Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Про дидактичні умови організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими можливостями

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Розглянуто процес побудови індивідуальної траєкторії навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями. Визначено особливості навчально-методичного комплексу з математичної дисципліни для студентів означеної категорії. Описано сутність  поняття відкритого навчального середовища.
Ключові слова: дидактичні умови, інклюзивне навчання, фізико-математична дисципліна, студент з обмеженими фізичними можливостями.
 
Сучасні міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації. Інклюзивна освіта покликана забезпечити реалізацію прав людей з обмеженими фізичними можливостями на здобуття освіти. Тому актуальності набуває проблема ефективної організації інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами, зокрема навчання фізико-математичних дисциплін. Успішність функціонування будь-якої дидактичної системи значною мірою залежить від створення відповідних умов. Звідси виливає необхідність визначення та обґрунтування дидактичних умов організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями.
Поняття «дидактичні умови» тісно пов’язане з родовим для досліджуваного  поняттям «педагогічні умови». Як зазначає М. Боритко, педагогічні умови – це обставини педагогічного процесу, які штучно створюються педагогами задля підвищення ефективності педагогічної діяльності, при цьому педагогічні умови не можуть гарантувати отримання певного результату, однак збільшують імовірність його досягнення [1]. Під дидактичними умовами організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями розуміємо обставини, що детермінують успішність формування відповідної освітньої компетентності означеної категорії студентів.
На основі аналізу наукової літератури, результатів практичної діяльності педагогів у галузі інклюзивного навчання можемо визначити такі дидактичні умови організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями: побудова індивідуальних траєкторій інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями; застосування в процесі інклюзивного навчання математичних дисциплін навчально-методичного комплексу, розробленого  з урахуванням індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними можливостями до обміну інформацією; створення відкритого навчального середовища для студентів з обмеженими фізичними можливостями.
Побудова індивідуальної траєкторії навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями передбачає адаптацію форм, методів, технологій та засобів навчання відповідно до особливостей здоров’я означеної категорії студентів, їхніх можливостей сприйняття навчального матеріалу, здатностей до інформаційного обміну, можливостей відвідування занять. Головною ознакою індивідуальної траєкторії навчання має бути її гнучкість, що означає створення альтернативних варіантів подачі навчального матеріалу, розроблення гнучкого графіка відвідування занять, за необхідності надання студентові з порушенням здоров’я можливостей працювати вдома, виконувати завдання у віддаленому режимі.
Навчання студентів з обмеженими можливостями за індивідуальною траєкторією навчання потребує створення спеціальних умов. Наприклад, у деяких випадках адаптації підлягає процедура складання іспитів (збільшення часу на розв’язання завдання, дозвіл на використання комп’ютера тощо). Адаптація форм та методів навчання може відбуватися внаслідок використання візуальних, аудіо- та інформаційно-комунікаційних технічних засобів, зокрема інтерактивних дошок, мультимедійних проекторів та комп’ютерів з різним прикладним програмним забезпеченням. Доречним буде створення електронної бібліотеки навчальних матеріалів, розробка та випуск навчально-методичних посібників із збільшеним розміром шрифту і мовою Брайля.
Специфіка викладання математичних дисциплін полягає у використанні великої кількості діаграм, схем, таблиць, оперуванні абстрактними поняттями, побудові графіків та створенні моделей. Для оптимальної організації навчального процесу слід ураховувати і, по можливості, компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу студентами з сенсорними вадами. Важливим є чітке розуміння педагогом того, яким чином студенту зручніше сприймати інформацію – візуально, на слух, на дотик. Тому необхідно використовувати різноманітні організаційні форми презентації навчального матеріалу. Навчально-методичний комплекс з математичної дисципліни повинен передовсім забезпечити студентам з обмеженими фізичними можливостями повноцінний доступ до інформаційних джерел та навчальних відомостей. Відповідно, діяльність педагога в цьому напрямку передбачає відбір необхідної навчальної інформації та її подання в доступному для конкретного студента форматі.
Сьогодні науковці говорять про нову освітню парадигму, так звану відкриту освіту, особливостями якої є доступність та гнучкість навчального процесу (В. Биков, В. Моісеєв). Доступність полягає в необхідності забезпечення рівного доступу всіх людей до якісної освіти в будь-який час, у будь-якому місці і з будь-якої спеціальності. Гнучкість навчального процесу виявляється в урахуванні географічної віддаленості, соціальних і тимчасових обмежень конкретних студентів, їхніх індивідуальних особливостей, можливостей та потреб. Так, створення відкритого навчального середовища для студентів з порушенням здоров’я полягає в упровадженні моделі інтеграції традиційного та дистанційного, електронного, мобільного навчання (змішаного навчання), а також у використанні відповідних адаптивних технологій (адаптивного обладнання чи програмного забезпечення).
Означені дидактичні умови організації інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями підлягають експериментальній перевірці, що підтвердить або спростує їхню дієвість. 
 
Література
  1. Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности : монография / Н. М. Борытко. – Волгоград : Перемена, 2001. – 181 с.
 
Екатерина Польгун. О дидактических условиях организации инклюзивного обучения физико-математических дисциплин студентов с ограниченными возможностями
Рассмотрено процесс построения индивидуальной траектории обучения физико-математическим дисциплинам студентов с ограниченными физическими возможностями. Определены особенности учебно-методического комплекса по математической дисциплине для студентов указанной категории. Описано суть понятия открытой учебной среды.
Ключевые слова: дидактические условия, инклюзивное обучение, физико-математическая дисциплина, студент с ограниченными физическими возможностями.
 
Kateryna Polgun. About the Didactic Conditions of Organization of Inclusive Education Physical and Mathematical Subjects for Students with Disabilities
The process of constructing individual trajectory of learning physical and mathematical disciplines for students with disabilities. Peculiarities of educational-methodical complex in mathematical subject for the students of this category are defined. The essence of the concept of open learning environment is described.
Keywords: didactic conditions, inclusive education, physical and mathematical discipline, student with disabilities.
 
Фото Капча