Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання суспільних відносин: поняття, види, стадії і типи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття й види правового регулювання суспільних відносин
1.1. Поняття і зміст правового регулювання, його ознаки
1.2. Види правового регулювання суспільних відносин
1.3. Характеристика механізму правового регулювання суспільних від-носин
2. Стадії, типи і методи правового регулювання
2.1. Аналіз стадій правового регулювання
2.2. Типи правового регулювання суспільних відносин
2.3. Методи і засоби правового регулювання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Протягом тривалого часу проблема механізму правового регулювання продовжує представляти значний науковий інтерес завдяки своїй фундаментальності, а також у зв’язку із природним процесом накопичення нових знань, що спонукають дослідників до уточнення, а в низці випадків – і перегляду тих чи інших поглядів на це явище. 

Крім того, в юридичній літературі цілком слушно наголошується на тому, що зміни, які мали місце в різних сферах суспільних відносин, проголошення нашою державою курсу на євроінтеграцію, визнання державою людини вищою соціальною цінністю зумовили необхідність перегляду окремих підходів до розуміння механізму правового регулювання. Враховуючи це, слід зазначити, що існує нагальна потреба в подальшому комплексному вивченні механізму правового регулювання у загальній теорії права.

Осмислення сутності механізму правового регулювання тісно пов’язане з розумінням власне правового регулювання. Правове регулювання та механізм правового регулювання являються різнопорядковими явищами правової дійсності. Досліджуваний механізм є складовою частиною (компонентом) правового регулювання, що забезпечує його функціонування. Неврахування цієї умови призводить до ототожнення правового регулювання та його механізму. 

Під механізмом правового регулювання потрібно розуміти систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується стабільність суспільних відносин шляхом найбільш оптимального поєднання індивідуальних, громадських та державних інтересів членів соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку кожної особистості. 

При цьому означений механізм характеризується низкою ознак. Особливу увагу потрібно акцентувати на забезпеченні системно-функціонального, взаємокорелятивного бачення правових засобів, зокрема норм права та її окремих різновидів, у процесі правового регулювання суспільних відносин.

Стан дослідження проблеми. Проблема визначення і систематизації поняття правового регулювання та його механізму знайшла відображення у багатьох дослідженнях. Загальні питання, які стосуються видів та ознак правового регулювання, його структури та стадій, досліджуються Є. В. Біло-зьоровим [3], М. В. Цвік [10], М. Й. Сидоренко [20], О. Ф. Скакун [22] та ін. Проблеми власне механізму правового регулювання висвітлені у працях Г. О. Дубова [9], М. С. Кельмана [11], В. Г. Красовської [13], Т. І. Тарахонич [24] та ін.

Мета роботи - дослідити і проаналізувати сучасні підходи до визначення механізму правового регулювання та його складових у системі суспільних відносин.

Відповідно до теми і мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати поняття й види правового регулювання суспільних відносин;
 • дослідити стадії, типи і методи правового регулювання.

Об’єкт дослідження – система правового регулювання суспільних відносин.

Предмет дослідження – механізм правового регулювання як основа засто-сування юридичної практики.

Методи дослідження. У процесі роботи було поєднано використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження. Діалектичний метод дав змогу встановити особливості розвитку правового регулювання. Матеріалістичний метод допоміг визначити специфіку результативності механізму правового права та особливості його юридичного закріплення. Особливості предмету та об’єкту дослідження визначили необхідність застосу-вання спеціально-наукових методів: історико-правового, системно-структур-ного, порівняльного, спеціально-юридичного, логічного та структурно-функціонального.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 31 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л., 2010. – 416 с.
 3. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 4. Бостан С. К. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. - К. : Академія, 2013. - 346 c.
 5. Ваньчук, І. Д. Поняття й сутнісні ознаки правового регулювання суспільних відносин: сучасний погляд / І. Д. Ваньчук // Науковий вісник Ужгоро-дського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. Вип. № 32. – С. 7-10.
 6. Віхров О. П. Теорія держави і права: курс лекцій : навч. посіб. / О. П. Віхров, І. О. Віхрова; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 303 c.
 7. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 277 с.
 8. Гольцова О. Є. Соціальне регулювання та правове регулювання – співвідношення понять / О. Є. Гольцова // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 53-57.
 9. Дубов Г. О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання / Г. О. Дубов // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 51-55.
 10. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 583 с.
 11. Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 44. – С. 44-50.
 12. Колодяжна В. В. Основи права: навч. посіб. для самост. роботи студ. неюрид. спец. / В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк, Л. Д. Куренда, Т. В. Наливайко, С. Є. Пономаренко, О. М. Юхимюк; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 220 с.
 13. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2009. – № 43. – С. 81-87.
 14. Лепех Л.Л. Ознаки правового регулювання (в контексті діалектики його соціальної та юридичної ефективності) / Л.Л. Лепех // Порівняльно-аналітичне право. - № 3-2. – 2013. – С. 36-40.
 15. Мазур В. Стадії правового регулювання цивільних відносин / В. Мазур // Юридичний журнал : Правове видання. - 2014. - № 2/3. - С. 42-46. 
 16. Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі: курс лекцій / А. Машков. – К.: К.І.С, 2011. – 344 с.
 17. Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів ВНЗ / О. Г. Мурашин; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». - Київ : Ун-т «Україна», 2014. - 560 c.
 18. Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: О. В. Петришин; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2014. - 366 c.
 19. Проблеми теорії та історії держави і права: зб. ст. / ред.: Ю. С. Шемшученко, О. К. Марін, І. С. Гриценко; Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. асоц. порівнял. правознав. – Л.; К., 2011. – 163 с.
 20. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – 197 с.
 21. Сидорець Т. В. Форми реалізації норми права в контексті європейської юридичної науки / Т. В. Сидорець // Право України. – 2011. – № 5. – С. 67-71.
 22. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 23. Тарахонич Т. І. Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння / Т. І. Тарахонич // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 28-32.
 24. Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права: особливості взаємодії / Т. І. Тарахонич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 11-17.
 25. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
 26. Шульга А. М. Теорія держави і права : навч. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. «Міжнародне право» / А. М. Шульга, Л. В. Новікова, В. І. Сідоров, О. С. Передерій, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко, В. В. Корнієнко; ред.: А. М. Шульга; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2014. - 463 c.
10616
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).