Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правовий статус біженців та осіб без громадянства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
150 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Особливості адміністративно-правового статусу біженців у міжнародному праві та адміністративному праві України
 2. Аналіз адміністративно-правового статусу осіб без громадянства
 3. Проблеми і шляхи реалізації прав та обов'язків біженців і осіб без громадянства в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Серед усіх прав людини визначальним є право на життя. Це право гарантує недоторканність фізичного існування людини, оскільки життя розглядається як єдине і неподільне благо, яке не підлягає обмежувальній оцінці і не допускає розпорядження ним ззовні. Позбавлення особи її прав і свобод, перш за все права на недоторканність життя, або обмеження такого права з боку держави зводять нанівець соціальну цінність самої людини і спонукають її самостійно рятувати себе та своїх близьких від загрози фізичного знищення. Однією з форм такого порятунку стає втеча із зони небезпеки і, як наслідок – зміна країни проживання та пошук притулку за її межами. Саме таких осіб законодавство більшості держав світу, в тому числі й України, визнає біженцями. 

Україна входить до першої п’ятірки країн за кількістю міжнародних мігрантів, та займає 4 місце в цьому списку. Кількість мігрантів з інших країн, які проживають на території України, за деякими оцінками, досягла близько 4 млн осіб.

Боротьба з нелегальною міграцією та порушеннями міграційного законодавства є одним з найбільш важливих завдань Української держави. За часів незалежності в країні було запроваджено низку заходів, спрямованих на вирішення цього завдання і відповідно прийняті Закони України “Про імміграцію”, “Про громадянство в Україні”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”. У червні 2001 р. Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону України “Про біженців”, суттєво вдосконалила попередній закон 1993 р. З метою реалізації зазначених законів були розроблені підзаконні нормативно правові акти та заходи, спрямовані на створення механізму управління міграційними процесами і надання притулку мігрантам. Були здійснені структурні зміни і в органах державної влади.

Однак, попри всі зусилля держави, спрямовані на вдосконалення правових та організаційних механізмів реалізації права на притулок, говорити про вирішення усіх правових проблем зарано. Хотілося б зупинитись на такому загальновизнаному в світі і широковживаному інструменті боротьби з “небажаними” іноземцями, як видворення.

Прибуття біженців в Україну набуло характеру масового явища ще у перші роки незалежності України і зумовило необхідність розробки законодавства, яке б визначало їх правовий статус. На цей час нормативно-правова база з цього питання в основному сформована. Разом з тим розвиток законодавства України про біжен-ців відбувався безсистемно, значною мірою ситуативно. Реалізація закріплених у ньому прав і свобод біженців ускладнювалася перманентною реорганізацією дер-жавних органів, на які покладалося виконання законодавства у цій сфері. Після приєднання України році до Конвенції ООН про статус біженців та прого-лошення курсу України на євроінтеграцію постало завдання привести законо-давство України про біженців у відповідність з міжнародними стандартами.

В останні роки ускладнення політичної ситуації в деяких регіонах світу, географічна близкість України до кордонів об'єднаної Європи та "прозорість" східних кордонів України призвели до посилення міграційних процесів і загострення проблеми біженців в Україні, що й обумовило необхідність наукового дослідження цієї проблеми.

Метою роботи є виявлення загальнотеоретичних закономірностей і проб-лем правового регулювання статусу біженців та осіб без громадянства в Украї-ні, формулювання теоретичних положень і практичних висновків, спрямованих на розвиток і удосконалення законодавства про правовий статус біженців.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI, редакція від 06.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
 3. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, редакція від 06.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
 4. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 5. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 6. Герасименко Є. С. Адміністративне видворення іноземців та осіб без грома-дянства. Проблеми правового регулювання в Україні / Є. С. Герасименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 54-60.
 7. Горбань О.П. Правовий та соціальний статус іноземця та особи без громадянства // Форум права. – 2007. - № 1. – С.26-33.
 8. Ковалишин І. Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми законодавчого регулювання і застосування // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №4(19).- С. 34-41.
 9. Петров Є. Ю. Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні / Є. Ю. Петров // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 767-775.
 10. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: підруч. / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2009. – 520 с.
 11. Тиндик Н. П. Біженці: невід'ємний елемент сучасного світового міграцій-ного процесу: монографія / Н.П. Тиндик. – Л.: ЛьвДУВС, 2007. – 608 с.
4835
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).