Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові засади грошового обігу в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-правові основи грошового обігу як категорії фінансового права
1.1. Місце грошового обігу в системі фінансового права
1.2. Поняття та структура  грошового обігу як інституту фінансового права
1.3. Грошовий обіг як базова фінансово-правова категорія
2. Загальна характеристика ознак, форм та суб'єктів грошового обігу
2.1. Характеристика ознак грошового обігу
2.2. Готівковий та безготівковий обіг як форми грошового обігу
2.3. Сутність грошової системи як форми організації грошового обігу
2.4. Характеристика суб'єктів грошового обігу
3. Правові засоби регулювання грошового обігу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Політика у сфері грошового обігу та правове регулювання даної сфери має велике значення для країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей вона спрямовується на забезпечення ефективного функціонування економіки. Її ключовими цілями є цінова ста-більність, стабільність обмінного курсу, зростання економіки, забезпечення зай-нятості, збалансування платіжного балансу, зростання добробуту населення тощо. 

У функціонуванні ринкової економіки відбувається безперервний кругообіг доходів і продуктів, головну роль в якому відіграють гроші і грошовий обіг в державі. Грошовий обіг – це рух коштів у готівковій і безготівковій формах, які обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в господарстві. Гроші не існують самі по собі, вони обслуговують потреби економіки, а тому повинні, за своєю кількістю масою і структурою, бути адекватними їм. Усучасних умовах грошовий обіг в Україні визначається реаліями економічної кризи, зумовленої військовими діями на сході країни, і низьким рівнем життя більшої частини населення. Відображаючи рівень розвитку продуктивних сил на кожному етапі удосконалення товарно-грошових відносин, гроші постійно удосконалюють виконувані функції і свій зміст. Саме тому сучасний етап розбудови української державності потребує зміцнення стабільності і привабливості національної грошової одиниці та формування такої грошово-кредитної політики, яка швидко наблизить народ України до цивілізованих стимулюючих норм виробництва, розподілу, обміну і споживання. 

Актуальність дослідження адміністративно-правового регулювання грошового обігу в Україні зумовлюється тим, що завдання забезпечення дієвості створеного за час незалежності механізму правового регулювання фінансових відносин вимагає детального аналізу шляхів та напрямів юридичного впорядкування суспільних відносин, які пов’язані з організацією та функціонуванням безперервного руху грошей в економіці країни, виявлення існуючих проблем у цій сфері, розробки рекомендацій щодо їх подолання.

Стан дослідження проблеми. Науково-теоретичне підґрунтя дослі-дження становлять праці відомих вчених у галузі фінансового права, зокрема, З. П. Білошкурської [7], Л. К. Воронової [9], О. В. Лещенка [12], С.В. Рудько [18], М. І. Савлук [20], В.М. Яценка [25] та інших. Окремі положення роботи спираються на праці представників науки банківського права, а саме: В. В. Коваленко [10], О. П. Орлюк [16], Г. Ф. Фоміна [22] та ін.

Нормативно-правову основу курсової роботи становлять акти конституційного, фінансового та банківського законодавства України.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, які виникають у сфері грошового обігу, організації та функціонування грошової системи України.

Предмет дослідження - норми права, які регулюють суспільні відносини у сфері грошового обігу в Україні.

Мета роботи - дослідження сутності, організаційно-правової форми, структури та особливостей адміністративно-правового регулювання грошового обігу.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

 • уточнити поняття грошового обігу у фінансовій системі держави;
 • проаналізувати грошовий обіг як базову фінансово-правову категорію;
 • охарактеризувати правові засоби регулювання грошового обігу в Україні;
 • дослідити правові акти як Національного банку України як форми регулювання грошово-кредитної політики;
 • визначити правові засоби регулювання Національним банком України банківської діяльності.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: порівняння, узагальнення, нормативний метод, аналіз документів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел.Загальний обсяг роботи становить 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 24.07.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV, редакція від 11.07.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
 5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, редакція від 02.08.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 6. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III, редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
 7. Білошкурська З. П. Фінансове право: навч. посіб. / З. П. Білошкурська, С. І. Бурлака, С. В. Слюсаренко, О. С. Яра; ред.: В. І. Курило; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань: Сочінський, 2010. - 389 c.
 8. Волощук М. Г. Фінансове право: навч. посіб. / М. Г. Волощук, М. В. Мен-джул; Ужгород. нац. ун-т, Асоц. платників податків України, Закарпат. облдержадмін. - Ужгород: Вид-во Олесандри Гаркуші, 2013. - 236 c.
 9. Воронова Л. К. Фінансове право України: навч. посіб. / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва, Л. Л. Тарангул, Г. В. Бех, О. О. Дмит-рик, І. Є. Криницький, О. А. Лукашев, М. О. Перепелиця, О. В. Солда-тенко; НДІ фін. права. - 2-ге вид., стер. - К.: Прав. єдність, 2010. - 393 c.
 10. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч.-метод. посіб. / В. В. Коваленко. - Суми: Унів. кн., 2009. - 224 c.
 11. Козюк В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В. В. Ко-зюк. – Тернопіль: Джура, 1999. – 260 с.
 12. Лещенко О. В. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права / 
 13. О. В. Лещенко // Держава та регіони. Сер. Право. - 2012. - Вип. 4. - С. 91-96.
 14. Назар Ю. С. Фінансове право: навч. посіб. / Ю. С. Назар, Н. І. Романів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 243 c.
 15. Непочатенко О. О. Фінанси, гроші та кредит: підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ / О. О. Непочатенко, С. М. Колотуха, С. А. Власюк, П. М. Бо-ровик, В. П. Бечко, П. К. Бечко; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань: Сочінський, 2014. - 482 c.
 16. Нікіфоров П. О. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні: навч. посіб. / П. О. Нікіфоров, Н. Р. Швець; Чернів. нац. ун-т ім. 
 17. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2011. - 335 c.
 18. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації: [монографія] / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.
 19. Регурецька О. В. Банківське право: навч. посіб. / О. В. Регурецька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2010. - 268 c.
 20. Рудько С.В. Щодо деяких аспектів правового регулювання грошового обігу в Україні / С.В. Рудько // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 749-752.
 21. Рябініна Л. М. Теорія сучасних грошей: монографія / Л. М. Рябініна; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К.: УБС НБУ, 2011. - 221 c.
 22. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності / М. І. Савлук // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 1. – С. 3–7
 23. Фінансове право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. В. Боднарук, 
 24. В. С. Кіценко, Д. В. Кравцов, Т. А. Латковська, А. С. Нестеренко; ред.: 
 25. Т. А. Латковська, С. В. Пархоменко-Цироциянц; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Фенікс, 2012. - 189 c.
 26. Фомін Г. Ф. Банківське право України: навч. посіб. / Г. Ф. Фомін; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 360 c.
 27. Чайковський Я. І. Платіжний оборот і грошовий обіг: навч. посіб. / 
 28. Я. І. Чайковський; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т.: ТНЕУ, 2012. - 335 c.
 29. Шелест О. Л. Гроші та кредит: навч. посіб. для студ. ВНЗ галузі знань «Економіка та підприємництво» / О. Л. Шелест, Н. І. Приходько, 
 30. І. В. Колупаєва, А. О. Семенець; ред.: О. Л. Шелест; Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - Х.: Бровін О.В., 2014. - 267 c.
 31. Яценко В. М. Грошовий обіг у відкритій економіці / В.М. Яценко // Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2006. - N4. - С. 92-99.
5628
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).