Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми і перспективи розвитку шкільної географічної освіти в 2011-2012 навчальному році

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лис Ю. В.
 
Проблеми і перспективи розвитку шкільної географічної освіти
в 2011-2012 навчальному році
 
Географія – один із найважливіших предметів у системі сучасної загальної та професійної освіти. Синтезуючи природничо-наукові та суспільні знання, географія володіє, перш за все, колосальними загальноосвітніми ресурсами. Знання природних і соціально-господарських особливостей свого краю, країни і світу в цілому є універсальною цінністю, що забезпечує формування сучасної гармонійної особистості. Розвиток такої особистості відбувається шляхом оволодіння змісту географічних знань, які в період модернізації освіти зазнали певних змін. Оновлення шкільної географії пов’язане, в першу чергу, з гуманізацією її змісту, суть якої полягає в формуванні в учнів особистісного відношення до навчального матеріалу, що вивчається. Завдання вчителя географії – виявити в змісті кожного уроку гуманітарні ідеї, які мають розвиваючу силу і формують особистісне відношення кожного учня до матеріалу, що вивчається. Оціночні судження – важлива складова розвитку особистості. Тому на уроках географії доцільно частіше звертатися до учнів із запитаннями: Як ви думаєте? Як би ви повелися у випадку…? Як, на вашу думку, буде правильно?
Спрямованість шкільної географії на розвиток особистості тісно пов'язана з краєзнавчим принципом навчання. Зв'язок змісту більшості уроків із місцевим матеріалом дозволяє виявити безпосередні інтереси і потреби учнів, успішно формувати мотиви вивчення географії.
Як відомо, формування готовності учнів використовувати засвоєні знання, уміння в житті відбувається в процесі практичної діяльності. Орієнтація шкільної географічної освіти на компетентнісний підхід передбачає посилення його практичної спрямованості. Це означає, що в навчальному процесі необхідно постійно використовувати способи практичного навчання учнів, приділяти увагу роботі з аналізу різноманітних джерел географічної інформації (планів, схем місцевості, карт, статистичних матеріалів, геоінформаційних ресурсів), що і складає специфіку методики навчання географії в школі. Особлива увага в контексті зростання ролі практичної складової змісту шкільної географії відводиться виконанню практичних робіт. За рівнем засвоєння учнями географічних умінь виділяють навчальні, тренувальні і підсумкові практичні роботи.
Навчальні роботи виконуються під керівництвом учителя, який демонструє зразок виконання і формулює завдання для первинного закріплення дій учнів. Тренувальні роботи спрямовані на обробку і вдосконалення вмінь. Ці роботи виконуються на уроці під контролем учителя або у формі домашнього завдання, результати якого відслідковує вчитель. Підсумкові роботи проводяться з метою контролю і виконуються учнями самостійно. Виконання практичних робіт у значній мірі сприяє формуванню особистісних якостей школярів, які проявляються в застосуванні отриманих знань і умінь, а також у виборі джерел географічної інформації, правильній оцінці найважливіших подій міжнародного життя, геоекологічої ситуації тощо.
Діяльнісний підхід передбачає широке використання в навчальному процесі частково-пошукового і дослідницького методів у рамках сучасних педагогічних технологій: особистісно зорієнтованого навчання, модульного і проблемного навчання, навчальних проектів, самоорганізації і контролю власної діяльності.
На сьогоднішньому етапі модернізації освіти, її переорієнтації, пов’язаної із входженням України в європейський освітній простір, головним орієнтиром стратегії розвитку освіти стає компетентнісний підхід до формування особистості учнів. Компетентність – це загальна здатність учня, людини, яка базується на знаннях, цінностях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Головним завданням шкільної географії у світлі компетентнісного підходу є формування особистості, що здатна:
а) усвідомлювати і пізнавати просторово-часову єдність і взаємозв’язок природних, соціальних та економічних об’єктів, процесів і явищ, які відбуваються в географічній оболонці, природних і соціально-економічних ландшафтах;
б) уміло застосовувати знання і навички в природокористуванні з урахуванням господарської діяльності і геоекологічних вимог, а також в умовах надзвичайних ситуацій;
в) уміти самостійно розрізняти й оцінювати рівень безпеки або небезпеки стану навколишнього середовища для вироблення особистісної ціннісно-поведінкової орієнтації у сфері життєдіяльності.
Шкільна географічна освіта в 2011 – 2012 навчальному році
Вивчення географії в основній школіу 2011-2012 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм, за якими працювали вчителі у минулому навчальному році, а саме:
1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11. – К. : Перун, 2005, 2006.
2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. – К. : Навчальна книга, 2005.
3. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. : Вікторія, 2008.
Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області». Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, учитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочно допомогти учневі у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту. Викладання такого курсу має здійснюватися відповідно до програми «Рідний край». Усі рекомендації щодо розподілу годин навчальних предметів інваріантної і варіативної складових та їх обліку у класному журналі наведені у додатку до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№1/9 – 324 від 29. 04. 11 р.
У старшій профільній школі географія вивчатиметься на рівні стандарту та академічному рівні в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладах всіх профілів і профільному рівні у 10-11 класах географічного профілю та в класах економічного профілю за вибором.
Навчання здійснюватиметься за програмою «Географія. Рівень стандарту, академічний» у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1, 5 години на тиждень). Під час вивчення курсу пропонується використовувати підручники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту:
1. Географія. 10 клас / Г. Ш. Уварова., В. Ю. Пестушко. – К. : Генеза;
2. Географія. 10 клас/ В. Г. Коберник., Р. Р. Коваленко., видавництво «Оберіг».
Організація профільного навчання з географії буде здійснюватися в 10-му класі за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. 10-11 класи. Профільний рівень» та підручником «Географія. 10 клас» авторівВ. В. Безуглий, Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук (видавництво «Генеза»). Даний курс розрахований на 350годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах) й охоплює шість взаємопов’язаних розділів. Кожен розділ включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.
У 11 класі у профільній школі географія вивчатиметься за програмою «Географія. 10-11 класи. Профільний рівень» та підручником «Географія. 11 клас. «авторів Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, А. І. Довгань (видавництво «Генеза».
Обов’язковими для профільного навчання є курси за вибором учнів, що входять до складу профілю навчання. Географічні курси, які найбільш суттєво пов’язані з географічним профілем, представлені у збірниках програм:
1. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів (видавництво «Педагогічна преса») ;
2. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Частини І-ІІ. – Київ, 2010.
Серед нових програм і курсів за вибором пропонуються до використання «Основи геоінформаційних систем і технологій. 10-11 класи» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-8752 від 20. 09. 2010 р.). Курс покликаний сформувати в учнів теоретичну базу знань з основ геоінформатики, вмінь і навичок ефективного використання сучасних геоінформаційних систем і технологій у своїй діяльності, що має забезпечити розуміння принципів представлення і візуалізації географічної інформації в геоінформаційних системах.
Курс розрахований на вивчення основ геоінформаційних систем і технологій у 10-11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів природничо-математичного, технологічного напрямів.
Рекомендуємо розглянути на серпневих нарадах актуальні питання навчання географії в 2011-2012 н. р., зокрема:
Інноваційні педагогічні технології в шкільній географічній освіті.
Реалізація особистісно зорієнтованого навчання на уроках географії.
Забезпечення практичного спрямування шкільної географічної освіти.
Упровадження компетентнісного підходу у навчанні географії.
Особливості допрофільного, поглибленого і профільного навчання географії.
Гуманізація змісту шкільної географії.
Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчанні географії.
Фото Капча