Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми імплементації Римського статуту в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Римський статут Міжнародного Кримінального Суду: основні ідеї

1.1. Загальна характеристика Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду
1.2. Злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного Кримінального Суду
ІІ. Вплив Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду на кримінальне законодавство України
2.1. Роль Римського статуту у встановленні відповідальності за порушення норм права щодо ведення війни
2.2. Проблеми реалізації норм Римського статуту в Україні та можливі шляхи їх усунення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах загострення протистояння між різними країнами та режимами, які останніми місяцями торкнулися й України, значної актуальності набуває ратифікація на державному рівні міжнародних норматинвих актів, які регулюють відповідальність осіб за військові та інші злочини, що можуть бути врегульовані лише на міжнародному рівні.

Одним із найважливіших документів у цій сфері є Римський статут Міжнародного кримінального суду (Статут), прийнятий 17.07.1998 р. на Дипломатичній конференції уповноважених представників під егідою ООН і набрав чинності 01.07.2002 р. Як зазначає С. Ягофаров, на відміну від інших міжнародних стандартів кримінального процесу, що містять переважно статичні положення, вимоги належної поведінки, Статут дає можливість дослідити комплексний процесуальний механізм реалізації прав людини, запропонований на міжнародному рівні.
Виходячи зі змісту його преамбули, яка вказує на підтвердження цілей і принципів Статуту ООН, а також декларує рішучі наміри створення міцних гарантій забезпечення здійснення міжнародного правосуддя та поваги до нього, цей документ є втіленням широкого комплексу міжнародних стандартів прав людини у галузі кримінального судочинства.
Однак, підписавши Статут 20.01.2000 p., Україна до сьогодні його не ратифікувала. На заваді ратифікації стала позиція Конституційного Суду України у справі № 1-35/2001 за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут).
Однак, навіть не будучи обов'язковим для нашої держави, Статут має велике значення як визнаний світовою спільнотою стандарт кримінального судочинства, який може та повинен бути взятий до уваги при реформуванні кримінально-процесуального законодавства України.

Стан дослідження проблеми. Незважаючи на достатньо тривалий період існування Статуту, його положення розглядалися, переважно в, рамках пуб-лікацій з міжнародного права, зокрема, у роботах О. В.  Виноградової,  Н. В. Дрьоміної, І. Каракаш, Л. Х. А. Ніхада, А. В. Підгородинської, К. Дорманна та ін. У сучасній вітчизняній кримінально-процесуальній науці стандарти, закладені в Статуті, вивчалися Ю. В. Венгринюк, В. Землянською, О. Касинюк, С. П. Кучевською, В.П. Пилипенко та іншими.
Об'єкт дослідження – відносини, які складаються у процесі імплементації Римського Статуту 1998 р. в українське законодавство.
Предмет дослідження – засади міжнародного співробітництва держав у забезпеченні реалізації вимог Статуту Міжнародного кримінального Суду у контексті ратифікації норм Римського Статуту Україною.
Мета роботи – проаналізувати міжнародно-правовий статус і норми Римського Статуту Міжнародного кримінального суду і з’ясувати проблеми і перспективи його імплементації в українському правовому полі.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

 • дати загальну характеристику Римського статуту МКС;
 • визначити злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС;
 • з’ясувати роль Римського статуту у встановленні відповідальності за порушення норм права щодо ведення війни;
 • проаналізувати проблеми реалізації норм Римського статуту в Україні та можливі шляхи їх усунення.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають базові науково-теоретичні методи, загальноприйняті наукою міжнародного права: історичного аналізу, системно-структурного підходу, догматичного аналізу, моделювання та ін.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV, поточна редакція від 29.06.2004: [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
 3. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, поточна редакція від 17.07.1998: [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_588
 4. Антонович М. Міжнародне право: навч. посіб. / М. Антонович; МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 379 с.
 5. Венгринюк Ю. В. Пропозиції щодо вдосконалення колізійного права Украї-ни у сфері договірних зобов'язань / Ю. В. Венгринюк // Право України. – 2013. – № 7. – С. 55-62.
 6. Виноградова О. В. Законодавче забезпечення участі України у діяльності Міжнародного кримінального суду / О. В.  Виноградова // Адвокат. – 2002. – № 2. – С 6-8.
 7. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський статут) від 11 липня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1267.
 8. Дремина Н. В. Международный уголовный суд: проблемы юрисдикции / Н. В. Дремина // Український часопис міжнародного права. – №4 (Спеціальний випуск: міжнародний кримінальній суд). – Київ, 2003. – С. 76 – 87.
 9. Дремина Н. В. Персональная юрисдикция Международного уголовного суда и проблемы имплементации Римского статута / юрисдикции / Н. В. Дремина // Актуальні проблеми політики: Збірник наук. праць. – Вип.25.- Одеса, 2005. – С. 352 – 357.
 10. Дрьоміна-Волок Н. Міжнародна кримінальна юрисдикція і злочини jus cogens у контексті імперативізації міжнародного права / Н. Дрьоміна-Волок // Право України. – 2011. – № 9. – С. 363-376.
 11. Землянська В. Міжнародний кримінальний суд: необхідність долучення України до боротьби з безкарністю міжнародних злочинів / В. Землянська // Право України. – 2007. – № 4. – С. 136-139.
 12. Каракаш І. Римський договір про Міжнародний кримінальний суд / Каракаш І. // Українське право. – 2000. – №1. – С.180-188.
 13. Касинюк О. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду / О. Касинюк // Право України. – 2005. – № 3. – С. 144-148.
 14. Кулеба Д. І. Участь України в міжнародних організаціях. Правова теорія і практика: монографія / Д. І. Кулеба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К.: Промені, 2007. – 301 с.
 15. Кучевська С. П. Об'єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду / С. П. Кучевська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 39. – С. 560-568.
 16. Кучевська С. П. Проблеми гармонізації законодавства України про кримінальну відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду / С. П. Кучевська; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2009. – 19 с.
 17. Нихад Л. Х. А. Процес европейской евроинтеграции и подписание римского договора / Л. Х. А. Нихад // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: зб. наук. статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 95. – С. 268-279.
 18. Пилипенко В.П. До проблеми універсальної юрисдикції Міжнародного кримінального суду / В.П. Пилипенко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 180-185.
 19. Пилипенко В.П. Криміналізація злочину геноциду за Римським Статутом 1998 р. / В.П. Пилипенко // Український журнал міжнародного права. – 2003. – № 4. – С. 105-110.
 20. Пилипенко В.П. Основні форми міжнародного співробітництва за Римським Договором 1998 року / В.П. Пилипенко // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Київ, 2003. – С. 581-586.
 21. Підгородинська А. В. Використання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі України: монографія / А. В. Підгородинська; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". – Одеса: Юридична л-ра, 2013. – 184 c.
 22. Попович В. П. Кримінальне законодавство деяких країн СНД та міжнародне гуманітарне право: співвідношення, шляхи імплементації / В. П. Попович // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2004. – Вип. 27. – С. 515-521.
 23. Ролінський В. І. Міжнародне кримінальне право: Загальна та Особлива час-тини: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Ролінський. – К.: Кафедра, 2012. – 267 c.
 24. Семенов В. С. Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку / В. С. Семенов, В. М. Погорецький // Право і безпека. – 2003. – 2, № 4. – С. 73-76.
 25. Тимченко Л. Д. Міжнародне право: підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К.: Знання, 2012. – 631 с.
 26. Dormann K. Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court / K. Dormann / Sources and Commentary. – ICRC: Cambridge University Press, 2004. – 586 р.
82
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.