Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові відносини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття, види та зміст правових відносин
 2. Суб’єкти правових відносин
 3. Об’єкти правових відносин
 4. Юридичні факти
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Необхідними умовами існування й успішного розвитку кожного суспільства є узгодженість інтересів різних його членів, установлення та підтримання між ними певного порядку. Такий порядок забезпечується за допомогою розгалуженої системи, в якій чільне місце посідає правове регулювання держави. Сьогодні, в умовах формування в Україні основ правової держави, роль і значення правового регулювання суспільних відносин набувають дедалі більшої актуальності.

Особливої актуальності у сучасних умовах набувають дослідження змісту, характеру та закономірностей формування правових відносин, оскільки вони розглядаються не тільки як каркас соціальної структури суспільства, а і як запорука становлення й розвитку демократичних процесів. Майже всі відомі українські політики і вчені говорять про необхідність реформування правової системи, оскільки вона не відповідає своїм основним цілям – не сприяє верховенству права в країні над владою.

Сучасна юридична наука характеризується наявністю двох підходів до визначення елементів механізму правового регулювання, а саме: широкого, що характеризується наявністю сукупності елементів, які беруть участь у процесі впорядкування суспільних відносин (норми права, нормативно-правовий акт, юридичні факти, правовідносини, тлумачення, реалізація права, законність, правосвідомість, правова культура, правомірна поведінка, протиправна поведінка, юридична відповідальність), та вузького, який включає лише елементи, які становлять основу регулятивної функції права (норми права, нормативно-правові акти, правовідносини, реалізація права, законність).

Дослідження сутності правової системи дають можливість стверджувати, що однією з головних складових правової системи правові відносини, а в умовах кризового суспільства вони деформуються, видозмінюються. Тому актуальною проблемою є з’ясування сутності правових відносин та визначення основних закономірностей їх формування у правовій державі. 

Стан дослідження проблеми. Проблема визначення і систематизації поняття правових відносин знайшла відображення у багатьох вітчизняних дослідженнях. Зокрема, їй присвячені праці О. Є. Бугаєць [1], Г. В. Кикоть [6], С. М. Легуші [8]. Загальні питання, які стосуються видів та ознак правових відносин, досліджуються О. Ф. Скакун [12], С. О. Сунєгіним [14], Л. М. Шестопаловою [15] та багатьма іншими.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і узагальнити підходи до дефініції поняття правових відносин, їх класифікації та ознак.

Об’єкт дослідження – правові відносини як основа побудови правової держави.

Предмет дослідження – сутнісний зміст та види правових відносин.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, на підставі якого всі явища досліджуються в їх взаємозв’язку, в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, а також спеціальні методи: логіки (аналіз, синтез, дедукція); системно-структурний метод; порівняльно-правовий метод.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бугаєць О. Є. Правовідносини як обов'язкова форма діяльності державних органів / О. Є. Бугаєць // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України . - 2002. - № 2, ч. 1. - С. 56-59.
 2. Бурак В. Я. Основи права України: Навч. посіб. для студ. неюрид. спец. вищ. навч. закл. / В. Я. Бурак, О. В. Грищук, П. Ф. Гураль, М. С. Долинська, І. Б. Заверуха; ред.: В. Л. Ортинський. - 2-е вид., доповн. і перероб. - Л. : Оріяна-Нова, 2005. - 366 с.
 3. Васильєв А. С. Теорія права і держави: підруч. / А. С. Васильєв, І. В. Борщевський, В. В. Іванов, І. С. Канзафарова, Р. С. Притченко, В. І. Труба. - Х. : Одіссей, 2007. - 447 с.
 4. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.
 5. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.
 6. Кикоть Г. В. Правовідносини в аспекті визначення поняття права: загальна характеристика / Г. В. Кикоть // Правова держава: Щорічник наук. пр . - 2004. - Вип. 15. - С. 382-390.
 7. Колодяжна В. В. Основи права: навч. посіб. для самост. роботи студ. неюрид. спец. / В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк, Л. Д. Куренда, Т. В. Наливайко, С. Є. Пономаренко, О. М. Юхимюк; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк, 2010. - 220 с/
 8. Легуша С. М. Правові відносини та правовий зв'язок: проблеми співвідношення / С. М. Легуша // Правова держава: Щорічник наук. пр . - 2008. - Вип. 19. - С. 90-99.
 9. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х. : Право, 2012. - 190 с.
 10. Письменицький А. А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2010. - 242 с.
 11. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права: навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.
 12. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. для студ. ВНЗ / О. Ф. Скакун. - Вид. стер. - Х. : Консум, 2008. - 655 с.
 13. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К. : Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 14. Сунєгін С. О. Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової сім'ї / С. О. Сунєгін // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр . - 2009. - № 43. - С. 127-133.
 15. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. - К., 2012. - 255 с.
4834
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).