Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблемні ситуації в ознайомленні дошкільників з правилами поведінки у природі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку
1.1. Основні засади виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей дошкільного віку
1.2. Екологічна культура і екологічне виховання дошкільнят
1.3. Порівняльний аналіз існуючих програм з екологічного виховання дошкільників
2. Експериментальне вивчення впливу проблемних ситуацій в ознайомленні дошкільників з правилами поведінки у природі
2.1. Діагностика сформованості екологічно-мотивованої поведінки дітей дошкільного віку
2.2. Розробка і аналіз ефективності впровадження занять з ознайомлення дошкільників з правилами поведінки у природі
2.3. Методичні рекомендації щодо виховання у дітей дошкільного віку правил поведінки у природі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні, в умовах свободи і на ґрунті занепаду віри в цінності, проблема мотивації поведінки людини набуває особливої гостроти. Тому головна мета виховання в Україні - забезпечити розвиток у людини внутрішньої мотивації позитивної поведінки, яка ґрунтується на морально-етичних цінностях. Це завдання необхідно вирішувати, починаючи з дошкільного дитинства. Сучасне дошкільне виховання передбачає переорієнтацію уваги з «інформативного» впливу, коли вихованцеві словесно пояснюють стандартну модель «правильної» поведінки, на діяльнісне виховання, максимальне залучення дитини до творення добра через участь у житті своєї родини, дошкільного закладу тощо. 

Сьогодні вихованець розглядається як суб’єкт виховання. Він сам формує для себе потрібну модель поведінки - на основі власного чи «підказаного» йому ставлення до світу. Цей процес - становлення моделі поведінки - відбувається повсякчасно, повсюди і може вести як до позитивного, так і до негативного результату. До вмілого «підказування», доцільного керування цим процесом мають бути готові вихователі дошкільних закладів.

Серед джерел виховання чільне місце займає природа, а сучасні методи ознайомлення з природою характеризуються високою активністю вихованців. Головний зміст екологічної освіти дошкільників полягає у формуванні мотиваційних основ екологічної свідомості дитини. Екологічні знання мають стати засобами, які входять у практичну діяльність і відповідно мотивують її.

Дошкільний вік сприятливий для екологічного виховання, адже саме у цей період закладаються основи культури спілкування і поведінки дітей у природі. Особливої уваги потребують діти старшого дошкільного віку, оскільки у них починають формуватися основи наочно-дійового та наочно-образного типів мислення. Старші дошкільники здатні розуміти й усвідомлювати зв’язки навколишнього світу. Діти цього віку мають об’єктивні можливості для самостійного спілкування з природою. Емоційна чутливість, сприятлива для розвитку моральних почуттів (О.Запорожець), новоутворення у вигляді усвідомлюваних мотивів, здатних підкоряти безпосередні потяги (О.Леонтьєв), поява етичних інстанцій (Л.Виготський, Д.Ельконін) роблять дошкільний вік сенситивним для розвитку основ особистості.

Об’єкт дослідження – визначення проблемних ситуацій в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з правилами поведінки у природі.

Предмет дослідження – особливості впливу проблемних ситуацій і ознайомленні дошкільників з правилами поведінки у природі.

Мета дослідження - обгрунтування педагогічних умов та розробка методики організації процесу ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з правилами поведінки у природі.

Гіпотеза дослідження – використання проблемних ситуацій в ознайомленні дошкільників з правилами поведінки у природі допомагає виховати у них бережливе ставлення до довкілля, сформувати знання про основні норми поведінки у природі.

Завдання дослідження полягають у:

 • висвітленні основних засад виховання емоційно-ціннісного ставлення
 • до природи у дітей дошкільного віку;
 • уточненні поняття екологічної культури і екологічного виховання дошкільнят;
 • проведенні порівняльного аналізу існуючих програм з екологічного виховання дошкільників;
 • дослідженні сформованості екологічно-мотивованої поведінки дітей дошкільного віку;
 • вивченні впливу проблемних ситуацій в ознайомленні дошкільника з правилами поведінки у природі.
 • розробці і визначенні ефективності впровадження занять з ознайомлення дошкільників з правилами поведінки у природі;
 • розробці методичних рекомендацій щодо виховання у дітей дошкільного віку правил поведінки у природі.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С. 6-19. 
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 3. Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1968. - 412 с
 5. Вересов Н. Мы - земляне. Програма по экологическому воспитанию старших дошкольников //Дошкольное воспитание. - 1994. - №12. - С.23-32. 
 6. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 7. Гаркуша Г. В. Дитина і навколишній світ: розробки занять. – Харків: Основа, 2008. – 202 с.
 8. Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. - 2001. - № 10. - с 16-19.
 9. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку /наук. кер. автор. колективу Кононко О.Л. - К.: Освіта, 1993. - 270с. 
 10. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 11. Копейкіна О. Оглядова інформація про діючі державні, регіональні, авторські, варіативні програми виховання і навчання дітей дошкільного віку // Дитячий садок. - 2002. - Жовтень, - № 40 (184), - С. 17-19. 
 12. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции // Психология эмоций: Тексты / Под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Педагогика, 1984. - С.162-171.
 13. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. – 218 с.
 14. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.:Педагогічна думка, 1999. - 286 с. 
 15. Маршицька В. Екологічні проекти // Дошкільне виховання. - 2001. - № 5. - С.14-16.
 16. Мелаш В. Д. Екологічна освіта як складова екологічної культури // Науковий вісник. Серя "Філософія". – Харків: ХНПУ, 2006. -Вип..20. -С. 31-36.
 17. Мелаш В. Д., Олексенко Т. Д. Безперервна, спадкоємна екоосвіта - педтехнологія формування біоетики // Тези доповідей Другого Міжнародного симпозіуму з біоетики. – К., 2002. - С 97-99. 
 18. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 19. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К.: Знання, 1985. - 277 с.
 20. Плохій З.П. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку. – К.: Дошкільне виховання, 2002. – 88 с.
 21. Плохій З.П. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. - 2001. - № - С.19-21.
 22. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с.
 23. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку "Дитина в дошкільні роки" / Наук. керівник Крутій К.Л. – К.: Ліпс, 2003. – 68 с.
 24. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку “Дитина» / Наук. керівник Кузьменко В.У. – Тернопіль: Богдан, 2003. – 90 с.
 25. Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля» / укл. Білан О.І., Дідух О.І. – Харків: Проман, 2000. – 74 с.
 26. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. - М.: Карапуз, 2001. - С. 26.
 27. Симонова А. С. До характеристики сучасних програм дошкільного виховання // Дошкільне виховання. – 2007. - №9. – С. 18-24.
 28. Соломеннікова О. А. Екологічне виховання в дитячому садку. – К.: Ранок, 2007. – 72 с.
 29. Федієнко В.В.Вивчаємо природу рідного краю. – Харків: Торсінг, 2002. – 164 с.
6716
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).