Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Представництво та довіреність у цивільному праві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття, значення та сфера застосування представництва
2. Види представництв, порівняльна характеристика представництв України та Росії
3. Суб’єкт представництва і повноваження представника
4. Довіреність: поняття, зміст, види
5. Порівняльна характеристика довіреностей України та Росії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Інтереси України як самостійної незалежної демократичної держави вимагають створення чітко визначеної законодавчої бази, яка дасть можливість нашій державі інтегруватись у європейський та світовий простір.

На сучасному етапі розбудови української державності, проведення системних правових реформ, одним з головних завдань є така організація громадського життя, при якій усіляко полегшуються і розширюються можливості набуття, здійснення та захисту суб’єктивних прав і виконання обов’язків. Ефективним засобом такого розвитку суспільства є цивільно-правовий інститут представництва.

Значення цього інституту в суспільному житті зумовлено тим, що за допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов’язків учасниками цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їхніх суб’єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв’язків між суб’єктами господарювання.

Громадяни нерідко звертаються до представництва, вчиняючи правочини, здійснюючи свої права (при отриманні заробітної плати, поштового переказу і т.п.), а також виконуючи обов’язки батьків (усиновлювачів) та опікунів відносно малолітніх чи недієздатних осіб.

Цивільно-правовий інститут представництва об’єднує різноманітні за своїм змістом відносини з участю фізичних та юридичних осіб, державних та громадських організацій. Сфера застосування представництва охоплює всі галузі економіки нашої держави. Саме тому інтерес до дослідження проблем, пов’язаних з розкриттям правової природи представництва, його змісту, видів та інших питань проявляють як науковці, так і практики.

Дослідженню окремих питань представництва та довіреності присвячено низку праць таких відомих українських та російських вчених-цивілістів, як В. А. Бєлов, І. Б. Гришко, Д. В. Іванчулинець, Г. З. Лазько, А. Селіванов, В. Цюра та ін.

Проте, незважаючи на певні досягнення в цьому напрямку, залишилась спірними низка теоретичних положень, пов’язаних з представництвом у цивільному праві, тому проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з представництвом у цивільному праві, набувають все більшого значення. Їх вирішення слугуватиме захисту прав особи в державі – все це і визначило вибір теми та вказує на актуальність теми, її теоретичне і практичне значення.

Мета роботи - комплексне опрацювання основних закономірностей здійснення цивільно-правового представництва України.

Для досягнення мети роботи поставлено наступні завдання:

 • уточнити поняття, значення та сферу застосування представництва;
 • визначити існуючі види представництв;
 • проаналізувати суб’єкт представництва і повноваження представника;
 • дослідити поняття, зміст і види довіреностей;
 • здійснити порівняльну характеристика довіреностей України та Росії.

Об’єкт дослідження - комплекс правовідносин, які виникають при здійс-ненні представництва.

Предмет дослідження - нормативно-правові акти, які регулюють механізм здійснення представництва в цивільному праві України, вітчизняна та зарубіжна наукова література, а також судова практика з питань здійснення представництва як однієї з найважливіших гарантій здійснення цивільних прав та обов’язків.

Методи дослідження. Основою методології дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання:, системний, діалектичний та історичний методи, формально-логічний та порівняльно-правовий, метод юридичного аналізу та ін.

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 11.10.2013 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon0.rada.gov.ua/laws /show/435-15
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, від 11.08.2013 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1618-15
 3. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII, редакція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3425-12
 4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994, редакция от 01 марта 2013 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://base.garant. ru/10164072/1/#block_10000
 5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ, редакция от 2 ноября 2013 [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1100
 6. Андронов І. В. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар станом на 22.06.2010 / І. В. Андронов, Н. Ю. Голубєва, В. К. Гуревський, В. В. Денисюк, В. В. Денисюк, А. І. Дрішлюк, Р. Є. Еннан, В. М. Зубар, В. В. Ільков, О. В. Крилова; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва. - К. : Прав. єдність, 2010. - 648 с.
 7. Белов В. А. Гражданское право: учебник для бакалавров / В. А. Белов. – Т. 4: Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. - М.: Юрайт, 2013. – 1085 с.
 8. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інстанцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дришлюк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 с.
 9. Гришко І. Б. Представництво в цивільному процесі: научное издание / І. Б. Гришко // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р. – К.: НПУ , 2005. - С. 325-327.
 10. Ивакин В. Н. Представительство как институт гражданского и арбитражного процессуального права / В. Н. Ивакин // Lex Russica (научные труды МГЮА). – 2008. - № 3. – С. 605-632.
 11. Іванчулинець Д. В. Система ознак законного представника у цивільному процесі / Д. В. Іванчулинець // Судова апеляція. - 2011. - №4. - С. 82-86.
 12. Іванчулинець Д. В. Сутність законного представництва у цивільному процесі / Д. В. Іванчулинець // Адвокат. – 2011. - №6 - С.25-29.
 13. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми / Л. Ковтун // Право України. - 2004. - №1. - С. 139-143.
 14. Коротков Д.Б. Юридическое лицо как материальный и процессуальный представитель в российском праве // Арбитражный и гражданский процесс. - 2009. - №12. - С. 25-27.
 15. Лазько Г. З. Джерела інституту процесуального представництва у цивіль-ному процесі України: научное издание / Г. З. Лазько // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р. – К.: НПУ, 2005. - С. 356-359.
 16. Лозицька К. Цивільно-процесуальне законодавство України: питання представництва / К. Лозицька // Четверті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 3 - 4 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 232-234.
 17. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.. Т. 1 / Н. С. Кузнєцова, І. О. Дзера, В. М. Коссак, С. М. Бервено, С. І. Шимон. - 5-те вид., переробл. і доповн.. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 831 с.
 18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.. Т. 2 / О. О. Кот, Т. В. Боднар, С. І. Шимон, О. О. Отраднова, С. М. Бервено. - 5-те вид., переробл. і доповн.. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 1117 с.
 19. Нормативно-правові аспекти представництва інтересів // Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: навчальний посібник / Благодійна організація "Соціальна служба "Віфанія", Національний університет "Києво-Могилянська Академія", Школа соціальної роботи ім.В.І.Полтавця. – К.: Четверта хвиля, 2004. - С. 120-153.
 20. Селіванов А. Представник і представництво у конституційному та загальному судочинстві / А. Селіванов // Право України. - 2004. - N3. - С. 3-8.
 21. Супрун Л. Окремі аспекти представництва у цивільному процесі за законодавством України та Іспанії: порівняльно-правовий аналіз / Л. Супрун // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2012. - № 6. - С. 89-91.
 22. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / В. І. Тертишніков. - 5-те вид., переробл. та доповн. - Х. : ФІНН, 2010. - 628 с.
 23. Француз А. Й. Конституційно-правові основи функціонування інститутів представництва у демократичних політичних системах / А. Й. Француз // Дер-жава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр . - 2003. - Вип. 22. - С. 134-142.
 24. Харитонов Є. О. Добровільне представництво у цивільному праві України: Навч. посіб. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, А. І. Дрішлюк. - К.: Істина, 2007. - 176 с.
 25. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рек. з використ. позицій вищ. суд. інстанцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 6. Право інтелектуальної власності / ред.: І. В. Спасибо-Фатєєва. - Б.м., 2011. - 582 с.
 26. Цюра В. Субсидіарне застосування норм про представництво: вступ до проблематики / В. Цюра // Юридична Україна. - 2012. - № 1. - С. 64-69.
705
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).