Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми фіксації судового процесу технічними засобами

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
92
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз поняття та форм фіксування судового процесу
1.1. Поняття та процедура фіксування судового процесу
1.2. Форми фіксування судового процесу
2. Правове регулювання фіксації судового процесу
2.1. Процесуальний порядок фіксування судового процесу технічними засобами у кримінальному процесі
2.2. Особливості нормативно-правового та організаційного забезпечення фіксування судового процесу за видами судочинства
3. Проблеми фіксації судового процесу технічними засобами та шляхи їх розв’язання
3.1. Удосконалення нормативно-правової бази застосування фіксації судового процесу
3.2. Зарубіжний досвід фіксації судового процесу та можливість його імплементації в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В українському судочинстві лише починають розвиватися різні форми використання технічних засобів. Саме вони сприяють все більш точному відтворенню судових процесів. Передумовою для їх застосування є зарубіжний досвід, що у вітчизняному судочинстві визнається п. 7 ст.129 Конституції України. Усі засади судового процесу, визначенні цим пунктом, вже втіленні у вітчизняному судочинстві, чого не можна сказати про застосування різних форм та методів запису, збереження та відтворення судових процесів. Це є негативним фактором, адже максимально приближене або повне відтворення реального судового процесу – запорука виконання інших засад судочинства. 

Протокол судового засідання, що вже досить довгий час використовується у ролі технічного засобу та є обов’язковим елементом фіксації. Протокол за своєю значимістю в ролі процесуального документа оцінюють досить високо. Проте, в певному роді він недостатньо точно відображає усі нюанси судового процесу. В досить критичній оцінці, протокол передає лише суть та перебіг судових процесів. На даному етапі є багато різних автоматизованих засобів, що дозволяють стрімко підвищити якість судових засідань. Більш сучасним технічним засобом є звукозаписувальний пристрій (аудіозапис), який дозволяє повністю відтворити слова кожного із учасників судового процесу. 

Зарубіжний досвід передбачає застосування також подачі заяв та клопотань у електронному вигляді, електронних судових повідомлень, відеоконференцзв’язку, фото- та відеозйомки судового процесу, а також аудіотрансляції розгляду у режимі реального часу. На жаль, ці засоби ще не знайшли свого відображення у вітчизняному судочинстві.

Наразі розширення доступу до інформації про судочинство, а також автоматизація судових процесів у взаємодії із нормативним регулюванням змін у законодавстві України є важливим завданням перетворень. 

Стан дослідження проблеми. Дослідження засобів технічної фіксації судових процесів знаходиться на початковій стадії розроблення (В. Богунов [5], В. Іванцов [16] та ін.). Наукове дослідження складання протоколу судового засідання та застосування звукозапису для його фіксації практично перебуває на початковому етапі формування сучасної концепції технічної фіксації судових засідань. У наукових працях вітчизняних вчених (С. Козлов [20], В. Кривенко [23], Н. Максимишин [31], Т. Степанова [40]) досліджуються лише протокол та звукозапис в ролі технічних засобів судочинства. На рахунок інших технічних засобів у працях дослідників прослідковується обмеженість та поверховість дослідження (С. Гонгало [7], П. Коляденко [21], М. Сербін [39]). Серед зарубіжних науковців проблеми технічного забезпечення фіксації судового процесу розглядали Д. В. Басаєв [1], В. Бергман [2], І. І. Богдан [4], С. Гуез [10], М. Лустало-Форе [28] та інші. Узагальнення та аналіз цих джерел не дає вичерпної інформації, а фіксує суперечливі та неоднозначні думки вчених. Єди-ною грунтовною монографією з досліджуваного питання є праця В. А. Дем’янчука  «Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді [14].

Мета роботи - аналіз системи здійснення фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів. 

Досягнення визначеної мети потребувало вирішення наступних завдань:

 • уточнити поняття та процедуру фіксування судового процесу;
 • проаналізувати форми фіксування судового процесу;
 • дослідити процесуальний порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
 • виявити особливості нормативно-правового та організаційного забезпечення фіксування судового процесу за видами судочинства;
 • охарактеризувати шляхи удосконалення нормативно-правової бази застосування фіксації судового процесу;
 • проаналізувати зарубіжний досвід фіксації судового процесу та можливість його імплементації в Україні.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які формуються у процесі фіксації судового засідання, ознайомлення учасників судового розгляду з протоколом та звукозаписом, подання та вирішення зауважень щодо їх змісту.

Предмет дослідження – фіксація інформації при розгляді справи у судовому процесі.

Методи дослідження було відібрано з врахуванням визначених у дипломній роботі мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження. При написанні роботи застосовувались традиційні загальнонаукові методи, зокрема аналіз і синтез, дедукція та індукція, метод узагальнення, а також спеціальні методи, зокрема системно-функціональний, структурно-функціональний, порівняльно-правовий та інші.

Наукова новизна одержаних результатів проявляється у здійсненні комплексного аналізу теоретичних та практичних напрацювань щодо технічних засобів фіксації доказів та їх джерел у протоколі та звукозаписі судових засідань. У роботі впорядковано теоретичну та практичну суть підготовки, протоколювання та звукозапису судового засідання, а також викладення результатів дослідження правовідносини, які з’являються після їх виготовлення. Застосування визначених методів дослідження у роботі дозволило узагальнити підходи до розв’язку дискусійних питань та аргументувати нові теоретичні принципи, які чимало розширюють теорію судового процесу. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у роботі теоретичні принципи, практичні дослідження, а також узагальнені висновки визначають певний етап наукової праці, що дозволяє внести результати дослідження у теорію та практику судових засідань, тому що вони охоплюють науково обґрунтовану концепцію проведення фіксації судових процесів та можуть використовуватися у навчальному процесі і практичній діяльності. 

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох поширених розділів, висновків до них та загальних висновків, списку викорис-таних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 84 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Басаев Д. В. Системы автоматизации судебного делопроизводства в арбитражных судах / Д. В. Басаев // Арбитражный и гражданскийпроцесс. – 2012. – № 7. – С. 32–34. 
 2. Бергман В. Гражданское процессуальное уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому процессуальному уложению / Бергман В. // Перевод с немецкого. - М.: «Волтере Клувер», 2006. - 416 с.
 3. Блажівський Є. М. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент.: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін, В. Я. Тацій, В. П. Пшонка; Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 661 c.
 4. Богдан И.И. Применение компьютерных (электронных) технологий в гражданском процессеУкраины / И. И. Богдан // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. - Серыя 4. - Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru
 5. Богунов В. Протоколювання та звукозапис: співвідношення функцій // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №6. – С.108-112. 
 6. Головченко О. Електронне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Головченко // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 10. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://yurincom.com/ru/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=5533
 7. Гонгало С. Й. Матеріали технічного запису судового засідання як об’єкти криміналістичних експертиз / С. Й. Гонгало // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Число 2. - С. 136-139.
 8. Господарський процес України : навч.-практ. посіб. / упоряд.: Д. М. Бєлов, О. В. Васьковський, С. С. Калинюк; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». - Ужгород : Гельветика, 2014. - 335 c.
 9. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII,редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
 10. Гуэз С. Использование телепроцедур в административных судах / С. Гуэз // Использование новых информационных технологий в арбитражном процессе и при осуществлении нотариальной деятельности: Материалы междунар. семинара (7-8 сентября 2006 г., г. Екатеринбург). - С. 21-32.
 11. Дем’янчук В. А. Гласність судового розгляду та його фіксування технічними засобами – конституційна засада кримінального процесу /В. А. Дем’янчук // Актуальні питання реформування правовї системи України. Зб-к наук. статей за матеріалами І Міжвузівської науков-практичної конференції, 27-28 травня 2005 р. – Луцьк, 2005. – С. 311–314.
 12. Дем’янчук В. А. Підстави та суб’єкти фіксування судового розгляду кримінальної справи технічними засобами / В. А. Дем’янчук // Актуальні питання реформування правової системи України. Зб-к наук. статей за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м.Луцьк, 2–3 червня 2006 р. У 2-х т. / Уклад. Т. Д. Клімчук, І. М. Якушев. – Луцьк : РВВ Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т.2. – С. 141–145.
 13. Дем’янчук В. А. Реалізація сторонами судового розгляду права на застосування технічних засобів фіксації інформації / В.А. Дем’янчук // Правова інформатика. – 2008. – №4 (20). – С. 55–61. 
 14. Дем’янчук В.А. Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді: монографія / В.А. Дем’янчук, О.В. Крикунов. – Рівне: Каліграф. – 232 с.
 15. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 16. Іванцов В. О. Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України / В. О. Іванцов // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 68. - С. 471-478.
 17. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України «Про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)» від 20.11.12 р. № 108 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1082012/
 18. Ківалов С. В. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, М. М. Аракелян, О. В. Бачеріков, С. В. Білуга; ред.: С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О. : Фенікс, 2013. - 392 c.
 19. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV, редакція від 02.03.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 20. Козлов С. Техзасоби в цивільному процесі: фіксуємо непорозуміння / С. Козлов // Юридична газета. – К., 2005. [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: http://www.yur-gazeta.com/ru/oarticle/1863/
 21. Коляденко П. Інформаційний ресурс фіксування судового засідання технічними засобами як процесуальний документ / П. Коляденко // Правова інформатика. - № 2(46). – 2015. – С. 88-95.
 22. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.03.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 23. Кривенко В. Аудіозапис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу / Кривенко В. // Право України. - 2002. - N5. – С. 135-137.
 24. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц, О. В. Капліна, О. Г. Шило; ред.: В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, О. Г. Шило; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2013. - 823 c.
 25. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 28.02.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 26. Курило М. П. Цивільне процесуальне право України та уніфікація на його основі інших процесуальних галузей права: теорія і практика : монографія / М. П. Курило; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2013. - 401 c.
 27. Кушакова-Костицька Н. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід // Н. Кушакова-Костицька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 1. – С.103-109.
 28. Лустало-Форе М. Адаптация французского права к стремительному развитию использования письменных документов и электронной подписи / М. Лустало-Форе // Использование новых информационных технологий в арбитражном процессе и при осуществлении нотариальной деятельности: Материалы междунар. семинара (7-8 сентября 2006 г., г. Екатеринбург). - М., 2007. - С. 16-20.
 29. Лысов Н.Н. Фиксация доказательств в уголовном процессе. – Н.-Новгород, 1998. – Ч. 2. – 85 с.
 30. Макарова З.В. Гласность уголовного процесса: Монография / Под ред. З.З.Зинатуллина. – Челябинск: ЧГТУ, 1993. – 178 с.
 31. Максимишин Н. М. Особливості та переваги фіксації судового провадження технічними засобами за чинним КПК України / Н. М. Максимишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 2. - С. 405-414.
 32. Манн  Т. Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посіб. / Томас Манн, Р. Мельник, В. М. Бевзенко, А. Т. Комзюк; ред.: В. М. Бевзенко; Пер.: Р. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ун-т ім. Георга-Августа. - Київ : Прав. єдність, 2013. - 306 c.
 33. Навроцька Ю.В. Електронізація цивільного судочинства України / Ю.В. Навроцька // Питання вдосконалення господарського та цивільного процессуального законодавства України: тези між кафедрального круглого столу (11 жовтня 2013 р.): / За ред. В.О. Кучера, Г.В. Смолина, Г.Б. Яновицької. – Львів, ЛьвДУВС, 2013. – С. 85-88.
 34. Наказ Державної судової адміністрації України «Про заходи щодо організації поставки систем фіксування судового засідання» від 30 березня 2005 р. № 28[Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://dsa.court.gov.ua/dsa/06/N28002005/
 35. Наказ Державної судової адміністрації України «Про створення належних організаційних передумов для повного фіксування судового засідання технічними засобами» від 29 квітня 2005 р. № 45 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://dsa.court.gov.ua/dsa/02/N290052005/
 36. Ніколенко Л. М. Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів / Л. М. Ніколенко // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 174-180.
 37. Ратушна Б. П. Цивільний процес : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 «Право» спец. 6.030401 «Правознавство» / Б. П. Ратушна; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 363 c.
 38. Садикова Я. М. Цивільний процес : навч. посіб. / Я. М. Садикова; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Суми : Мрія, 2015. - 119 c.
 39. Сербін М. Використання технічних засобів при розгляді кримінальних справ у суді / М. Сербін, К. Озерова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 2. – С. 142–148.
 40. Степанова Т. В. Фіксування господарського процесу технічними засобами за чинним Господарським процесуальним кодексом і проектом ГПК // Наука та інновації – 2005: Тези доповідей і наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. 17-31 жовтня 2005 р., м. Дніпропетровськ. – Т. 5. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 57-58.
 41. Стефанюк В. Гласність судового процесу та його повна фіксація / В. Стефанюк, М. Лукашова // Закон і бізнес. – 2001. – № 10. – С. 291–294.
 42. Стефанюк В. Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу / Стефанюк В., Богданов Л., Попов Ю. // Право України. - 2002. - N4. - С. 12-17.
 43. Типова посадова інструкція секретаря судового засідання місцевого загального суду, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 20 літня 2005 р. № 86 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://od.court.gov.ua/tu16/info_suddi/posad/
 44. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 45. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 7. - С. 53-56.
 46. Чванкін C. А. Особливості фіксування цивільного процесу / C. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 312-316.
 47. Ясинок М. М. Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів / М. М. Ясинок // Право і безпека. - 2003. - 2, № 3. - С. 167-169.
10656
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).