Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові відносини в оперативно-розшуковій діяльності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття правовідносин в теорії права та їх призначення
 2. Правові відносини в оперативно-розшуковій діяльності
 3. Виникнення правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності
 4. Суб’єкти правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності, їх права та обов’язки
 5. Підстави припинення правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Здійснення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ гласних і негласних оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів досить часто пов'язане із обмеженням прав громадян та інших суб'єктів суспільних відносин, у зв'язку з чим важливо забезпечити неухильне дотримання законності, тобто виконання приписів правових норм, які регулюють зазначену діяльність. З метою всебічного дослідження цієї діяльності необхідно детальніше розглянути систему її правового регулювання, оскільки останньою визначаються нормативні підстави здійснення оперативно-розтукової діяльності (далі - ОРД). 

Правова основа ОРД складається з сукупності правових актів, які проголошують правові норми, що регламентують групи однорідних суспільних відносин між державою і особою в процесі діяльності по забезпеченню безпеки людини і суспільства, шляхом застосування спеціальних методів, сил і засобів, і виконання оперативно-розшукових дій, якщо іншими заходами неможливо попередити чи усунути загрозу життєво важливим інтересам людини і суспільства. В такій діяльності через застосування правових норм регламентуються відносини між державою чи її представниками, та особами (перш за все, особами, які посягають на об'єкти, які охороняються кримінальним законодавством), і в зв'язку з необхідністю захисту життєво-важливих інтересів особистості, суспільства і держави від злочинних посягань

Оперативно-розшукова діяльність за своєю сутністю відноситься до юридичних наук. Тому об'єктивний аналіз передумов формування оперативно-розшукових знань, появи певної їх системи, особливостей розробки та використання засобів і методів необхідно здійснювати, виходячи із існуючої сукупності правових норм.

Стан дослідження проблеми. Основи правового регулювання оперативно-розшукової діяльності розроблювали О.М. Бандурка, К.К. Горяінов, Є.О. Дідоренко, О.Ф. Долженков, І.П. Козаченко, B.C. Овчінський, В.Л. Регульский, О.Ю. Шумілов та інші. Але багато проблем це не знайшли свого детального висвітлення, і саме цим, зважаючи на поступове входження України у євро-пейське співтовариство. і визначається актуальність досліджуваного питання.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є теоретичний та практичний аспекти правовідносин, які виникають, змінюються та припиняються в процесі оперативно-розшукової діяльності, а також процесуальна форма їх застосування.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є норми чинного кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують питання проведення оперативно-розшукової діяльності, практика їх застосування, теоретичні дослідження в цій галузі.

Мета дослідження. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних проблем проведення оперативно-розшукової діяльності.

Для досягнення цієї мети ставилися наступні завдання:

 • з’ясувати поняття правовідносин в теорії права та їх призначення;
 • окресили коло правових відносин в оперативно-розшуковій діяльності;
 • проаналізувати виникнення правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності;
 • охарактеризувати суб’єкти правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності, їх права та обов’язки;
 • визначити підстави припинення правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності.
 • Методи дослідження. Методологічною основою дослідження передусім є загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія, формально-логічний метод, а також порівняльно-правовий.

Структура роботи зумовлена метою та предметом дослідження. Курсова робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел (37 найменувань). Повний обсяг курсової роботи становить 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5.10.1995 р. // ВВР України. - 1995. - № 34. (зі змінами і доповненнями)
 2. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 р. // ВВР України. - 1994. - № 11. (зі змінами і доповненнями)
 3. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 p. // ВВР УРСР. -1991. -№ 4. - (зі змінами і доповненнями)
 4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // ВВР України. - 1992. - №22. (зі змінами і доповненнями)
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 2009 р.). -К.: Юрінком-Інтер, 2009. - 165 с.
 6. Конституція України // ВВР України. - 1996. - №30. (зі змінами і доповненнями)
 7. Кримінальний кодекс України. - К: Атіка, 2008. - 160 с.
 8. Кримінально-процесуальний кодекс України (зі змінами та доповненнями станом на 01.03.2009 року) // ВВР. – 2009.-№ 3. – 210 с.
 9. Указ Президента України «Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 17.10.2000 р. // Офіційний вісник України. -2000. -№ 42.
 10. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Підручник. - Ч.І. -X.: НУВС, 2002. -336 с.
 11. Битяк Ю.П. Державна служба та розвиток її демократичних основ. - Харків: Укр. юрид. академія, 1990. - 74 с.
 12. Воробьев В. Особенности государственной службы // Государство и право. - 1994. -№ 5. -С.23-29.
 13. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регули-рования в социалистическом обществе. -М.: Юрид. лит., 1972. -258 с.
 14. Государственная служба: теория и организация: Курс лекций /Общ. ред. Е.В. Охотского, ВТ. Игнатова. -Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 640 с.
 15. Загальна теорія держави і права /За ред. В.В. Копєйчикова. -К.: Юрінком, 1997. -320 с.
 16. Загальна теорія держави і права /За ред. М.В. Івіна, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. -X.: Право, 2002. - 432 с.
 17. Іллічів М.О. Правове становище посадової особи. -Севастополь: Рібест, 2002. - 181 с.
 18. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю: Навч. посібник. - К.: РВВ НАВСУ, 1995. - 210 с.
 19. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2000. - 219 с
 20. Комзюк AT. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції України: Дис... докт. юрид. наук. -X.: НУВС, 2002. - 408 с.
 21. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. -К.: Наук, думка, 1999. - 735 с.
 22. Костюков А. Административно-правовой статус государственных служащих // Советское государство и право. -1988. - № 3. - С.12-16.
 23. Манохин В.М. Служба в государственных органах. -М.: Юрид. лит., 1969. -232 с.
 24. Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В. Лазарева. -М.: Юристъ, 1996. - 472 с.
 25. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Заг. частина: Підручник /Дідоренко Е.О., Козаченко І.П., Кондратьев Я. К.), та ін.; ред. Л.В. Бородич. - Луганськ: РВВ ШВС, 1999. - Т.1. - 390 с.
 26. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник /Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Т.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.
 27. Петришин А.В. Статус должностного лица: общетеоретическое исследование: Ав-тореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. -X.: Харьк. юрид. ин-т, 1988. - 17 с.
 28. Петришин О.В. Статус службової особи: природа, структура, спеціалізація. -К.: УНКВО, 1990. - 76 с.
 29. Погорецький М.А. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: проблеми застосування окремих норм // Вісник Академії правових наук України: Збірник наук, праць. - 2001. -№ 3. - С. 205-213.
 30. Погребной И.М., Шульга A.M. Теория права: Учеб. пособие. -X.: Ун-т внутр. дел, 1998. - 149 с.
 31. Проблемы общей теории права и государства/Под общ. ред. B.C. Нерсесянца. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 832 с.
 32. Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. -X.: Основа, 1991. - 120 с.
 33. Сергиенко Л.А. Правовая регламентация управленческого труда. -М.: Наука, 1984. - 42 с.
 34. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. -X.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.
 35. Тацій В.Я., Битяк Ю.П., Грошовий Ю.М., Цвік М.В. Конституція України - основа реформування суспільства. -X.: Право, 1996. - 96 с.
 36. Філіпенко Н.Є. Проблеми правового регулювання діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України // Форум права. -2005. - № 1. - С. 78-95.
 37. Шульга В.М. Курс административного права и процесса. - М.: Юринформ, 1998. - 798 с.
4831
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).