Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблема девіантної поведінки в молодшому шкільному віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з психології
на тему:
«Проблема девіантної поведінки в молодшому шкільному віці»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
1.1. Психологічні особливості молодших школярів
1.2. Поняття девіантної поведінки в психології
1.3. Ранні ознаки девіантної поведінки
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
2.1. Інструменти та процедура дослідження
2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ КОРРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
3.1. Опис корекційно-розвивальної програми розвитку уваги дітей молодшого шкільного віку
3.2. Аналіз результатів формувального експерименту з розвитку уваги дітей молодшого шкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність даної тематики зумовлена тим, що девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, психологів, медиків, працівників правоохоронних органів. На сучасному етапі збільшується кількість неповнолітніх з девіантною поведінкою, що в більшості наслідком зміни в умовах розвитку країни, що зумовлено цілим рядом причин. Серед них – зростання числа безпритульних і бездоглядних дітей, радикальна зміна соціально -економічного життя, зниження життєвого рівня значної частини населення, невпевненість у завтрашньому дні, відсутність ціннісних орієнтацій, байдужість до себе і оточуючих, зміни в укладі і способі життя людей. Це пов'язано з кризою суспільства, глибокими соціально-економічними, політичними змінами, переходом до ринкових відносин, що різко загострило соціальні проблеми.
Соціально-педагогічна бездоглядність дітей, розвивається на тлі байдужого, уважного ставлення до них оточуючих, в результаті зароджує у дитини почуття самотності, занедбаності, своєї непотрібності, незахищеності. Виникають почуття протесту, відчуження, неприязні по відношенню до дорослих, прагнення до об'єднання, кооперації, самоорганізації на основі одностайності, спільності долі, інтересів і схильностей.
Незважаючи на досить широке коло досліджень з проблеми девіантної поведінки молодших школярів, аспекти організації психолого-педагогічної діяльності щодо попередження девіантної поведінки молодших школярів в школі недостатньо розроблені.
Як ми бачимо, в нашому суспільстві існує ряд причин для розвитку особистості з девіантною поведінкою. І одна з основних задач психолога і педагога – визначення основних напрямків відновлення нормального процесу соціалізації молодших школярів.
Вивчення відхилень у поведінці має свою багатовікову історію: з погляду фізіології та психології (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьев, Д. Ламброзо, О. Петровський, В. Шелдон), соціології (Г. Беккер, Е. Дюркгейм, Р. Лінтон, Р. Мертон, Міллер), педагогіки (П. Блонський, Г. Гордон, Я. Корчак, А. Макаренко, И. Песталоцці, Ж. -Ж. Руссо, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький).
Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали саме цю тему курсового дослідження.
Об, єкт дослідження: поведінка в молодшому шкільному віці
Предмет дослідження: психологічні особлтвості девіантної поведінки молодших школярів.
Метою даного дослідження є вивчення психологічних особливостей девіантної поведінки у молодшому шкільному віці, обґрунтуванні шляхів і засобів розвитку зазначеного феномену.
В основу дослідження покладено припущення, що чим вище схильність до відхиляючої поведінки, тим більше труднощів у молодших школярів в побудові і підтримуванні конструктивних взаємин у соціумі.
Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань:
1. Провести теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми девіантної поведінки молодших школярів.
2. Підібрати психодіагностичний інструментарій для дослідження психологічних особливостей девіантної поведінки молодших школярів.
3. Провести аналіз результатів емпіричного дослідження.
4. Провести аналіз ефективності розвивально – корекційної програми.
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використовувався такий комплекс методів дослідження:
1) теоретичні методи дослідження: аналіз, систематизацію психолого-педагогічної літератури та узагальнення отриманої інформації;
2) емпіричні методи і методики дослідження: спостереження, бесіда, анкетування, вивчення документів та спеціальні психодіагностичні методики: «Малюнок неіснуючої тварини» (М. 3. Друкаревича), «Коректурна проба» (Б. Бурдона), «Школа» (И. В. Крук), «Знайди квадрат», «Мюнстерберга» (Х. Мюнстерберг).
Практичне значення отриманих результатів. Виявлені нами особливості схильності до проявів девіантної поведінки серед молодших школярів, які приймали участь у нашому експерименті можуть бути корисними в роботі шкільного психолога та класного керівника.
Структура роботи. Курсова робота має вступ, три розділи (які у свою чергу мають підрозділи), висновки, список використаних джерел (23 найменуваннь), 6 додатків. Основний зміст роботи викладений на 44 сторінках (загальний обсяг роботи 70 сторінок), містить 12 діаграм.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
 
1.1. Психологічні особливості молодших школярів
 
Проблема вивчення вікових особливостей школярів на сьогоднішній час залишається актуальною не тільки для батьків, але і для шкільних педагогів, яким необхідно бути також психологом, щоб ефективно здійснювати свою педагогічну діяльність.
Сьогодні, на початку XXI ст. спостерігається процес діцелерації (уповільнення темпів розвитку). Сучасні діти по всій сукупності морфологічних характеристик значно поступаються своїм батькам в їх дитинстві, і цей процес, виходячи з припущень антропологів, по всій ймовірності буде продовжуватися. Разом з тим у зв'язку зі стрімкими темпами науково-технічного прогресу сучасні діти більш інформовані і ерудовані. [4, с. 74].
Основи багатьох психічних якостей особистості закладаються і культивуються саме в молодшому шкільному віці. Тому особлива увага вчених
Фото Капча