – С. 102-106.
 46. Ходико Ю. Є. Підстави виникнення іпотечного правовідношення / Ю. Є. Ходико // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна (22 трав. 2010 р.). – Х., 2010. – С. 270-271.
 47. Ходико Ю. Є. Предмет договору іпотеки / Ю. Є. Ходико // Юридична осінь 2009 року : тези доп. та наук. повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та здоб. – Х., 2009. – С. 229-232.
 48. Чанишева А. Р. Іпотечні цивільні правовідносини : монографія / А. Р. Чанишева. – О. : Фенікс, 2009. – 146 c.
 49. Череп А.В. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / Череп А.В., Ярова А.К. // Економічний простір. – 2011. – № 48/1. – С. 172-180.
 50. Чиж Н.М. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Н.М. Чиж // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – 2010. – №7(25) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_5/40.pdf
 51. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування : монографія / Г. Ю.  Шемшученко. – К. : Юридична думка. – 264 с.
10655
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).