Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правовий статус особи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти вивчення правового статусу особи
1.1. Поняття і зміст правового статусу особи
1.2. Структурні особливості правового статусу особи
2. Аналіз забезпечення правового статусу громадян України
2.1. Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України
2.2. Сучасний стан забезпечення правового статусу особи в Україні
3. Правовий статус іноземних фізичних осіб та осіб без громадянства в Україні
3.1. Аналіз правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні
3.2. Визначення правового статусу іноземців та осіб без громадянства за міжнародним законодавством
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Права, свободи й обов’язки людини і громадянина є основоположною частиною Конституції України. Вирішення проблем прав людини в ній характеризується принципово новими для України підходами. Поняття прав людини відображає той факт, що за кожною особою визнається певний комплекс природних, невід’ємних прав та властивостей, які зумовлюються самим фактом існування людини і мають розглядатися як гарантії її гідності.

Ідея природного права, загального для всього людства, так само як і існування того, що називається правами людини, визнано достатньо давно, як і те, що людина не може бути вільною в суспільстві, яке само не є вільним.

Самовизначення народу, що є передумовою його вільності, самого по собі недостатньо для того, щоб права і свободи людини стали реальністю. Вкрай важливою підвалиною можливості їх реалізації є формування громадянського суспільства і побудова правової держави, яка забезпечує виконання прав і свобод людини в законодавчо встановлених, достатньо гнучких межах, що обумовлені як природою самого права, так суспільними обставинами. Мова йде про особисті права, свободи і обов’язки людини і громадянина, що є соціальними за своєю суттю.

Комплекс прав і свобод людини в цілому відповідає положенням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, які ратифіковані Україною.

В умовах всезростаючої ролі права в житті суспільства на перший план цілком закономірно вийшли юридичні питання, пов’язані з правами особи. В контексті сказаного особливої актуальності набувають питання пов’язані з визначенням поняття конституційно-правового статусу громадянами України.

Стан дослідження проблеми. Проблема вивчення правового статусу особи достатньо добре розроблена у юридичній науці. Загально-теоретичними питаннями правового статусу особи займалися такі вчені, як Волинка К. Г., Гусаpєв С.Д., Колодій А.М., Кpавченко Л.В., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Погорілко В.Ф., Кравчук М.В., Лукашева Е. А., Рабінович П. М, Хавронюк М. І., Скакун О.Ф., Сурілов О.В. та ін. Особливими випадками правового статусу особи присвячені праці Антоновича М. М., Карташкіна В. А., Колодія А. М., Олійника А. Ю., Магновського І., Молдавана А., Щедрова Г.П. та ін.

Об’єкт дослідження – юридичне положення і статус особи у національному та міжнародному праві.

Предмет дослідження - класифікація, ознаки та специфічні особливості правового статусу особи на сучасному етапі розвитку суспільства.

Мета роботи - розкриття суті правового статусу особи у національному та міжнародному праві.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи визначено її завдання:

 • уточнити поняття і зміст правового статусу особи;
 • з’ясувати структурні особливості правового статусу особи;
 • окреслити системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України;
 • проаналізувати стан забезпечення правового статусу особи в Україні;
 • охарактеризувати правовий статус іноземних фізичних осіб та осіб без громадянства в Україні.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові положення теорії держави та права, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній юридичній науці. В основу методології дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі методи дослідження, як історичний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел (36 найменувань), загальний обсяг роботи складає 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 року і додаткові протоколи до неї.
 2. Загальна декларація прав людини, прийнята на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року.
 3. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
 4. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.
 5. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року.
 6. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Указ Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98.
 7. Антонович М. М. Імплементація норм міжнародного права щодо прав людини у правове регулювання в Україні. - Івано-Франківськ, 1996. – 161 с. 
 8. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 9. Волинка К. Забезпечення прав і свобод людини в Україні: теоретичні і практичні аспекти // Право України - 2000. - № 11. - С. 30-33.
 10. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник. - Львів.: Світ, 2001. - 384 с.
 11. Гусаpєв С.Д., Колодій А.М., Кpавченко Л.В. Основи держави і права. - К.: Юpінфоpм, 1995. - 360 с.
 12. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударственном праве - М.: Интра-М,1995. – 335 с.
 13. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадян в Україні // Право України – 1998. - № 11. - С. 29-31
 14. Ко¬лодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 2004. - 380 с.
 15. Колодій А. М., Олійник А. Ю Права людини і громадянина в Україні / навчальний посібник – К.: Юрінком Інтер, 2003 – 332 с.
 16. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник.- 3-є изд., переработанное и дополненное.- М: Юрайт, 1997. - 420 с.
 17. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина (друге видання, доповнене і перероблене), за ред. Хавронюк М. І. - К.: А.С.К – 2003. – 384 с. 
 18. Конституційне право України / За ред. проф. Погорілка В.Ф. Вид. 3-тє. – К.: Наукова думка, 2002. – 731 с.
 19. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп-ва. - 3-є вид., змін. й допов.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 243 с.
 20. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. - 355 с.
 21. Лукашева Е. А Права человека. – М.: Норма, 2003. – 467 с.
 22. Магновський І. Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина // Право України. – 2003. - № 1. – с. 29-33.
 23. Молдаван А. Конституційні засади недоторканості особи в нових державах Європи // Право України. – 1999. - №9. - С. 19.
 24. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Стрий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. -К.: Ін Юре, 1997. - 48 с.
 25. Рабінович П. М, Хавронюк М. І Права людини і громадянина – К.: Атіка, 2004. - 464 с.
 26. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.- К.: Атіка.- 2001. - 176 с.
 27. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
 28. Федоренко Г.О. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. / Редкол.: В.Ф.Опришко (голова) та ін.; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2006. - 229 с.
 29. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: становлення, функції, тенденції розвитку в сучасній Україні // Юрист. - 1996. - С. 49-56.
4836
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).