Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Джерела правового регулювання міжнародних повітряних перевезень
1.1. Варшавська конвенція
1.2. Монреальські угоди та Гвадалахарська уніфікуюча конвенція
1.3. Органи регулювання міжнародних повітряних перевезень та принципи міжнародного повітряного права
2. Дослідження правових аспектів міжнародних повітряних перевезень у сучасному праві
2.1. Аналіз правових механізмів лібералізації повітряних перевезень
2.2. Договірно-правова практика України у сфері міжнародних повітряних перевезень
2.3. Перспективи розвитку правової бази та законодавства в галузі повітряних перевезень в контексті інтеграції України в європейський простір
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Важливість міжнародного повітряного простору, а також національного повітряного простору полягає в його інтенсивному використанні в транспортних цілях, що об'єктивно потребує точної регламентації такої діяльності як на національному, так і міжнародному рівні й обумовлює розробку технічних вимог до неї. На міжнародному рівні постійно існує потреба регламентувати регулярні, транзитні польоти повітряних суден, спільні міжнародні польоти з території однієї на територію іншої держави, із транзитом через територію третьої держави або без такого з використанням міжнародного повітряного простору.

Виконання міжнародних повітряних перевезень засновується на повазі національного суверенітету, наслідком якого є надання та регулювання державою прав на перевезення. Проте на сучасному етапі діяльність у сфері міжнародного повітряного транспорту характеризується послабленням урядового контролю за здійсненням міжнародних повітряних перевезень та залученням іноземних авіаперевізників до здійснення перевезень через свою територію. Можна говорити про виникнення нової тенденції в регулюванні міжнародних повітряних перевезень, пов’язаної з лібералізаційним підходом стосовно надання доступу до ринку міжнародних повітряних перевезень. Проявом цього є укладання двосторонніх та регіональних угод про повітряне сполучення, які містять лібералізаційні положення.

Дослідження даного питання набуває особливої актуальності в контексті спрямування зовнішньої політики України на інтеграцію до Євросоюзу, що викликає необхідність гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС, у тому числі, й в сфері повітряного транспорту. Важливим засобом подолання труднощів і перешкод правового характеру на цьому шляху є розробка типової угоди про повітряне сполучення у відповідності із вимогами Європейського Співтовариства з метою укладання нових або зміни вже існуючих двосторонніх договорів про повітряне сполучення з державами-членами Євросоюзу. Це сприятиме входженню України до єдиного європейського простору, правовий режим якого регулюється нормами, спільними для всіх країн-учасниць. 

Щодо джерельної бази з вивчення проблеми міжнародних повітряних перевезень серед представників української школи права можна відзначити роботи таких фахівців у галузі повітряного права, як Дахно І.І., Діковська І. А., Добідовська Я.О., Переверзева С.О., Гайворонського В. М., Жушмана В. П.,  Максютенко І.Є., Павлишин О.Я., Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В., Фединяк Г. С., Юлдашев О. Х. та ін.

Проте питання комерційного використання повітряного простору та становлення комерційних прав в українській науці міжнародного права висвітлювалися фрагментарно і розглядалися як частина інституту правового регулювання повітряних сполучень. Практично відсутні й праці, присвячені дослідженню правових механізмів лібералізації у сфері міжнародного повітряного транспорту. Залишилася поза межами досліджень українських та радянських учених-юристів важлива проблема надання доступу до ринку міжнародних повітряних перевезень.

Об’єкт дослідження - міжнародні правовідносини при наданні та обміні правами доступу до ринку повітряних перевезень.

Предмет дослідження - міжнародно-правові акти, які закріплюють та регулюють міжнародні повітряні перевезення, головним чином Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, Угода про міжнародний повітряний транспорт 1944 року, Угода про транзит по міжнародних повітряних лініях 1944 року, регіональні та двосторонні угоди про повітряне сполучення, а також національні правові акти України та її двосторонні угоди про повітряне сполучення, які регламентують взаємодію правової системи України із системою міжнародного повітряного права.

Мета роботи - проведення комплексного дослідження правових аспектів регулювання міжнародних повітряних перевезень на основі аналізу основних міжнародних та внутрішніх документів та правових принципів.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

 • проаналізувати джерела правового регулювання міжнародних повітряних перевезень: Варшавську конвенцію, Монреальські угоди та Гвадалахарська уніфікуюча конвенція;
 • окреслити органи регулювання міжнародних повітряних перевезень та принципи міжнародного повітряного права;
 • провести аналіз правових механізмів лібералізації повітряних перевезень;
 • дослідити договірно-правову практику України у сфері міжнародних повітряних перевезень;
 • розглянути перспективи розвитку правової бази та законодавства в галузі повітряних перевезень в контексті інтеграції України в євро-пейський простір.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використано комплекс методів дослідження, які застосовуються в сучасній правовій науці. В основу дослідження роботи покладено наукові методи та принципи, властиві як загальній теорії права, так і науці міжнародного права з притаманними їй специфічними особливостями, зокрема: історико-правовий, порівняльно-правовий, формально-юридичний методи дослідження. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 32 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».
 2. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV.
 3. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР.
 4. Керівництво по встановленню тарифів міжнародних авіаперевізників. Вид. ІКАО з питань повітряного транспорту (документ № 9664).
 5. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
 6. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень вiд 28.05.1999, редакцiя вiд 17.12.2008.
 7. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року N 3167-XII // Відомості Верховної Ради України від 22.06.1993.
 8. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. 
 9. Діковська І. А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 19 с.
 10. Добідовська Я.О. Правові аспекти лібералізації повітряних перевезень у Європейському Союзі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Правознавство. - 2004. - Вип.227. - С.55-58.
 11. Кибенко Е. Р. Международное частное право: Учеб.-практ. пособие. - Харьков: Эспада, 2003. - 512 с.
 12. Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. – 3-є видання, виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2005. – 292 с.
 13. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. - М.: Международные отношения, 1986. – 240 с.
 14. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. - К.: Ділова Україна, 1996. - 351 с.
 15. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. - М.: Проспект, 2000. - 656 с.
 16. Механізм регулювання комерційної діяльності авіакомпаній України: Автореф. дис. канд. екон. наук / С.О. Переверзева; Нац. авіац. ун-т. - К., 2003. - 17 с.
 17. Міжнародне приватне право: В 2 т. - Відп. редактори та упорядники А. Довгерт, В. Крохмаль. - К.: «Port Royal», 2000. - Т.2: Двосторонні економічні договори України - 1317 с.
 18. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана - К.: Юрін-ком Інтер, 2005. - 368 с.
 19. Обґрунтування перспектив розвитку авіації загального призначення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / І.Є. Максютенко / Нац. авіац. ун-т. - К., 2000. - 19 с.
 20. Павлишин О.Я. Правові особливості двосторонніх угод про повітряне сполучення (на практиці України)// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - 2000. - № 23 (ч. 1) - С. 86-94.
 21. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
 22. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право. - 4 вид. - К.: Атіка, 2009. - 500 с.
 23. Шульженко Ф. П., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 2004. - 214 с.
 24. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. - К.: МАУП, 2004. - 576 с.
4811
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).