Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правовий статус особи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття та зміст правового статусу особи
 2. Форми забезпечення реалізації суб’єктивних прав та обов’язків
 3. Шляхи розвитку правового становища особи в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблеми дослідження правового статусу людини і громадянина усталено належать до категорії фундаментальних питань не лише окремих галузевих юридичних дисциплін, а й правової науки в цілому. Це пояснюється тим, що саме у цій категорії набуває свого відображення специфіка та характер зв’язку, що встановлюється між людиною, державою та правом, адже суб’єктом цього правового статусу є людина, гарантом його забезпечення - держава, а його матеріальним і формально-юридичним вираженням - право. З цього погляду, через характеристику змісту правового статусу людини та його структури, відкривається перспектива для чіткого визначення фундаментальних ознак тієї чи іншої держави, а також можливості її характеристики як правової і демократичної. Таким чином, характеризуючи правовий статус людини як юридично закріплене становище особи в державі і суспільстві, що належить до якості особи як людини і громадянина і характеризує зв’язки особи з державою та державно організованим суспільством, постає потреба у визначенні тих елементів, які власне й утворюють те, що в сучасній юридичній науці описується як поняття “системи правового статусу особи». При цьому актуальність дослідження цієї проблематики посилюється тим, що наразі становлення України як демократичної, правової і соціальної держави передбачає наявність дієвого механізму гарантування правового статусу особи як основи взаємодії держави, суспільства і людини.

Права, свободи й обов’язки людини і громадянина є основоположною частиною Конституції України. Вирішення проблем прав людини в ній характеризується принципово новими для України підходами. Поняття прав людини відображає той факт, що за кожною особою визнається певний комплекс природних, невід’ємних прав та властивостей, які зумовлюються самим фактом існування людини і мають розглядатися як гарантії її гідності.

Ідея природного права, загального для всього людства, так само як і існування того, що називається правами людини, визнано достатньо давно, як і те, що людина не може бути вільною в суспільстві, яке само не є вільним.

Самовизначення народу, що є передумовою його вільності, самого по собі недостатньо для того, щоб права і свободи людини стали реальністю. Вкрай важливою підвалиною можливості їх реалізації є формування громадянського суспільства і побудова правової держави, яка забезпечує виконання прав і свобод людини в законодавчо встановлених, достатньо гнучких межах, що обумовлені як природою самого права, так суспільними обставинами. Мова йде про особисті права, свободи і обов’язки людини і громадянина, що є соціальними за своєю суттю.

Комплекс прав і свобод людини в цілому відповідає положенням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, які ратифіковані Україною.

В умовах всезростаючої ролі права в житті суспільства на перший план цілком закономірно вийшли юридичні питання, пов’язані з правами особи. В контексті сказаного особливої актуальності набувають питання пов’язані з визначенням поняття конституційно-правового статусу громадянами України.

Проблема вивчення правового статусу особи достатньо добре розроблена у юридичній науці. Загально-теоретичними питаннями правового статусу особи займалися такі вчені, як К.Г. Волинка [8, 9], С.Д. Гусаpєв і А.М. Колодій [11, 15], М.В. Кравчук [19], В. В. Копєйчиков та   С. Л. Лисенков [15], В.Ф. Погорілко [24], Є. А. Лукашева [21], П.М. Рабінович [26], М.І. Хавронюк [17], та ін. 

Особливими випадками правового статусу особи присвячені праці М.М. Антоновича [7], В.А. Карташкіна [12], А.М. Колодія [15], А.Ю. Олійника [15] І. Магновського [22], А. Молдавана [23], Г.П. Щедрова [29] та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року і додаткові протоколи до неї: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 2. Загальна декларація прав людини, прийнята на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 3. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 4. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року: [електронний ресурс]. - режим доступу:  http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_042
 5. Указ Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98 «Про затвер-дження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу», редакція від 30.09.2011: [електронний ресурс]. - режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/615/98
 6. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. – 2010. – № 3. – С. 72–80.
 7. Антонович М. М. Імплементація норм міжнародного права щодо прав людини у правове регулювання в Україні. - Івано-Франківськ, 1996. – 161 с. 
 8. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 9. Вострих О. Ю. Права людини і обов'язки держави. Соціальні права та проблеми подолання дискримінації: навч. посіб. / О. Ю. Вострих, Н. В. Дульнєва, С. Г. Марінцова; ред.: Н. В. Дульнєва, О. Ю. Вострих. - Вид. 2-ге, доповн. - Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2013. - 193 c..
 10. Демків Р. Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р. Я. Демків; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: ЛьвДУВС, 2012. - 331 c.
 11. Гавронська, Т. В. Правовий статус свободи особистості в тоталітарному суспільстві / Т. В. Гавронська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право: сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 11. - С. 14-21.
 12. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосу-дарственном праве - М.: Инфра-М,1995. – 335 с.
 13. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадян в Україні // Право України – 1998. - № 11. - С. 29-31.
 14. Козюбра М. Права людини і верховенство права / М. Козюбра // Право України. – 2010. - № 2. - С. 21-35.
 15. Колодій А. М., Олійник А. Ю Права людини і громадянина в Україні / навчальний посібник – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 332 с.
 16. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник.- 3-є изд., переработанное и дополненное.- М: Юрайт, 1997. - 420 с.
 17. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина (друге видання, доповнене і перероблене), за ред. Хавронюк М. І. - К.: А.С.К – 2003. – 384 с. 
 18. Коталейчук С. П. Теорія держави та права: навч. посіб. для підготовки до іспитів / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. – К.: КНТ, 2011. – 560 с.
 19. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп-ва. - 3-є вид., змін. й допов. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 243 с.
 20. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. - 355 с.
 21. Лукашева Е. А Права человека. – М.: Норма, 2003. – 467 с.
 22. Макаренко Р. В. Поняття правового статусу особистості як члена громадянського суспільства / Р. В. Макаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 22. - С. 141-148.
 23. Молдаван А. Конституційні засади недоторканості особи в нових державах Європи // Право України. – 1999. - №9. - С. 19.
 24. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Стрий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. -К.: Ін Юре, 1997. - 48 с.
 25. Права людини в контексті політичної глобалізації: матеріали Міжнар. наук. конф., 9 - 10 груд. 2009 р., Рівне / Ред.: Л.О. Шелюк; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. - Рівне, 2009. - 96 с. 
 26. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.- К.: Атіка.- 2001. - 176 с.
 27. Старик А. М. Правовий статус особистості в сучасному світі / А. М. Старик // Часопис Київськ. ун-ту права. – 2010. – № 3. – С. 61-65.
 28. Теоретичні основи правового статусу особи / В.В. Ладиченко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 32. - С. 32-39.
 29. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: становлення, функції, тенденції розвитку в сучасній Україні // Юрист. - 1996. - С. 49-56.
4825
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).