Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблемне музичне мистецтво на уроках музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблемного навчання на уроках музики у загальноосвітній школі
1.1. Поняття проблемного навчання та проблемної ситуації
1.2. Аналіз дидактичного принципу проблемності у музичному вихованні школярів
1.3. Аналіз педагогічного досвіду використання проблемного методу навчання на уроках музичного мистецтва
2. Методика проведення занять з музичного мистецтва на основі проблемних ситуацій
2.1. Розробка заняття з використанням проблемного підходу у 6-му класі на тему «Поліфонія»
2.2. Розробка заняття з використанням проблемного підходу у 3-му класі на тему «Співоча музика води»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Термін «проблемне навчання» зайняв провідне місце у дослідницьких роботах і практиці передових педагоігчних колективів загальноосвітніх шкіл. У багатьох дослідженнях показано, що саме це навчання є одним із кращих способів формування творчого мислення. На сьогодні завдання педагогів полягає у подальшій розробці концептуального апарату проблемного навчання, пошуку шляхів його практичної реалізації в окремих предметах і дисциплінах.

Дидактичний принцип проблемності може бути ефективно реалізований за умови коректної трансформації у конкретні авторські методики теоретичних основ проблемного навчання. Незважаючи на наявність фундаментальних психологічних і педагогічних досліджень по проблемному навчанню, питання його трансформації в методику й практику викладання музичного мистецтва залишається відкритим. Як показує досвід учителів музики, проблемне навчання не посіло належного місця у шкільній музичній освіті, хоча більшість вчених-дидактів у результаті теоретичних і практичних досліджень прийшли до висновку, що без проблемного навчання формування творчого мислення учнів неможливе. Саме проблемне навчання створює умови для оптимального розвитку задатків дітей, для прояву й розвитку їх розумових здібностей, для формування їхнього емоційно-ціннісного відношення до світу.

Урок музики є благодатним підгрунтям для розвитку творчого музичного мислення дітей, для впливу на їх емоційну сферу, переживання, на формування їх ціннісного відношення не тільки до самої музики, але й, що більш важливо, відношення до світу у всіх його проявах, через музику й через прожиті ними емоції.

У проблемному навчанні музичного мистецтва на передній план виступає психічна пізнавальна активність продуктивного типу, яка виявляється учнями при розв’язання проблемних творчих завдань.

Стан дослідження проблеми. Дослідження Т. П. Гордієнко [4], Л. І. Косяк [13], З. К. Меретукової [15], О. М. Топузова [18], Н. Д. Янц [22] та ін. дозволили створити цілісну теорію проблемного навчання. Однак спроби використання проблемного методу навчання з екстраполяцією їх у методику музичного виховання зроблені значно вужчим рядом педагогів, серед яких О. Барицька [1], В. К. Буряк [3], В. Рагозіна [16], А. Р. Чіназірова [20] та ін.

Об’єкт дослідження – методика викладання музичного мистецтва у загальноосвітній школі. 

Предмет дослідження – проблемний метод навчання музичному мис-тецтву учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати застосування проблемного методу у навчанні музичного мистецва учнів загальноосвітніх навчальних закладів та розробити заняття з музичного мистецтва з використанням проблемних ситуацій для різних класів загальноосвітньої школи. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття проблемного навчання та проблемної ситуації;
 • охарактеризувати дидактичний принцип проблемності у музичному вихованні школярів;
 • проаналізувати педагогічний досвід використання проблемного методу навчання на уроках музичного мистецтва;
 • розробити зразкові конспекти проведення занять з музичного мис-тецтва на основі проблемних ситуацій.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали загальнопедагогічні методи: дидактико-методичні, які зумовлюють теоретичну сутність експериментальної системи; впроваджувальні, на яких базується створення ресурсу загальної музичної освіти і практична реалізація положень дидактико-методичної системи, а також педагогічний експеримент.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Барицька О. Метод проектів і мультимедійні технології в підвищенні ефективності музичного навчання / О. Барицька // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2012. - № 1. - С. 48-54.
 2. Батюк Н.О. Формування художньо-образного мислення дітей, як засіб активізації виховної функції уроку музики / Батюк Н.О., Довгий В.В., Квасниця З.С. // Наша школа. - 2002.- № 4. - С. 137-141.
 3. Буряк В. К. Проблемно-пошукова діяльність на уроці як засіб розвитку учнів / В. К. Буряк // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 29. - С. 3-12.
 4. Гордієнко Т. П. Методи проблемного навчання / Т. П. Гордієнко, Г. Ф. Тулупов, О. Ю. Смирнова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2008. - Вип. 57. - С. 152-153.
 5. Гриценко І. В. Творчий розвиток молодших школярів засобами музичного мистецтва / І. В. Гриценко // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 112-115.
 6. Гумінська О. Інтерактивні методи на уроках музики / О. Гумінська // Завуч. - 2004. - № 32. - С. 4-10.
 7. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.
 8. Демиденко В. В. Мистецтво у світоглядному вихованні. Формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва: навч. посіб. / В. В. Демиденко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка». - Луганськ, 2008. - 199 c.
 9. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе / Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М.. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 10. Дорошенко Т. Методи навчання сприйняття музики / Т. Дорошенко // Початкова школа. - 2003. - № 6. - С. 18-20.
 11. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. - 60 с.
 12. Козленко В. Н. Формування творчої особистості учня / В. Н. Козленко // Рідна школа. - 1999. - № 5. - С. 17-18.
 13. Косяк Л. І. Педагогічні умови формування музичних інтересів молодших школярів на уроках музики / Л. І. Косяк // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 27. - С. 279-286.
 14. Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів на уроках музики: Метод. рек. / І. Б. Кузава; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, Ін-т мистец. - Луцьк, 2006. - 26 c.
 15. Меретукова З. К. Проблемное обучение как средство реализацииединства дидактики и диалектики / З. К. Меретукова // Вестник ТГПУ.– 2011. – № 10(100). – C. 56-60.
 16. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 17. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т.: Навч. кн.-Богдан, 2011. - 639 c.
 18. Топузов О. М. Розвиток технології проблемного навчання як засобу саморозвитку особистості в навчально-виховному процесі / О. М. Топузов // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 29. - С. 18-25.
 19. Цветкова Т. В. Проблемное обучение: организационно-педагогические аспекты / Т. В. Цветкова, Юй Хуан // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2011. - № 7(Педагогіка). - С. 89-90.
 20. Чиназирова А. Р. Дидактический принцип проблемности в музыкальном воспитании школьников / А. Р. Чиназирова // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2009. - Вып. 2 (44). - С. 187-194.
 21. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
 22. Янц Н. Д. Становлення та розвиток ідеї проблемного навчання у педагогічній теорії / Н. Д. Янц // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2007. - Вип. 26. - С. 149-155.
6715
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).