Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Презентація посібника «Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Васильчук Оксана Вікторівна,
вчитель математики Зорянського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» Рівненського району
 
Презентація посібника «Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи»
 
Сьогодення потребує життєздатної, життєстійкої і життєтворчої особистості, яка займає активну громадську позицію, критично мислить, уміє приймати самостійні рішення в нестандартній ситуації, керується загальнолюдськими та національними цінностями. Це, насамперед, особистість життєво та професійно компетентна, ініціативна, відповідальна, цілеспрямована, мобільна, конкурентоспроможна, толерантна, стресостійка, яка легко і швидко адаптується у мінливому світі, прагне до успіху, здатна до самовизначення, саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації.
Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню.
Пропоную до вашої уваги методичний посібник «Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи». Посібник складається з 4-х розділів:
- вступ;
- реалізація компетентнісного підходу у навчанні;
- реалізація компетентнісного підходу у позакласній роботі;
- глосарій.
У посібнику крім теоретичних питань представлені матеріали з досвіду роботи.
Зупинимося на деяких питаннях, що висвітлені у цій розробці.
Використання інтерактивних форм і методів навчання у розвитку математичних компетентностей учнів.
На мою думку, набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток творчих якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є ефективними, якщо в навчально-виховному процесі використовуються сучасні інноваційні технології, зокрема, технології інтерактивного навчання. Щоб навчальний процес відбувався за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, на багатьох своїх уроках я використовую форми та методи інтерактивного навчання. У посібнику представлені матеріали з досвіду роботи – пам’ятки для вчителя з прикладами застосування різних інтерактивних форм і методів на різних етапах роботи. Серед них: метод групового дослідження, «асоціативний кущ», «фантастична добавка», «карусель», «броунівський рух», «дивую всіх», «дві правди – одна брехня» та ін. Ні для кого не секрет, що найулюбленішими методами учнів є методи реклами та презентації. Наведено зразки учнівських робіт, а також розробку уроку з геометрії у 8 класі із застосуванням технологій “синтез думок”, “пошук інформації” та “мозковий штурм”.
Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчальних проектів на уроках математики
Метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи навчання в школу життя. Застосування методу проектів в процесі викладання шкільного курсу математики дає можливість: перетворити абстрактну математику (такою її бачить більшість учнів) на цікаву та особистісно значущу, що сприяє розвитку творчих здібностей особистості; активізувати навчально – пізнавальну діяльність учнів при вивченні математики; забезпечити зв’язок теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням; надати учням повну самостійність; формувати ключові життєві компетентності: уміння вчитися, загальнокультурну, громадянську, підприємницьку, соціальну, інформаційно-комунікативну та компетенцію збереження здоров’я; значно підвищити результативність вивчення конкретної теми.
У посібнику вміщено дослідницько-пошуковий проект, який виконували учні 11 класу профільного рівня, – «Симетрія у природі та математиці». Над ним працювало 7 груп учнів (експертна група, групи мистецтвознавців, мовознавців, математиків, хіміків, фізиків, природознавців). У запропонованому посібнику зібрано надзвичайно багато цікавого матеріалу.
Формування пошукових компетентностей учнів на уроках математики
У рамках цього питання представлено збірник задач для позакласної роботи з учнями 5-6 класів. Підібрано задачі, які спонукають учнів до дослідження умови та пошуку цікавого розв’язання. Задачі систематизовано за розділами: задачі з минулого, для кмітливих, задачі на переливання, логічні задачі, розв’язування задач з кінця та цікавинки про числа та розрахунки. Серед моїх напрацювань є збірники задач із таких тем: «Комбінаторика», «Модуль в шкільному курсі алгебри», «Комплексні числа», «Центральна та осьова симетрія».
Використання цих збірників дозволяє забезпечити навчання на високому й одночасно доступному рівні складності, особливо у класах природничого профілю, успішно готувати учнів до ЗНО, до участі в олімпіадах та Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»; забезпечує формування пошуково-дослідницької, логічної та творчої компетентності учнів.
Формування основних груп компетентностей учнів на уроках математики з використанням технології «Розвиток критичного мислення» та методів навчання математики
Формування компетентності учня здійснюється не тільки шляхом реалізації оновленого змісту освіти, але й вибором адекватних методів та технологій навчання. Однією з найрезультативніших технологій формування компетентностей учня вважається технологія «Розвиток критичного мислення». Це – універсальна, надпредметна, міждисциплінарна технологія, що сформувати такі уміння: працювати в різних галузях знань з інформаційним потоком; висловлювати власні думки усно та письмово; формувати особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; вирішувати проблеми; займатися самоосвітою; співпрацювати та працювати в групі.
У посібнику вміщено розробку уроку математики у 6 класі із застосуванням технології «Розвиток критичного мислення» у поєднанні з певними інтерактивними методами навчання: «сніжна грудка», «мозковий штурм», «мікрофон», метод «кольорових капелюшків», робота в групах.
Формування графічної компетентності учнів
Формування конструктивно-графічної компетентності в учнів здійснюються під час вивчення змістової лінії: координатна площина, функції, графіки функції.
При вивченні теми «Координатна площина» у 6-му класі я пропоную учням картки з набором точок координатної площини. З’єднавши їх за порядком відрізками, учні одержують різноманітніші фігури. Або пропоную інший варіант: записати координати точок, за допомогою яких можна побудувати, наприклад, квітку. Це допомагає навіть найслабшим дітям засвоїти означену тему. Продовжую цю роботу у 7-8 класах, проводячи уроки малювання. За допомогою побудови графіків функцій учням можна запропонувати намалювати, наприклад, метелика. У 9-10 класах на факультативах пропоную учням з допомогою графіків функцій побудувати «олімпійську емблему». У 11-х класах учні, в яких сформовані навички побудови графіків, успішно справляються із завданнями ЗНО, грамотно використовують графічні методи розв’язування рівнянь та нерівностей.
Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор.
Дидактична гра як невід’ємний елемент навчання є ефективним засобом суттєвого підвищення інтересу до вивчення математики, одним із дієвих традиційних прийомів у системі інтерактивних технологій, що сприяє успішному комплексному підходу в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з досвіду роботи: дидактичні ігри – «аукціон», «геометричний лабіринт», «математичний турнір», бліц-опитування з допомогою кросворда, «математична естафета» та ін.
Монументальне мистецтво як засіб формування загальнокультурної компетентності учнів.
Одним із шляхів формування загальнокультурної компетентності є використання історико-математичного матеріалу в навчальному процесі. Опрацьовуючи матеріали, що стосуються творів монументальної скульптури, учні розкривають для себе високу пізнавальну цінність пам’ятників, присвячених видатним математикам. Використання історико-математичного матеріалу створює відповідні педагогічні умови для підвищення рівня загальнокультурної компетентності учнів.
Пропоную до вашої уваги частину проекту про українських математиків – спільний проект групи істориків «Пам’ятники математикам в Україні» та проект групи нумізматів «Математики на монетах України».
Реалізація компетентнісного підходу у позакласній роботі з математики.
Формуванню основних груп компетентностей учнів сприяє не лише урочна, але й позакласна робота з математики. Позакласні заходи з математики вимагають від учнів не тільки творчо використовувати свої знання, а й практично їх застосовувати. Під час цих заходів формується життєва компетентність учнів.
У посібнику наведено розробки позакласних заходів з математики для учнів 10-11 класів – інтелектуальних ігор «Видатні математики та їх надбання» та «Мільйонер. Гаряче крісло», під час підготовки і проведення яких формуються основні групи компетентностей.
 
Список використаних джерел
 
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2. rada. gov. ua/laws/show/1392-2011-п.
Солодченко Л. І. Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики: На основі принципу історизму та прикладної спрямованості / Л. І. Солодченко. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2011. – 144 с.
Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А. С. К., 2003. – 192 с.
Макаренко В. М., Волобуєва Л. М. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика / В. М. Макаренко. – Харків: Основа, 2007.
Раков С. А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти / С. А. Раков // Математика в школі. – №5. – 2005. – С. 2 – 7.
Cисоєнко В. Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор / В. Сисоєнко // Математика. – 2011. – №24. – С. 3- 6.
Фото Капча