Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання недійсності правочинів

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
107
Мова: 
Українська
Ціна: 
3500 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження недійсних правочинів у юридичній науці
1.1. Поняття і види недійсних правочинів
1.2. Підстави та умови недійсності правочинів
1.3. Правові наслідки визнання правочину недійсним та неукладеним
2. Класифікація недійсних правочинів
2.1. Розмежування недійсних правочинів на нікчемні та оспорювані
2.2. Класифікація недійсних правочинів за умовами їх недійсності
2.3. Розмежування понять «недійсного» і неукладеного правочину
3. Аналіз потенційних наслідків визнання правочинів недійсними
3.1. Поняття та підстави застосування реституції правочину
3.2. Аналіз додаткових та особливих наслідків недійсності правочину
3.3. Спірні питання недійсності правочинів та їх наслідки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процес реформування цивільного законодавства України зумовмв оновлення інституту правочину і призвів до еволюції теоретичних положень щодо визначення його недійсності. 

У системі юридичних фактів, які лежать в основі виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, найбільш значне місце займають правочини, оскільки саме вони частіше всього породжують відносини приватноправового характеру між суб’єктами.

Цивільно-правовий інститут правочину є складовою частиною загальних положень цивільного права. Інститут правочину, окрім норм про дійсність правочинів, містить положення про недійсність правочинів, правова природа яких викликає науковий та практичний інтерес у силу того, що відповідно до частини 1 статті 216 Цивільного кодексу України вони не створюють юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. Оскільки суб’єкти недійсних правочинів не досягають бажаних ними результатів внаслідок застосування до правовідносин, що виникли між ними, заходів державного спонукання, яке юридичне анулює це правовідношення, дії, що підпадають під склад недійсності правочину, є неправомірними. Більшість неправомірних дій містять ознаки правопорушень і наносять шкоду стабільності як цивільному обороту в цілому, так і правам і законним інтересам його учасників.

Однак у поширених підходах вітчизняних вчених на сьогодні немає єдності щодо співвідношення цих правових категорій. Відповідно доцільним є проведення системного дослідження юридичної природи недійсних правочинів та їх місця в системі юридичних фактів.

Сучасний Цивільний кодекс України приділив достатньо уваги правочинам, а також наслідкам, що вони породжують. Однак при цьому значна кількість питань залишилася не вирішеною. Це підтверджується недосконалістю окремих правових норм, що регулюють відносини, пов’язані з учиненням таких правочинів, а саме: з визначенням підстав нікчемності та недійсності правочинів, їх наслідками, відповідальністю сторін тощо. Зокрема, окремі нікчемні правочини за визначених законом умов можуть визнаватися дійсними, проте такий спосіб захисту цивільних прав та інтересів у цивільному законодавстві відсутній. Немає єдиної точки зору стосовно багатьох спірних питань, що негативно позначається на механізмі захисту прав та законних інтересів сторін таких правочинів, а також стабільності договірних відносин. Це потребує не тільки формування законодавчих приписів, а й має вплив на правозастосовчу практику. Потребують удосконалення положення про визнання недійсними правочинів, вчинених малолітніми та недієздатними особами, правочинів, при вчиненні яких не додержано вимоги щодо письмової форми, вимоги про нотаріальне посвідчення правочину; правочинів, які порушують публічний порядок. Додаткового вивчення потребують питання застосування загального, додаткових та особливих наслідків недійсності правочинів, а також співвідношення загального наслідку недійсності правочинів зі схожими правовими інституціями.   

Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності не достатньо дослідженні українською юридичною наукою. Переважно ці питання висвітлено у навчальній літературі з цивільного права, а також у наукових публікаціях. Деякі правові проблеми недійсності правочинів були об’єктом досліджень А.В. Луць [53], Н.С. Хатнюк [96], В.Г. Олюхи [65], В.О. Кучера [51], В.І. Жекова [38], О.В. Семушина [75]. Проте багато досліджень здійснено до набрання чинності новим Цивільним кодексом України або ж не враховують останні зміни до нього. Сучасна практика застосування Цивільного кодексу України виявляє дедалі більше прогалин у правовому регулюванні відносин, пов’язаних з вчиненням недійсних правочинів та застосування наслідків їх недійсності.

Наведене свідчить про актуальність, важливість та вчасність дослідження, присвяченого характеристиці недійсних правочинів, вивченню їх правової природи, особливостям регулювання відносин, що виникають внаслідок вчинення недійсних правочинів.

Мета роботи – формування концептуального підходу до регулювання визнання правочинів недійсними та наслідків такої недійсності, розробка рекомендацій з удосконалення законодавства у сфері вчинення недійсних правочинів та застосування відповідних правових наслідків їх недійсності.

Згідно з поставленою метою визначено такі основні завдання:

 • уточнити підходи до визначення поняття і видів недійсних правочинів;
 • проаналізувати підстави та умови недійсності правочинів;
 • з’ясувати правові наслідки визнання правочину недійсним та неукладеним;
 • охарактеризувати розмежування недійсних правочинів на нікчемні та оспорювані;
 • подати класифікацію недійсних правочинів за умовами їх недійсності;
 • визначити основні положення щодо розмежування понять «недійсного» і неукладеного правочину;
 • визначити поняття та підстави застосування реституції правочину;
 • проаналізувати додаткові та особливі наслідки недійсності правочину;
 • визначити спірні питання недійсності правочинів та їх наслідки.

Об’єкт дослідження – цивільно-правові відносини, що виникають у результаті вчинення недійсних правочинів.

Предмет дослідження – наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, нормативно-правові акти України та практика їх застосування щодо недійсних правочинів та правових наслідків їх недійсності.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять такі методи наукового пізнання: діалектичний (аналіз різних точок зору та поглядів вчених-цивілістів на правову природу недійсних правочинів, їх місце в системі юридичних фактів); системного аналізу (аналіз поняття правочину та недійсного правочину, характеристика законодавства, що регулює суспільні правовідносини у сфері вчинення правочинів та недійсних правочинів); історико-правовий (зародження та розвиток категорій правочину і недійсного правочину, їх особливостей); порівняльно-правовий (механізми правового регулювання недійсних правочинів у національному та іноземному законодавстві, юридичній та судовій практиці); аналізу та синтезу; моделювання та прогнозування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на підставі останніх змін у цивільному комплексно і системно досліджено правову природу недійсних правочинів, їх місце в системі юридичних фактів та особливості застосування правових наслідків недійсності правочинів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що одержані результати та висновки можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем цивільних правовідносин, об’єктів цивільного права, інституту зобов’язального права, підготовці підручників та навчальних посібників, методичних рекомендацій для викладачів і студентів юридичних спеціальностей з курсу «Цивільне право», «Теорія договірних зобов’язань» тощо, у практичній діяльності судів, нотаріусів тощо.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 107 сторінок, у тому числі список використаних джерел (107 найменувань).

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://base.garant.ru/10164072/
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, редакція від 05.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14
 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 09.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2947-14
 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 19.01.2013 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/435-15
 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2755-17
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/436-15
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 07.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 10. Дзера О. В. Підстави та правові наслідки визнання недійсними правочинів (договорів) у підприємницькій діяльності / О. В. Дзера // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / за ред. В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2009. – 300 с.
 11. Длугош О. І. Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману / О. І. Длугош // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 217-221.
 12. Романюк Я. М. Коментар постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». Практика розгляду Верховним Судом України цивільних справ про визнання правочинів недійсними. – Вид. 2-е змін. і доп. – К., 2011. – 222 с.
 13. Гусак М. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України / М. Гусак, В. Данішевська, Ю. Попов.  // Право України. – 2009. – № 6. – С. 114-120.
 14. Алексеев С. С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Курс лекций: в 2 т. / Алексеев С. С. – Сверд-ловск: Изд-во Свердловского юрид. ин-та, 1973. – Т. 1. – 1972. – 396 с. 
 15. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения) / М. Бартошек; пер. с чешск. Ю. В. Преснякова. – М.: Юрид. лит., 1989. – 448 с.
 16. Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: монографія / Безклубий І. А. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 378 с.
 17. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладення: навч. посібник / Беляневич О. А. – К.: Наукова думка, 2002. – 278 с.
 18. Бородовський С. О. Деякі питання укладення цивільно-правового договору / С. О. Бородовський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного зако-нодавства України: зб. наук. статей. -2003. – Вип. ХІ. – С. 86-89. 
 19. Бородовський С. О. Поняття правочину в цивільному праві України / С. О. Бородовський // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 3. – С. 29-34.
 20. Брагинский М. И. Договорное право: в 5 кн. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – 2-е изд. – М.: Статут, 2006. –  Книга первая: Общие положення. – 2003. – 848 с.
 21. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории / Братусь С. Н. – М.: Юрид. лит., 1976. – 215 с. 
 22. Васильев Е. А. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник: в 2 т. / Е. А. Васильев, А. С. Комаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 2006. – Т. 1. – 2006. – 560 с.
 23. Визнання договорів неукладеними: причини і наслідки (Погляд арбітражної практики і чинного законодавства Арбітражного суду м. Києва) // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 3. – С. 57-61.
 24. Виндшейд Б. Учебник пандектного права: Общая часть / Б. Виндшейд; пер. с нем. – СПб.: Издание А. Гиероглифова и И. Никифорова, 1874. – 375 с.
 25. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України / уклад. В. Е. Беляневич; за заг. ред. Д. М. Притики. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 26. Гавриленко О. І. Якщо договір – недійсний / О. І. Гавриленко // Дебет-кредит. – 2006. – № 48. – С. 29-31.
 27. Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону / Д. М. Генкин // Ученые записки ВИЮН. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. – Вып. 5. – С. 40-57.
 28. Головенко О. Д. Довідка про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування господарськими судами частин першої та другої статті 216 Цивільного кодексу України при вирішенні спорів про визнання недійсними договорів купівлі-продажу / О. Д. Головенко, Н. Л. Богданюк // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 1. – С. 27-106.
 29. Голодницький Е.Є. Про види та наслідки нікчемного правочину / Е. Є.Голодницький // Юридичний журнал. – 2004. – № 11. – С. 36-38.
 30. Гражданское право: в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: БЕК, 2004. – 816 с.
 31. Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Проспект, 1999. – Ч. 1. – 1997. – 600 с.
 32. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / Д. Д. Гримм; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. – 496 с.
 33. Гримм Д. Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. Пролегомены к общей теории гражданского права / Гримм Д. Д. – СПб.: Тип. им. М. М. Стасюлевича, 1900. – Т. 1. – 320 с.
 34. Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика оспаривания) / Гутников О. В. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.
 35. Джунь В. В. До питання про обов’язковість застосування реституції у разі неправозгідності угоди / В. В. Джунь // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 4. – С. 165-168.
 36. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у разі неправозгідності угоди / В.В. Джунь // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 4. – С. 165-167.
 37. Жеков В. І. Порушення моральних засад суспільства як підстава визнання правочину недійсним / В. І. Жеков // Суспільство. Держава. Право. – Цивільне право. – 2005. – № 4 – С. 26-30.
 38. Жеков В. І. Правочини, що порушують публічний порядок: до характеристики складу / В. І. Жеков // Науковий часопис «Університетські наукові записки». – Хмельницький, 2005. – № 3 (15). – С. 129-132.
 39. Завальний А.М. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння / А.М. Завальний // Право України. – 2006. – № 1. – С. 113-115.
 40. Завидов Б. Д. Общие положения и отдельные особенности обязательственных правовотношений / Б. Д. Завидов // Юрист. – М., 2003. – № 1. – С. 27-33. 
 41. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / за заг. ред. П. І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – 286 с. 
 42. Зинченко С.А. Ничтожные и оспоримые сделки в практике предпринима-тельства / С.А. Зинченко, Б.О. Газарьян // Хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С. 120-128.
 43. Зобов’язальне право: теорія і практика: навч. посібник / [за заг. ред. О. В. Дзери]. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 910 с.
 44. Карабань В.Я. Правове регулювання спонукання до укладення договору / В.Я. Карабань // Право України. – 2001. – № 1. – С.42-45.
 45. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2008. – 486 с. 
 46. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / Кечекьян С. Ф. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 187 с.
 47. Котин В.Н. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности / В.Н. Котин. – М.: Экономика, 2006. – 296 с.
 48. Красавчиков O. A. Гражданские организационно-правовые отношения / О. А. Красавчиков // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: сб. статей. – М.: Статут, 2001 – № 10. – С. 156-165.
 49. Кухар В. І. Узагальнення практики перегляду судових рішень у справах, пов’язаних з визнанням договорів недійсними (за матеріалами справ, розглянутих Харківським апеляційним господарським судом у 2007 році) / В. І. Кухар, В. В. Афанасьєв, І. В. Жилінкова // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. – № 2. – С. 39-46.
 50. Кучер В. О. Поняття правочину, його ознаки та види; умови дійсності правочину; форма правочину; правові наслідки порушення форми правочину; нікчемні правочини; оспорювані правочини; правові наслідки визнання правочину недійсним / В. О. Кучер // Цивільне право України: навч. посібник / за заг. ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – С. 46-55.
 51. Кучер В.О. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок / В. О. Кучер // Право України. – 2003. – № 12. – С. 106-110.
 52. Кушнерук Е. С. Недействительность сделок по ст. 169 Гражданского кодекса РФ: составы недействительных сделок и их правовые последствия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право / Кушнерук Е. С. – Волгоград, 2002. – 185 с.
 53. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник / Луць В. В. – К.: Юрінком, 2001. – 560 с.
 54. Мамутов В. К. Господарче право зарубіжних країн: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / В. К. Мамутов, О. О. Чувпило. – К.: Ділова Україна, 1996. – 352 с. – (Міжнародний фонд «Відродження»).
 55. Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок / Матвеев И. В. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 176 с.
 56. Мічурін Є. О. Правочини з житлом: наук.-практ. посібник / Мічурін Є. О. – 3-е вид., перероб. та доп. – Харків: Юрсвит, 2007. – 472 с. 
 57. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
 58. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 2 т. / під ред. А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень, 2004-2004. –  Т. 1. – 2004. – 928 с.
 59. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 2 т. / під ред. А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. досліджень, 2004-2004. –  Т. 2. – 2004. – 864 с.
 60. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за відповід. ред. О. В. Дзери та ін.]. – К.: Юрінком, 2008. – Т. 1. – 2008. – 832 с.
 61. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за відповід. ред. О. В. Дзери та ін. – К.: Юрінком, 2008-2008. – Т. 2. – 2008. – 1088 с.
 62. Новицкий И. Б. Недействительные сделки / И. Б. Новицкий // Вопросы советс-кого гражданского права. – М.; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1945. – С. 31-73.
 63. Оглядовий лист Вищого Арбітражного Суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів про визнання угод недійсними» (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)» від 20.04.2001 р. № 01-8/481 // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 124-132.
 64. Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление / Ойгензихт В. А. – Душанбе: Дониш, 1983. – 256 с.
 65. Олюх В.Г. Істотні умови цивільно-правового договору / В.Г. Олюх // Вісник Вищого Арбітражного суду. – 2000. – № 3. – С. 233-239.
 66. Панченко М. І. Цивільне право України: навч. посібник / Панченко М. І. – К.: Знання, 2006. – 583 с. 
 67. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06 листопада 2009 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. – К., 2009. – С. 29. 
 68. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К.: А.С.К., 2003. – 560 с.
 69. Потопальський С. С. Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів / С. С. Потопальський // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4. – С. 176-181. 
 70. Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия / Рабинович Н. В. – СПБ.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 125 с.
 71. Растеряев Н.Г. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть общая и часть особенная. Догматическое исследование / Н.Г. Растеряев. – СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1901. – 386 с.
 72. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із визнанням угод недійсними» від 12.03.1999 р. № 02-5/111 // Вісник Арбітражного суду України. – 1999. – № 3.
 73. Рясенцев В.А. Вопросы недействительности сделок в судебной практике / В.А. Рясенцев // Социалистическая законность. – 1950. – № 9. – С.27-37.
 74. Сикорський О. Л. Проблеми застосування наслідків недійсних правочинів / О. Л. Сикорський // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 1. – С. 144-149.
 75. Семушина О. В. Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Семушина; В.о. НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Б/в, 2010. – 16 с.
 76. Сібільов М. М. Недійсність правочинів (договорів): новели Цивільного кодексу України / М. М. Сібільов // Проблеми законності: республ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого, 2002. – Вип. 54. – С. 47-52.
 77. Скловский К. И. Защита владения, полученного по недействительной сделке / К. И. Скловский // Хозяйство и право. – 1998. – № 12. – С.34-38.
 78. Скловский К.И. Защита владения, при признании договора недействительным / К.И. Скловский // Росийская юстиция.Юрид.лит. – 1998. – № 6. – С.37-39.
 79. Скловский К.И. Последствия недействительной сделки. Закон № 6 / К.И. Скловский, Ю.В. Ширвис // Изд-во Известия. – М., 2000. – № 6. – С. 112-113.
 80. Спасибо-Фатєєва І. Нотаріальне посвідчення правочинів із нерухомістю та їх державна реєстрація  як способи “укріплення” прав / І.В. Спасибо-Фатєєва // Нотаріат для вас. – 2006. –  № 12. – С.34-39.
 81. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки / І.В. Спасибо-Фатєєва // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С.178-184.
 82. Спасибо-Фатєєва І.В. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і право. 2002 – № 7 – С.29 – 32; вона ж. 
 83. Спасибо-Фатєєва І.В. Спірні питання недійсності правочинів / І.В. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3 (50).- С. 95-106. 
 84. Сухонос В. В. Теорія держави і права / Сухонос В. В. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 536 с.
 85. Сушкова Е. А. Притворная сделка / Е. А. Сушкова // Законодательство. – 2001. – № 6. – С. 21-23.
 86. Теньков С.О. Визначення істотних умов договору у судовій практиці: нові підходи / С.О. Теньков // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – С. 150-154. 
 87. Толстой B. C. Законодательство о сделках. Спорные вопросы практики его применения: конспект лекций / Толстой B. C. – М., 1982 – 24 с.
 88. Томилин А.К. Ничтожные и оспоримые сделки: трудности правоприменительной практики / А. К.Томилин // Хозяйство и право. – 1998. – № 8. – С. 105-109.
 89. Томчишен С. В. Захист права власності у спорах, пов’язаних із визнанням договорів купівлі-продажу недійсними / С. В. Томчишен // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. – № 1. – С. 100-112.
 90. Тузов Д. О. Реституция и рестуционные требования в гражданском праве Росии / Д. О. Тузов // Цивилистические исследования: сб. науч. трудов памяти проф. И. Н. Федорова. – М.: Статут, 2004. – Вып. 1. – С. 213-245.
 91. Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок / Д.О. Тузов. – М.: Статут, 2007. – 313 с.
 92. Узагальнення практики розгляду судами м. Києва справ про визнання угод недійсними: Судова колегія в цивільних справах Київського міського суду // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 37-42.
 93. Фролов В. Д. Цивільний кодекс України: Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти / В. Д. Фролов // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4. – С. 186-189.
 94. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении/ Халфина Р.О. – М.: Юрид. лит., 1974. – 319 с.
 95. Харитонов Є. О. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. – К.: Істина, 2007. – 816 с.
 96. Хатнюк Н. С. Правові наслідки визнання угоди недійсною / Н. С. Хатнюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ, 2002. – № 4. – С. 89-96.
 97. Хатнюк Н. С. Умови дійсності угод / Н. С. Хатнюк // Держава і право: зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 283-289.
 98. Хатнюк Н. С. Юридична природа фіктивних та удаваних правочинів / Н. С. Хатнюк // Право України. – 2004. – № 4. – С. 37-41.
 99. Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву / Хейфец Ф. С. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт-М, 2001. – 164 с.
 100. Цивільне право України: в 2-х т. Т.1 / Борісова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 101. Черленяк М. Нікчемні та оспорювані правочини за новим Цивільним кодексом / М. Черленяк // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2004. – № 1. – С. 32-35.
 102. Шахматов В. П. Сделки, совершенные с целью противной интересам государства и общества / Шахматов В. П. – Томск: Изд-во Томского унив-та, 1966. – 140 с.
 103. Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия / Шахматов В. П. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1967. – 311 с.
 104. Шершеневич Г. Ф. Учебник руского гражданского права (6-е изд) / Шершеневич Г. Ф. -Санкт-Петербург.: Изд. Бр. Башмаковых, 1907. – 815 с.
 105. Шестакова Н. Д. Недействительность сделок / Шестакова Н. Д. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -306 с.
 106. Щекин Д. М. Налоговые последствия недействительных сделок / Щокин Д. М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МЦФЭР, 2004. – 192 с.
 107. Эрделевский А.М. Недействительность сделок: условия, виды, последствия / А.М. Эрделевский // Закон. – 2002. – № 1. – С. 5-15.
4828
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).