Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Предмет, функції та методи дослідження економічної теорії як науки

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз підходів до визначення предмета економічної теорії
1.1. Ретроспективний аналіз розвитку предмета економічної теорії у світовій та українській економічній думці
1.2. Сучасне розуміння предмета економічної теорії
2. Дослідження функцій та методів економічної теорії
2.1. Аналіз функцій економічної теорії як науки
2.2. Методи дослідження економічних процесів та явищ
3. Зв’язок економічної теорії з іншими науками та розмежування їх предметних областей
3.1. Аналіз зв’язків економічної теорії з іншими науками
3.2. Розмежування предмета дослідження економічної теорії та політ-економії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Систему економічних знань, вироблену людством, формують дві відносно самостійні ланки – політична економія і еконо-мічна теорія. Термін «політична економія» виник майже на три століття раніше, ніж «економічна теорія». Представники різних напрямів, шкіл, течій пропонували власні визначення предмета економічної теорії і політичної економії та різні методи його дослідження. Вчені й досі полемізують щодо предмета вивчення і методів пізнання кожної з цих двох гілок економічних знань. Предмет економічної науки кожна школа розглядає з власних позицій. Так, меркантилісти предметом науки вважали багатство, що створене у сфері торгівлі. Фізіократи першими перенесли предмет науки – національне багатство – зі сфери обігу в сферу виробництва (сільське господарство). Класична школа розширила предмет дослідження за рахунок умов виробництва і нагромадження (А.Сміт), розподілу (Д.Рікардо).

Аналіз предмета традиційної економічної теорії показує, що від попередніх теоретиків залишаються тільки способи й принципи розв'язання, а самі проблеми сьогодні зовсім інші, серед яких необхідно виокремити глобальну – перехід від так званої соціалістичної системи господарювання до ринкової, ідентичність української економіки в міжнародному поділі праці.

Утвердження економічної теорії як загальнотеоретичної економічної науки визнається багатьма вченими, однак надскладним залишається питання про визначення змісту цієї науки, взагалі, і в сучасних умовах, зокрема. Деякі вчені вважають, що така наука має бути фундаментальною і ідеологічно нейтральною. Вони виступають проти поділу економічної науки на ієрархічні розділи «загальна економічна теорія» і «теорія функціонування економіки. На думку ж інших сучасні термінологічні визначення теоретичної складової економічної науки (економіка, політична економія, економікс, загальна економічна теорія тощо) доцільно об'єднати в одне – «економічна теорія». Це дозволить взаємодоповнити існуючі економічні школи, розширити предмет економічної теорії шляхом синтезування класичного та неокласичного напрямів, запровадити плюралістичний підхід до її вивчення.

Стан дослідження проблеми. Загальні питання еволюції предмета економічної теорії розглянуто В. Д. Базилевичем [1], С. Д. Дзюбик [3], Л. Р. Лиско [7], В. В. Радченко [11], І. Савкою [14] та ін. Проблеми методології економічної теорії висвітлені A. В. Грицютою [2], Т. В. Іваненко [5], П. М. Леоненко [6], П. В. Скотним [15] та ін. Аналіз функцій економічної теорії представлений у дослідженнях О. Є. Мазура [9], В. П. Решетило [13], В. Г. Чепінога [16], П. І. Юхименко [19] та ін.

Об’єкт дослідження – економічна теорія як економічна наукова дисципліна.

Предмет дослідження – підходи до визначення сутності, предмета, функцій та методів економічної теорії.

Мета роботи – узагальнення підходів до визначення сутності, предмета, функцій та методологічного апарату економічної теорії.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження можна сформулювати наступні завдання:

 • проаналізувати підходи до визначення предмета економічної теорії;
 • дослідити функції та методи економічної теорії
 • узагальнити зв’язки економічної теорії з іншими науками та визначити розмежування їх предметних областей.

Методи дослідження. Під час розв’язання поставлених завдань використо-вувались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняль-ного аналізу для порівняння різних джерел та інші.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони уточнюють методологічні підходи до вивчення історії світової та вітчизняної економічної думки, насамперед в частині економічної теорії, сприяють розробці сучасних проблем економічної теорії з врахуванням світових її надбань, сприяють підвищенню рівня підготовки кадрів науковців та фахових спеціалістів з економіки шляхом введення одержаних результатів у навчальні програми, підручники та посібники сучасного рівня з історії економічної думки, в тому числі вітчизняної.

Структура роботи побудована відповідн до мети і завдань дослідження і включає вступ, 3 поширених розділи, висновки, список використаних джерел і додатки. Загальний обсяг роботи склав 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія. Політекономія : підручник / В. Д. Бази-левич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська; ред.: В. Д. Базилевич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 8-ме вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 702 c.
 2. Грицюта A. В. Експеримент в економічній теорії / A. В. Грицюта // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. - Вип. 1. - 2014. - С. 115-118.
 3. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2014. - 423 c.
 4. Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. - Київ, 2014. - 335 c.
 5. Іваненко Т. В. Математичні методи в економіці : навч. посіб. / Т. В. Іваненко, О. О. Іваненко; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2014. - 253 c.
 6. Леоненко П. М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ - ХХ ст.) : Моногр. / П. М. Леоненко. - К. : ІАЕ УААН, 2004. - 434 c.
 7. Лиско Л. Р. Предметна сфера економічної теорії в суспільстві сталого розвитку: універсумно-синергетичне обгрунтування : монографія / Л. Р. Лиско. - Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. - 487 c.
 8. Литвинова О. Н. Основи економічної теорії / О. Н. Литвинова, В. С. Коломийчук. - 2-ге вид., розшир. та допов. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 427 c.
 9. Мазур О. Є. Основи економіки. Теорія і практикум : навч. посіб. / О. Є. Мазур. - К. : Лібра, 2008. - 288 c.
 10. Мочерний С. Предмет економічної теорії / С. Мочерний, О. Устенко // Економіка України. - 2003. - № 10. - С. 4-10.
 11. Радченко В. В. Наукові основи парадигмального оновлення предмета економічної теорії / В. В. Радченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014 – Вип. 31. – С. 179-187.
 12. Реверчук С. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / С. Реверчук, І. Полулях; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Укр. Віл. Ун-т {Мюнхен}. - Л. : Тріада плюс, 2007. - 352 c.
 13. Решетило В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра для неекон. напрямів підгот. / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна, О. І. Батістова; ред.: В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 290 c.
 14. Савка І. Предмет і завдання економіки та розвиток економічної науки як основи життя людини і суспільства / І. Савка // Молодь і ринок. - 2013. - № 11. - С. 184-189.
 15. Скотний П. В. Економіко-теоретичне знання в парадигмі методології : монографія / П. В. Скотний; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2011. - 407 c.
 16. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Чепінога; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014. - 239 c.
 17. Чухно А. А. Предмет економічної теорії / А. А. Чухно // Екон. теорія. - 2009. - № 2. - С. 5-15.
 18. Шиян В. Й. Продуктивні сили як предмет економічної науки в контексті класичних теорій та результатів сучасних досліджень / В. Й. Шиян, Т. І. Олійник, Д. В. Шиян // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 5. - С. 96-114.
 19. Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2011. - 646 c.
 20. Яременко О. Л. Развитие метода экономической науки и институциональный подход / О. Л. Яременко // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту "Нар. укр. акад.". - 2000. - Т. 6. - С. 263-270.
12160
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.