Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пріоритетні завдання підготовки дітей до навчання в школі у світлі Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції) та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Перед педагогами і батьками стоїть завдання – забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвитку виховання та навчання, який гарантуватиме малюкові достатню й необхідну життєву компетентність, адаптованість та адекватну зорієнтованість у довкіллі та соціумі.
Відомо, що шостий рік життя – особливий період дошкільного дитинства. В ньому відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, важливі зміни у сприйманні пам’яті, мисленні. Провідною діяльністю дітей цього віку є гра, зокрема творча сюжетно-рольова. У цей рік суттєво змінюється самосвідомість: формується самооцінка, розвивається здатність аналізувати й осмислювати власні дії. Прихід до школи – це початок нового етапу у житті 6-річної дитини.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» важливо створити кожній дитині можливості для здобуття якісної дошкільної освіти та рівні стартові умови для отримання початкової освіти.
Зміст дошкільної та початкової ланки освіти знаходить своє відображення у Державних стандартах і програмах відповідних галузей. Зокрема оновлений зміст дошкільної освіти відтворено у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти України. Зміст і напрямки підготовки дошкільників до навчання у школі викладено у програмі «Впевнений старт», яка передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування у дітей вміння і бажання вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних навичок, основ здорового способу життя.
У програмі «Впевнений старт» та Базовому компоненті дошкільної освіти України багато спільного, зокрема, посилено роль розвивальних завдань, які покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, естетичний розвиток.
Забезпечення наступності та перспективності змісту освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя.
Щоб процес адаптації дітей до шкільного життя пройшов успішно, доцільно завчасно розпочати підготовку дітей до школи. Заняття з майбутніми першокласниками слід проводити 1 раз на тиждень на базі школи і тривати кожне повинно не більше 1 години.
Вихователям, які готують дітей до школи, Базовий компонент та програма «Впевнений старт» особливу рекомендують звернути на формування загальних навчальних, організаційних умінь та гігієнічних навичок, зокрема, уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитання, уміння порівнювати предмети за різними ознаками. Крім того, важливо навчати дітей готувати робочі місця, добирати необхідні навчальні речі на урок, прищеплювати бажання бути охайним, правильно сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» являє собою програму розвитку, яка повною мірою забезпечує реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і розширює поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток. Окремий акцент зроблено на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незмінному засобі розвитку дітей.
В основі групування матеріалу Базового компонента та програми «Впевнений старт» лежить ідея формування в дитини 5-річного віку цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального опанування дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості. Програма спрямована не тільки на обов’язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок, але й на розвивальний та виховний аспекти.
Загалом моменти підготовки дитини до школи, окреслені новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти та програмою «Впевнений старт», можна розподілити на ряд напярмків:
1. Розвиток мовлення і підготовка до засвоєння грамоти, що передбачає розвиток мовленнєвої компетенції дитини, що містить лексичну, фонетичну, граматичну, діалогічну, комунікативну компетенцію (розвиток фонематичного слуху, навчання говорити чітко, у помірному темпі та регулювати темп мовлення; виховання критичного ставлення до граматичних помилок у власному і чужому мовленні, прагнення до правильності мовлення).
2. Ознайомлення з навколишнім світом має на меті виявлення та уточненні уявлень дітей 5-річного віку про явища, події, речі, взаємини, стосунки між однолітками, членами сім’ї тощо. Це дасть змогу створити основу для засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень, що відображають основні властивості та закономірності реального світу, упорядковують і організовують пізнавальний досвід дитини, формують позитивне ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду.
3. Підготовка до навчання письма полягає у формуванні елементарних технічних і графічних умінь; розвитку просторових уявлень, уміння орієнтуватися на площині, сторінці альбому, книжки, зошита, упевнено рухатися по площині, уздовж рядка, ритмічно розміщувати на рядку прості зображення, графічні елементи і візерунки з них. Заняття з підготовки письма можна інтегрувати із заняттями образотворчого мистецтва і художньої праці, з певними темами інших предметів.
4. Робота з дитячою книгою – підготовка дітей до систематичного курсу читання в початковій школі; пробудження і підтримання у дошкільників інтересу до дитячої книжки і бажання з нею спілкуватися; розвиток зв’язного мовлення дітей; формування елементарних умінь орієнтуватися у книжці з опорою на такі показники: написи на обкладинці (прочитує педагог), ілюстрації; розвиток уваги до засобів художньої виразності твору; формування навичок обережного поводження із книгою, охайного користування нею; підтримання інтересу до самостійного перегляду, читання книжок, ілюстрування, ліплення за мотивами і під враженням книжок, розігрування творів.
5. Підготовчий період навчання математики – виявлення й уточнення математичних уявлень дітей; підготовка дітей до систематичного вивчення математики в початковій школі; стимулювання пізнавальної активностідітей; розвиток розумових здібностей (пам’яті, уваги, образногомислення, фантазії, уяви, конструктивного мислення).
6. Психологічна підготовка містить діагностику функціональної, вольової та інтелектуальної готовності, адже успішність навчання дитини в першому класі суттєво залежатиме від розвитку довільних психічних процесів (за програмою психологічної підготовки дитини до школи Г. А. Цукермана, К. М. Поливанова «Введення до шкільного життя»). Цей курс бажано вводити в квітні-травні.
Вихователям, які готують дітей до школи, необхідно враховувати загальний розвиток дітей, що визначає індивідуальний підхід до кожної дитини. Готуючи дітей до школи, особливу увагу слід звернути на формування загальнонавчальних, організаційних умінь та гігієнічних навичок, зокрема уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитання, уміння порівнювати предмети за різними ознаками, розрізняти спільне й відмінне, мовні явища між собою тощо. Крім того, важливо навчати дітей підготовки робочого місця, добирання необхідних навчальних речей (зошит, олівець, трафарети, лінійка) ; прищеплювати бажання не запізнюватися на заняття, бути охайним, правильно сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.
Проводячи заняття, слід враховувати вікові особливості дітей, насамперед, швидку втомлюваність, нестійкість уваги, образність мислення, недостатнє зміцнення м’язів тіла. Тому на кожному занятті слід надавати перевагу ігровим прийомам роботи; проводити хвилинки відпочинку, що підтримують інтерес до навчання; обирати лагідні форми звертання, слова і дії, що підбадьорювали б дітей, підтримували віру в їх сили. Заняття мають ґрунтуватися на принципі добровільності (якщо дитина не хоче, не варто примушувати її).
Отже, нова редакція Базового компонента дошкільної освіти та програма «Впевнений старт» являють собою сучасний навчально-методичний комплекс відкритого типу, оскільки залишають педагогам можливість подальшої розробки варіативної частини змісту, врахування культурних особливостей та індивідуального досвіду дошкільника.
Програма «Впевнений старт» та нова редакція Базового компонента дошкільної освіти вміщують базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору, сприятливого для:
закладання основ його компетентності (розвиток досвіду, який допомагає дошкільникові розв’язувати проблеми у незвичних умовах, здобувати нову інформацію, набувати мобільності) ;
формування здатності діяти адекватно, конструктивно, ефективно в різних життєвих ситуаціях;
виховання вміння приймати свідомі рішення, задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби;
формування шкільної зрілості, яка включає
розумову зрілість, показником якої є диференційоване сприймання, довільна увага, аналітичне мислення, наявність елементарних знань про природу, культуру, людей, самого себе; здатність висловлювати елементарні судження, обґрунтовувати свої думки;
соціальну зрілість, пов’язаної з умінням спілкуватися з дорослими та однолітками, налагоджувати спільну взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допомагати іншим людям, мобілізовуватися на долання труднощів, виявляти відповідальність, виробляти самооцінювальні судження, поважати себе та інших;
емоційну зрілість, яка виявляється у певній емоційній стійкості дитини, здатності адекватно реагувати на ситуації та події, орієнтуватися в настроях та станах людей, що навколо, брати їх до уваги, контролювати та регулювати свою емоційну поведінку, утримуватися від імпульсивних проявів:
забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу»: виховання і навчання спрямовуються на узгодженість життєво необхідних знань, умінь та навичок дошкільника з його особистими потребами, інтересами, бажаннями, прагненнями, планами;
розвиток у дитини зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я;
виховання у дошкільника творчого ставлення до життя, вміння самостійно висувати елементарні гіпотези, генерувати оригінальні ідеї, нешаблонно розв’язувати проблеми, проявляти самобутність та раціоналізаторство.
Реалізація навчально-виховних завдань за цими документами здійснюється на засадах особистісно орієнтованої моделі організації педагогічного процесу, в якому створення повноцінного розвиваючого середовища і забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей є провідними умовами успішного її виконання. Перспективне планування за новою редакцією Базового компонентна дошкільної освіти відбувається за сферами життєдіяльності, календарне планування – за видами діяльності, організація життєдіяльності дітей – за лініями розвитку, що чітко відповідає напрямкам розвитку за програмою «Впевнений старт»
Загалом слід підсумувати, що підготовка дитини до школи має бути системною, комплексною, відповідати індивідуальним особливостям дитини, що і покликані забезпечити нова редакція Базового компонентна дошкільної освіти та програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”.
 
Список використаних джерел
 
Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук. ; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.
Богуш А. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти / А. Богуш // Дошкільне виховання: науково-метод. журн. – 2012. – № 7. – С. 20-23.
Долинна, О. Всеукраїнський семінар за програмою «Впевнений старт» [До серпневих конференцій. Обов'язкова дошкільна освіта з 5 років] / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання: щомісяч. наук. -метод. журн. для педагогів і батьків. – 2011. – N 7. – С. 2-4.
Коваль В. Програма «Впевнений старт» як орієнтир формування готовності до навчання у школі / В. Коваль, З. Брежко // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. – 2011. – № 9. – С. 14-23.
Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»: рішення колегії від 01. 03. 2012 р. № 2/4-2 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 10. – С. 3-7.
Програма розвитку старшого дошкільного віку «Впевнений старт»: затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 21. 05. 2012 р. № 604 // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. – 2012. – N 3. – С. 4-39.
Фото Капча