Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання праці державних службовців України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціально-правові засади державної служби в Україні
1.1. Державна служба як особливий різновид трудової діяльності
1.2. Загальні проблеми нормативно-правового регулювання державної служби України
2. Проблеми правового регулювання вступу, діяльності та звільнення з державної служби
2.1. Проблеми правового регулювання заміщення вакантних посад державних службовців
2.2.  Проблеми правового регулювання атестації працівників державної служби
2.3. Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин з державними службовцями
3. Проблеми правового регулювання праці окремих категорій державних службовців
3.1. Проблеми правового визначення суддів як суб’єктів трудового права
3.2. Проблеми правового регулювання праці українських прокурорів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Державна служба України, будучи частиною механізму державного управління, має особливу роль у здійсненні соціально-економічних реформ та політичних перетворень у суспільстві та державі, сприяє створенню всіх засад демократичної, правової держави. Сучасний етап державотворення в Україні, проведення адміністративної реформи висувають в якості одного з головних завдань переосмислення місця і статусу державного службовця України в системі суспільного виробництва, пошук дієздатної, ефективної моделі державного службовця та державної служби загалом. 

Державна служба виступає основним засобом практичної реалізації завдань і функцій держави, забезпечує функціонування її структур, утворює умови для нормальної життєдіяльності суспільства і людини. Досвід України і багатьох інших країн свідчить про те, що суспільство, яке належним чином не організувало працю, трудову діяльність державних службовців, відчуває серйозні труднощі, пов’язані з якістю державного управління. 

Вихід українського суспільства з кризи потребує такої організації державної служби, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного управління шляхом підвищення ефективності службово-трудової діяльності. Досягти такого становища неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів трудового права. Саме цього бракує нині в ході підготовки і проведення в Україні радикальної реформи трудового законодавства. Тому необхідним є суттєве поглиблення досліджень проблематики правового регулювання державної служби саме з точки зору трудового права. 

Єдиного підходу до розуміння сутності, змісту та особливостей службово-трудових відносин в науці трудового права так і не вироблено. Таким чином, необхідність дослідження проблем правового регулювання праці державних службовців України, підвищення якості державної служби України, надання аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання в сфері службово-трудових відносин обґрунтовують актуальність і важливість теми дослідження.

Мета роботи – аналіз теоретичних засад державної служби в Україні, розкриття особливостей нормативно-правового регулювання службово-трудових відносин державних службовців. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: 

 • охарактеризувати державну службу як особливий різновид трудової діяльності;
 • з’ясувати проблеми нормативно-правового регулювання державної служби України;
 • проаналізувати проблеми правового регулювання заміщення вакантних посад державних службовців;
 • охарактеризувати проблеми правового регулювання атестації працівників державної служби;
 • визначити проблеми правового регулювання припинення трудових відносин з державними службовцями;
 • проаналізувати проблеми правового регулювання праці окремих категорій державних службовців.

Об’єкт дослідження – службово-трудові правовідносини в сфері державної служби України.

Предмет дослідження – теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання праці державних службовців України.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є системний підход, який дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз змісту службово-трудових відносин в Україні. В роботі використовувалися також логіко-семантичний метод, методи класифікації (системно-структурний, системно-функціональний), порівняльно-правовий та структурно-логічний методи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів‚ висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 55 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Про державну службу [Електронний ресурс]: Закон України № 3723-XII від 16.12.1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 3. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII, редакція від 01.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1789-12
 4. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Про засади запобігання і протидії корупції. Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 6. Про військовий обов’язок і військову службу. Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 7. Про службу в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: Закон України № 2493-III від 07.06.2001 р. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14&p=1278252461058357.
 8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 09.12.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 "Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службов-ців", редакція від 07.09.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-п
 10. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 278/2004 вiд 05.03.2004 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004.Page 7
 11. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні [Елект-ронний ресурс]: Указ Президента України № 140/2006 вiд 20.02.2006 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 140%2F2006.
 12. Указ Президента від 22.07.1998 р. № 810/98 "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні", Редакція від 28.05.2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/810/98
 13. Указ Президента України від 20.09.2007 р. № 900/2007 "Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців". [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/900/2007
 14. Наказ Головдержслужби України від 08.07.2011 р. № 164 "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців", редакція від 16.12.2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0930-11
 15. Положення про порядок проведення атестації державних службовців, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1922, редакція від 07.09.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1922-2000-п
 16. Рішення Конституційного Суду України про конституційність Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців” від 08.07.2003 № 15-рп/2003. [Елект-ронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/v015p710-03
 17. Концепція Державної цільової програми реформування державного управ-ління та державної служби на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : проект Головного управління державної служби України, розроблений на виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України для громадського обговорення станом на 07.06.2010 р. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/category;jsessionid=1CC3E071AE....
 18. Антонюк В. Б. Державна служба: проблеми функціонування в Україні та досвід зарубіжних країн (порівняльний аналіз) / В. Б. Антонюк // Юриспруденція. Теорія і практика. – № 11 (37). – 2007. – С. 7-14.
 19. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади / Ю.П. Битяк. – Х.: Право, 2005. – 304 с.
 20. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2003. – 725 с.
 21. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців / В. Воловик // Право України. – 1997. – № 1. – С. 63.
 22. Державна служба в Україні: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, К. М. Зубов, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – 2-ге вид., переробл. та доповн. – О. : Фенікс, 2011. – 183 с.
 23. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В. В. Цвєтков, Г. І. Леліков, О. Д. Крупчан та ін. – К.: Ін-Юре, 1998. – 272 с.
 24. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб. / С. Д. Дубенко ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.: Ін-Юре, 1999. – 270 с.
 25. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы / С. А. Иванов // Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 53-61.
 26. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія / М.І. Іншин. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337 с.
 27. Іншин М.І. Трудові правовідносини в системі державної служби / М.І. Іншин //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. – №9. – С.113-118. 
 28. Кікінчук B. Ю. Щодо визначення поняття державноϊ служби / B. Ю. Кікінчук // Форум права. – 2012. – № 3. – C. 282-286.
 29. Клемпарський М. М. Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права / М. М. Клемпарський // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 319-324.
 30. Кудрявцев І. В. Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках / І. В. Кудрявцев // Форум права. – 2011. – № 2. –    С. 472-477.
 31. Лазор О. Д. Державна служба в Україні: навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-тє вид., доповн і переробл. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.
 32. Мостовий Г. Реформування державної служби в Україні (стан і перспективи) / Г. Мостовий // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 51-58.
 33. Пахомов В. І. Адміністративно-правові питання державної служби в СРСР / В. І. Пахомов. – К.: Вид-во Київськ. держ. ун-ту, 1971. – 71 с.
 34. Петришин О. В. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії права / О. В. Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 34-41.
 35. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування [Текст] / [А. Вишневський (кер. авт. кол.), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. Мотренка]. — К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. — 140 с.
 36. Порощук С. Д. Загальні основи теорії соціально-правового захисту співробітників міліції: монографія / С. Д. Порощук. – Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2001. – 134 с.
 37. Процевський В. Правове регулювання трудових відносин державних службовців: деякі проблеми / В. Процевский // Право України. – 2004. – № 12. – С. 96-101.
 38. Рунова Н. О. Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив / Н. О. Рунова // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 849-854.
 39. Сурмін Ю. П. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організа-ційний аспекти: навч. посіб. / Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко,    Л. М. Гогіна, В. Д. Бакуменко, А. Л. Бондаренко, С. М. Мигаль, Л. А. Пашко,   О. В. Сєров, Т. А. Соколова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. – К.: НАДУ, 2011. – 202 с.
4846
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).