Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Предмет, завдання, зміст та методи науки

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 1. Предмет, завдання, зміст та методи науки
 
1.1. Становлення економіки як науки
1.2. Предмет, завдання та зміст науки «Економіка підприємства»
1.3. Методи науки «Економіка підприємства»
 
1.1. Становлення економіки як науки
 
Щоб забезпечити свої потреби в їжі, одязі, житлі, люди повинні постійно виробляти різноманітні матеріальні блага. Успішно вирішити ці нагальні потреби можна лише на основі раціонального використання природних та виробничих ресурсів, підвищення ефективності виробництва, що зумовлюється в певній мірі рівнем підготовки кадрів. Перехід підприємств до ринкової економіки підвищує вимоги до економічної підготовки спеціалістів, в тому числі і до економістів підприємств.
В умовах ринкового господарювання підвищуються вимоги до господарської діяльності підприємства як основної ланки національної економіки. Тому всю сукупність економічних проблем, що виникають у процесі функціонування підприємства повинні вирішувати спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підготовку, мають достатній рівень кваліфікації. Всі ці вимоги певною мірою забезпечуються при вивченні «Економіки підприємства».
Зміни форм власності, ринкові відносини, конкуренція, економічна самостійність підприємств вимагають, щоб новим економічним вимогам підпорядковувалась діяльність усіх структур та служб підприємства. Адже для того, щоб забезпечити прибуток, підприємству необхідно кваліфіковано орієнтуватись у кон’юнктурі ринку і передбачати дії конкурентів, грамотно оцінити своє положення на ринку, здійснити ефективний відбір варіантів проектних, технічних та господарських рішень тощо.
Економічна наука зародилась у стародавньому світі. Економічні проблеми розглядалися у працях таких учених, як Ксенофонт (430 – 355 рр. до н. е.), Платон (428 – 348 рр. до н. е.), Аристотель (384 – 322 рр. до н. е.) та інші. Вперше поняття “економіка” ввів у обіг грецький мислитель Аристотель. Описуючи організацію господарства у маєтку рабовласника, він обгрунтував суть економіки як науки про домашнє господарство і визначив її як мистецтво ведення домашнього господарства. Грецьке “ойкос” означає дім, господарство; “номос”–вчення. Ще з часів Аристотеля розпочато вивчення економіки за таких причин:
- що вона (економіка) допоможе розбагатіти;
- що людина буде виглядати безкультурною, якщо не буде знати законів попиту та пропозиції тощо.
Як наука, тобто систематизовані знання про суть економіки, економіка виникла тільки в XVII-XVIII століттях, в період становлення капіталізму. Першою теоретичною школою економіки був меркантилізм (від італійського “меркантеле” – торговець, купець). Представники цієї школи вважали, що багатство людей – це гроші, золото, за які можна все купити. Вони радили державі розширяти торгівлю, нагромаджувати золото в країні. Проте критики меркантилізму справедливо відмічали, що під час торгівлі не виникає ніякого багатства, а проходить лише обмін грошей на товар і навпаки
Слідом за цим вченням з’явилось вчення фізіократів (фізіократія у перекладі з грецького–влада природи). Вони вважали, що джерелом багатства є виробництво і насамперед сільське господарство, в якому багатство виникає природним шляхом і виступає як дар природи. Проте сама по собі природа (сільське господарство) без прикладання капіталу та праці не може примножувати багатства суспільства.
Найбільш обгрунтовані відповіді на питання економіки дала класична школа. Її представниками були англійські економісти: Уільям Петті (1623 – 1682 рр.), Адам Сміт (1723 – 1790 рр.) і Давід Рікардо (1772 – 1823 рр.). Вони встановили, що багатство нації виникає у матеріальному виробництві у всіх його галузях. Ріст багатства проходить тоді, коли початково витрачена на виробництво сума вартості (грошей, товарів) збільшиться (приросте) на додаткову величину – додаткову вартість або прибуток. На основі цього було зроблено принципово важливе відкриття, яке дозволило економіці стати наукою.
В економічній літературі даються різні тлумачення поняття економіки як науки:
•економіка–наука про виробничу діяльність та обмін її результатами між людьми;
•економіка–наука вибору; вивчає як люди вибирають спосіб використання обмежених виробничих ресурсів (землі, води, праці, обладнання тощо) для виготовлення різних видів товарів і розподілу їх між різними членами суспільства;
•економіка як наука вивчає, яким чином людина здійснює організацію виробництва і споживання.
 
1.2. Предмет, завдання та зміст науки «Економіка підприємства»
 
Постійно зростаючі обсяги споживання, що зумовлені збільшенням виробництва продукції різних видів, закономірно викликають занепокоєння вчених світу з приводу зменшення природних ресурсів як основи існування людства, якими воно розпоряджається. Зростаючий дефіцит ресурсів тягне за собою нагальну вимогу їх усілякої економії. На думку багатьох економістів, обмеженість природних ресурсів та інших факторів виробництва свідчить про те, що головним завданням є раціональне використання обмежених ресурсів, тобто отримання максимального ефекту при використанні одиниці цих ресурсів з метою задоволення нагальних потреб населення.
Вирішувати це завдання покликана «Економіка підприємства», як основної виробничої ланки національної економіки. При застосуванні прогресивних технологій виробництва продукції здійснюється раціональне використання усіх факторів виробництва, а наука «Економіка підприємства» забезпечує обгрунтування оптимального (ефективного) вибору шляхів підвищення ефективності виробництва на підприємстві.
Економіка підприємства–це наука, що вивчає особливості прояву загальних економічних законів розвитку суспільства на підприємстві та раціональне використання обмежених виробничих ресурсів підприємства на основі конкретних форм господарювання, де людина вступає у певні виробничі відносини з природою та іншими людьми з метою реалізації своїх потреб, інтересів та ідеалів.
Метою навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є забезпечення у студентів спеціальності «Економіка підприємства» знань, умінь та навиків, необхідних для успішного виконання у майбутньому відповідних функціональних обов’язків економіста підприємства.
Важливішим завданням «Економіки підприємства» як науки є формування наукового економічного мислення. Це завдання успішно може вирішуватися за умови глибокого і всебічного вивчення виробництва, обміну та споживання матеріальних благ та послуг, виявлення законів та тенденцій економічного прогресу.
Навчальна дисципліна “Економіка підприємства” базується на раніше вивчених матеріалах таких дисциплін: Політекономія, Статистика, Система технологій, Розміщення продуктивних сил. В свою чергу ця дисципліна дає певну суму знань для вивчення студентами Мікроекономіки, Основ ціноутворення, Організації виробництва, Планування діяльності підприємств, Економічного аналізу, Фінансів підприємств, Бухгалтерського обліку, Менеджменту, Маркетингу, Основ наукових досліджень тощо.
Вивчення кожної науки розпочинається з визначення її предмету, тобто кола питань, які вона досліджує, з’ясування цілей, які вона переслідує та методів, які вона використовує.
Предметом навчальної дисципліни “Економіка підприємства” є дослідження економічної системи підприємства, яка характеризується системою економічних показників. Ці показники дають кількісну економічну оцінку факторам виробництва (виробничим ресурсам), умовам роботи підприємства і результатам його господарської (підприємницької) діяльності та дозволяють розробляти систему заходів щодо підвищення ефективності виробництва на підприємстві.
Об’єктом вивчення “Економіки підприємства” є підприємство– товаровиробник, як основна первинна ланка національної економіки
Змістом навчальної дисципліни Економіка підприємства є:
•вивчення особливостей розвитку продуктивних сил стосовно підприємства та проявів економічних законів ринкового середовища з метою використання їх у практичній діяльності підприємства;
•економічне обгрунтування та вибір найбільш ефективних проектних, технічних та господарсько-організаційних рішень на основі багатоваріантності, що приймаються на підприємстві у процесі підприємницької діяльності;
•удосконалення форм і методів економічної роботи на підприємстві з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.
 
1.3. Методи науки «Економіка підприємства»
 
Для успішного вирішення завдань, які вивчає «Економіка підприємства» як наука, у процесі досліджень закономірностей функціонування підприємства вона використовує різні методи. Слово “метод” походить від грецького “методос”, що означає “шлях до чого-небудь”. Отже метод – сукупність засобів, прийомів та способів дослідження економічних явищ (процесів). Методи дослідження бувають загальні та спеціальні.
Загальні методи досліджень в економіці грунтуються на об’єктивних законах розвитку суспільства. Всі економічні явища та процеси розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, в їх розвитку тощо.
На основі загальних методів досліджень «Економіка підприємства» застосовує спеціальні методи та прийоми досліджень економічних явищ на підприємстві. До них відносяться статистичний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний, експериментальний, соціологічний тощо.
Статистичний метод пов’язаний із економічним аналізом масових статистичних (економічних) даних. Його застосовують, щоб виявити закономірності розвитку підприємства, регіону за певний період.
Розрахунково-конструктивний метод використовується при обгрунтуванні різних організаційно-господарських рішень, при плануванні виробництва на підприємстві тощо.
Економіко-математичний метод застосовується для обгрунтування вирішення завдань оптимізації, складання моделей економічних явищ та процесів, що дозволяє здійснювати вибір оптимальних варіантів управління виробництвом тощо.
Монографічний метод досліджень використовується при вивченні окремих економічних явищ та досвіду окремих підприємств.
Експериментальний метод досліджень оснований на проведенні експериментів та вивченні їх результатів, на основі яких проводиться розробка конкретних пропозицій і впровадження їх у виробництво
Соціологічний метод досліджень економічних явищ передбачає вивчення впливу змін в економіці на соціальну поведінку учасників виробництва. Для цієї мети використовується анкетування, опитування, теоретична інтерпретація тощо.
 
Теми рефератів:
1. “Економіка підприємства” як наука.
2. Роль економіки підприємства у розвитку Держави
3. Актуальні питання що вивчає «економіка підприємства»
 
Питання для самоконтролю
1. Історія виникнення економіки як науки.
2. Що вивчає наука “Економіка підприємства”
3. Які завдання вирішуються на рівні економіка підприємства.
4. Суть предмету навчальної дисципліни “Економіка підприємства”.
5. Які методи науки “Економіка підприємства” Вам відомі.
 
Фото Капча