Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові основи електронної комерції

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальнотеоретичні положення електронної комерції
1.1. Поняття електронної комерції та її розвиток в українському ринковому середовищі
1.2. Принципи та види електронної комерції
2. Аналіз законодавчого регулювання електронної комерції в Україні
2.1. Аналіз суб’єктів та умов здійснення електронної комерції
2.2. Система юридичної організації електронної комерції в Україні
2.3. Правові засади забезпечення електронної торгівлі
2.4. Удосконалення відповідальності у сфері електронної комерції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Активний розвиток електронної комерції, що для вітчизняного права є новою сферою суспільних відносин, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність учасників цих відносин. Такий порядок необхідний усім учасникам відносин: підприємцям – для вигідного здійсненняоперацій, споживачам – для захисту їх законних прав, що порушуються несумлінними підприємцями, державі – для забезпечення покладених на неї обов’язків щодо захисту прав та інтересів тих чи інших, а також для забезпечення норм, що стосуються оподатковування.

Аналітично-статистичні показники щодо розвитку електронної комерції в Україні свідчать про недостатню можливість використання вітчизняного законодавства для активного поширення електронної комерції.

Дослідження напрямів розвитку та становлення електронної комерції в України довело,що на сучасному етапі спеціального дослідження з цих проблем не проводилось. Науковий та дослідний матеріал обмежений. В існуючій науковій літературі майже відсутні дослідження, спеціально присвячені місцю та ролі електронної комерції у розбудові демократичних засад нашої держави.

Саме актуальність, науково-теоретична і практична важливість проблеми, її недостатнє вивчення і обґрунтування в Україні зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Найбільш важливими під час роботи над дисертацією були теоретичні розробки провідних вітчизняних фахівців у галузі фінансового права, адміністративного права, інформаційного права, зокрема, Ю.П. Битяка, А.В. Васильєва, В.Д. Гавловського, В.О. Глушкова, Є.В. Додіна, І.Б. Заверухи, А.П. Закалюка, Желіховського В. М., Дутова М. М. , Михайленка, А.А. Нечай, Л.А. Савченко, М.М. Тищенка, В.І. Шакуна та ін. Місце та роль електронної комерції у формуванні правовідносин у мережі Internet частково розкриті розробками і положеннями наукових праць авторитетних українських учених-правників та економістів, зокрема, А.Р. Білоусова, М.П. Коваля, М.В. Макарової, В.О. Філатова, В.С. Цимбалюка, М.Я. Швеця та ін.

Об’єкт дослідження - правовідносини, що виникають у процесі здійснення електронної комерції (учасники та державні органи) в мережі Internet.

Предмет дослідження - правові засади електронної комерції в Україні.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу наукових джерел, розробок, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного і зарубіжного досвіду виявити стан і визначити тенденції правового забезпечення становлення та розвитку електронної комерції в Україні.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність розв’язання ряду завдань:

 • уточнити поняття електронної комерції та її розвиток в українському ринковому середовищі;
 • окреслити принципи та види електронної комерції;
 • провести аналіз суб’єктів та умов здійснення електронної комерції;
 • дослідити систему юридичної організації електронної комерції в Україні;
 • проаналізувати правові засади забезпечення електронної торгівлі;
 • вказати шляхи удосконалення відповідальності у сфері електронної комерції.

Методи дослідження. При виконанні роботи використовувалися загальнонаукові методи пізнання, а саме: метод системно-структурного аналізу для виділення елементів структури здійснення електронної комерції у ринковій економіці; метод звернення до інших юридичних (зокрема фінансового та адміністративного права); функціональний метод - для виявлення взаємозв’язків між елементами структури здійснення електронної комерції вУкраїні. Крім загальних методів було використано частково-наукові методи пізнання: історико-правовий, формально-юридичний та порівняльно-правовий, 

Структура роботи. Курсова робота містить вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел і додатки. Обсяг роботи становить 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV, поточна редакцiя вiд 13.10.2010.
 2. Закон України «Про електронний цифровий підпис» вiд 22.05.2003  № 852-IV, остання редакцiя вiд 04.02.2009.
 3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», остання редакцiя вiд 24.06.2005.
 4. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV, поточна редакцiя вiд 12.10.2010.
 5. Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.
 6. Балабанов И. Т. Электронная коммерция: учебник для вузов. - СПб: Питер, 2001. - 336 с. 
 7. Дутов М. М. Розвиток правового регулювання електронного документообігу в Україні // Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практ. конф. «Становлення і розвиток правової системи України». – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2002. – С. 77-80.
 8. Дутов М. Правові проблеми електронного документообігу // Право України. – 2002. – № 6. – С. 122-124. 
 9. Дутов М. Правовое обеспечение развития электронной коммерции // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4. – С. 33-35.
 10. Електронна комерція: Навч. посіб. / А. М. Береза та ін. - К.: КНЕУ, 2002. - 326 с.
 11. Желіховський В.М. Організаційні та правові засади підвищення ефективності розвитку електронної комерції в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005 .– № 6 . – С. 259–263.
 12. Желіховський В.М. Правове регулювання електронної комерції: досвід окремих країн світу // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Міжвід. наук-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – 2004. – № 10. – С. 195–203.
 13. Желіховський В.М. Проблеми законодавчого регулювання електронної комерції в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ України. – К., 2007. – № 3. – 135–139.
 14. Задірака В.К., Олексюк О.С. Методи захисту фінансової інформації: Навч. Посібник. –Тернопіль: Збруч, 2000. – 460 с.
 15. Козье Д. Электронная комерция: Пер. с англ. - М.: Издательсько-торговый дом «Руская редакция», 1999. - 288 с.
 16. Меджибовська Наталія Семенівна Електронна комерція.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
 17. Пономаренко Л.А. Електронна комерція: підручник / Л. А. Пономаренко, В. О. Філатов ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К.: Київський нац. торг.- економ. ун-т, 2002. - 443 с.
 18. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку: Автореф. дис... канд. юрид. наук. / А.В. Чучковська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 20 с.
 19. Рогоза В.М. Інтернет-комерція – перспективний напрямок розвитку торгівлі послугами в Україні // Перспективи економічного розвитку України, № 12. - 2001. - С. 53-61.
 20. Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция: мировой и российский опит. –М.: Открытые системы, 2000. – 224 с.
 21. Чорний О. В. Комерційне право. – Бобринець, 2006. – 272 с.
 22. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Атіка, 2003. – 410 с.
 23. Юринець В. Є., Крупка М. І., Юринець З. В. Автоматизовані інформаційні сис-теми у фінансах: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 328 с.
4830
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).