Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правовий статус офшорних компаній

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правова характеристика офшорного бізнесу
1.1. Правова природа і сутність офшорних компаній
1.2. Класифікація та особливості правових форм офшорного бізнесу
2. Аналіз механізму правового регулювання діяльності офшорних компаній
2.1. Юридичні аспекти використання офшорів українськими холдингами
2.2. Боротьба з правопорушеннями у сфері офшорної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження правового статусу і регулювання діяльності офшорних зон викликана тим, що Україна по-перше зараз стоїть на порозі до вступу в Європейський Союз, що вимагає адаптації національного законодавства до законодавства Союзу, а по-друге тим, що уряд активно шукає загальнодержавні програми, які б надали поштовх розвитку української економіки. Світова практика свідчить, що офшорні зони та підприємства дають змогу швидко та на довго залучити іноземні інвестиції.

В умовах стабільної ринкової економіки, проведення в Україні ряду реформ, спрямованих на виведення країни з економічної кризи і зміцнення за нею статусу фінансово незалежної держави, велике значення має використання переваг офшорного бізнесу в господарській діяльності її громадян. Свідомо негативна позиція органів державної влади, неврегульованість на законодавчому рівні, правова неграмотність суб'єктів, що хазяюють, у даній сфері, а також використання офшорного бізнесу з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, тривалий час ставило офшорну діяльність в Україні в умови, за яких вона мала статус non grаtа. 

Аналіз сучасного стану наукових розробок і правового регулювання офшорної діяльності в Україні дає підстави стверджувати, що цьому багатогранному явищу приділяється незаслужено мало уваги як з боку вчених, так і з боку законодавців. Все це дозволяє говорити про актуальність теми, оскільки теоретична і практична розробка правового регулювання у сфері оподаткування офшорної діяльності юридичних осіб є необхідною для нормального функціонування як держави, так і вітчизняного підприємництва.

Окремі питання проблематики офшорної діяльності, виходячи з різнобічності цього явища і можливості віднесення його до різних галузей права, зокрема податкового, міжнародного, а деякою мірою і кримінального, тією чи іншою мірою досліджували у своїх працях Д.А. Верлан, І.Г. Галкін, Д.Д. Коссе, Ю.Г. Козак, Е.В. Локатарьова, Н. Нетесова, В.Н. Сліпець та ін.

Під час виконання роботи також були використані розробки вітчизняних учених, таких, як Бабонін В.Б., Гарасюк О.А., Гетьманцев Д., Зоріна О.І., Москаленко Н.В., Літвінчук І.А., Стецюк С.С., Череп А. В., Чуніхіна Л. та ін.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, які виникають у процесі застосування спеціального правового статусу, що використовувається при здійсненні господарської діяльності юридичних осіб в офшорних зонах з метою оптимізації податкових платежів.

Предмет дослідження - теоретичні та практичні основи формування, встановлення, зміни і припинення спеціального правового статусу, пов'язаного зі здійсненням господарської діяльності юридичних осіб в офшорних зонах.

Мета дослідження полягає у вивченні з позиції фінансового та зокрема, податкового права, застосування спеціального режиму оподаткування при здійсненні діяльності юридичних осіб в офшорних зонах, формулюванні теоретичних висновків і пропозицій щодо регулювання даної сфери діяльності.

Для досягнення мети, поставленої у дослідженні, необхідно вирішити наступні завдання:

 • уточнити правову природу і сутність офшорних компаній;
 • навести класифікацію та особливості правових форм офшорного бізнесу;
 • проаналізувати юридичні аспекти використання офшорів українськими холдингами;
 • дослідити види правопорушень у сфері офшорної діяльності та методи боротьби з ними.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження послужила сукупність методів наукового пізнання. Загальнонауковий діалектичний метод дозволив проаналізувати чинне законодавство і практику його застосування щодо здійснення господарської діяльності юридичних осіб в офшорних зонах. При визначенні понять «офшорна компанія», «офшорна юрисдикція» та ін. застосовувався формально-логічний метод. Метод класифікації використовувався при розгляді рівнів оподаткування в різних юрисдикціях. Також в процесі дослідження широко використовувалися методи системного, статистичного аналізу, комплексний метод та ін.

Структура роботи зумовлена об’єктом, предметом та метою дослідження і передбачає вступ, два розділи, висновки і список викорситаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 32 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон «Про загальні засади створення i функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» вiд 13.10.1992 № 2673-XII, остання редакцiя вiд 17.02.2006 [Текст] : Режим доступу - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2673-12.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон i територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності» від 24.09.99 р. № 1756, редакцiя вiд 27.08.2003 [Текст] : Режим доступу -http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1756-99-%EF.
 3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» вiд 19.03.1996 № 93/96-ВР, остання редакцiя вiд 15.05.2010 [Текст] : Режим доступу -http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93/96-%E2%F0&print=1.
 4. Бабонін В.Б Міжнародний досвід ведення і регулювання офшорного бізнесу // Фінансовий ринок України. –2006.– №2.– С.34-41.
 5. Вол Б. Офшорний бізнес: за і проти // Вісник податкової служби України //-2000. - № 30, серпень.- С.23-26.
 6. Ворнавский Н.В. Характерные черты оффшорных зон // Экономика и бизнес. - 2001.- № 4. – С. 12-14.
 7. Воронина A.M. Эволюция оффшороного бизнеса // Финасы и кредит. - 2006. - №13. - С. 42-47.
 8. Гарасюк О.А. Правові основи діяльності офшорів в окремих країнах світу // Регіональні перспективи. - 2006.- № 1(8).- С. 66-69.
 9. Гаркуша В. Оффшор: made in Ukraine? // Компаньон. - 2007. - № 3. - 17 января. - С. 25-26.
 10. Гетьманцев Д. Ініціативи G20 змушують задуматися про зміну юрисдикції. Офшор для наших підприємців - не стільки податкові пільги, скільки захист банківської і комерційної таємниці // Дзеркало тижня № 16 (744) 30 квітня - 15 травня 2009. – С. 2.
 11. Застосування спеціальних режимів підприємництва у фінансовому плануванні бізнесу / О.А. Гарасюк. - К.: Наук. світ, 2002. - 46 с.
 12. Зоріна О.І. Оподаткування в офшорних зонах у контексті глобалізації // Держава і право: зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.П. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 22. Юридичні і політичні науки. -    С. 423-426.
 13. Кокорин В.А. Налоговая гавань. Чем полезен офшор // Человек и закон. - 2008. - №9. - С. 118-123.
 14. Косее Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території у сфері регулювання економічних відносин // Часопис Київського університету права. - 2008. - №1. - С. 86-89.
 15. Москаленко Н.В. Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій, та шляхи їх розв'язання // Актуал. пробл. економіки. - 2009. - № 10. - С. 117-121.
 16. Пешко А.В. Офшорний бізнес як складова світової економіки // Держава і регіони. – 2006.– №3. - С.233-236.
 17. Полотенко Д. В. Вільні економічні зони в контексті регулювання економіки // Фінанси України. – 2007.– №11.– С.18-25.
 18. Правове становище офшорних і вільних економічних зон: науково-практ. посіб. / І.А. Літвінчук; Центр прав. дослідж. Фурси. - К.: Вид. Фурса С.Я.; КНТ, 2006. - 292 с.
 19. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу / Волкова Ю.О. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №1. – С. 43-46.
 20. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі / Бозуленко О. // Економіст – 2008 - №1 – С. 51-53.
 21. Стецюк С.С. Офшорні зони як інструмент мінімізації оподаткування та шляхи вдосконалення державного регулювання офшорної діяльності // Міжнародна економіка та менеджмент. - 2008. - №2. - С. 77-86.
 22. Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні / С.С. Стецюк // Міжнародна економіка та менеджмент. - 2008. - №1. - С. 64-70.
 23. Усиление борьбы международного сообщества с отмыванием денег // Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з міжнародною злочинністю. – Київ: Національна академія МВСУ. – 2003. - №1. – С. 112-123.
 24. Череп А. В. Особливості розвитку офшорного бізнесу в Україні // Економіка та держава. –2006.– №6.- С.21-30.
 25. Чуніхіна Л. Фінансовий контроль за легалізацією («відмиванням») доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах // Право України. - 2003. - № 11. - С. 154-158.
4849
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).