Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Предмет теорії держави і права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття предмету теорії держави і права
 2. Методологія загальної теорії держави та права
 3. Функції науки загальної теорії держави та права в системі юридичних наук
 4. Значення загальнотеоретичних знань для формування профе-сійної свідомості працівників міліції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Прогресивний розвиток правової науки безпосередньо пов’язаний з докладним розробленням методологічних проблем держави і права. Перед цією фундаментальною наукою в системі юридичних наук нині постає важливе завдання оновлення змісту, орієнтації на ґрунтовні дос-лідження державно-правової реальності з урахуванням загальновизнаних взірців демократії, забезпечення ефективного функціонування соціальної і правової держави, ефективних механізмів гарантування та захисту прав і свобод людини.

Нерозвиненість розробок теоретико-методологічних проблем правового пізнання веде до поширення у сучасних правових дослідженнях світоглядної нечіткості, невизначеності, розмитості, а також внутрішніх суперечностей і різнобою. Разом із тим, теоретико-правові проблеми у динамічних і складних умовах сьогодення, без сумніву, вимагають серйозного і глибокого вивчення з метою їх ефективного вирішення. 

Значно зростає значення теорії держави і права та інших юридичних наук у формуванні нових ефективних теоретичних моделей державно-правових явищ. А подальший розвиток eкраїнської держави і права, більш аніж будь-коли, залежить від досягнень світових правових досліджень та продуктивного практичного використання їхніх результатів. 

Довготривале ігнорування теоретиками права положень системного підходу, яке властиве саме вузькому гносеологічному підходу, не дозволяло охопити всі чинні тенденції. Це означає, що за таких умов теорія держави і права виявилася неспроможною виконати одну з головних своїх функцій − прогностичну, тобто передбачати й теоретично забезпечити назрілі системні кардинальні зміни у сфері держави і права, зумовлені актуальними потребами розвитку сучасного глобалізованого, інформаційного, розвинутого громадянського суспільства.

Вказані обставини визначають актуальність теми дослідження предмету та методології теорії держави і права.

Стан дослідження проблеми. Характер теми дослідження зумовив звернення до широкого кола літературних джерел, зокрема, загально-теоретичне осмислення методології держави і права розглянуте у класичній філософсько-правовій літературі О. Ю. Коцюбинською [4], В.В. Лазарєвим [7], О. І. Савайдою [13], М. Хаустовою [18] та ін. Науково-інформаційна і теоретична основа методології теорії держави і права висвітлена у працях сучасних правознавців, зокрема, О. М. Балинської [1], В. І. Кушерця [6], О.О. Орлової [10], М. В. Цвіка [19] та інших.

Об’єкт дослідження - теорія держави і права як наука і складне динамічне вчення, що вивчає державно-правові явища суспільного життя. 

Предмет дослідження - системний аналіз сучасного стану загальної теорії держави і права як науки: пізнання логіки розвитку, визначення її предмета, методологічних аспектів, оптимальних наукових методів дослідження. 

Мета роботи - аналіз сучасного стану загальної теорії держави і права як науки, її методологічних проблем та основних постулатів.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати підходи до визначення предмету теорії держави і права;
 • дослідити основні засади методології загальної теорії держави та права;
 • виділити та охарактеризувати функції науки загальної теорії держави та права.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання правових явищ діалектичний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, логіко-семантичний, метод системної інтерпретації, системний аналіз та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 36 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Л., 2010. - 416 c.
 2. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: курс лекцій, прочит. у Нац. ун-ті «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» / Г. Г. Демиденко. - Х.: Право, 2012. - 415 c.
 3. Дубов Г.О. Плюралізм правової методології:зміст, особливості інтерпре-тацій та умов формуванняюридичної науки на сучасному етапі розвитку // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. -С. 48-51.
 4. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку / О. Ю. Коцюбинська; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л., 2012. - 16 c.
 5. Кучук А.М. Методологія правознавства як факторефективного державо-творення / А.М. Кучук // Право ісуспільство. - 2010. - № 6. - С. 33-36.
 6. Кушерець В. І. Антропологія права: навч. посіб. / В. І. Кушерець, В. М. Кравець, С. О. Мосьондз, О. В. Павлишин, В. Я. Пивовар, Т. В. Чехович; Ун-т сучас. знань. - К.: Знання України, 2011. - 223 c.
 7. Лазарев В.В. Проблемы общей теории jus: учебник для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень, А.Х. Саидов. - М.: Норма, ИНФРА-М,2012. - 656 с.
 8. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 c.
 9. Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі: курс лекцій / А. Машков. - К.: К.І.С, 2011. - 344 c.
 10. Орлова О.О. Сучасний стан методології теорії держави і права / О.О. Орлова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Випуск 1. - Том 1. - 2014. - С. 20-24.
 11. Правознавство: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. Е. Губені, В. І. Андріїв, Р. П. Возняк, А. О. Іванов, І. М. Дроздяк; ред.: Ю. Е. Губені, Р. П. Возняк, В. І. Андріїв. - Львів: Укр. технології, 2014. - 407 c.
 12. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка: зб. ст. / уклад.: О. В. Петришин; Нац. акад. прав. наук України . - Х.: Право, 2010. - 271 c.
 13. Савайда О. І. Енциклопедія права в системі юридичних наук: монографія / О. І. Савайда; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 211 c.
 14. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К.: Ун-т «Україна», 2013. - 197 c.
 15. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 c.
 16. Теорія держави та права як основа буття юриспруденції / К. С. Хахуліна // Правничий часопис Донецького університету. - 2013. - № 1. - С. 116-121. 
 17. Тімочко О.Ю. Осучаснення моделі розвитку тео-рії держави та права як науки / О. Ю. Тімочко // Науко-вий вісник Львівського державного університету вну-трішніх справ. - 2009. - № 3 - С. 15-22.
 18. Хаустова М. Правова система серед інших узагальнюючих категорійправової науки / М. Хаустова // Вісник Академії правових наук України. -2010. - № 4. - С. 48-57.
 19. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 c.
5477
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).