Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми правового регулювання праці державних службовців України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціально-правові засади державної служби в Україні
1.1. Державна служба як особливий різновид трудової діяльності
1.2. Особливості нормативно-правового регулювання державної служби України
2. Державні службовці як суб’єкти службово-трудових правовідносин 
2.1. Сутність та структура службово-трудових правовідносин у сфері державної служби України
2.2.  Зміст правового регулювання службово-трудових відносин
2.3. Юридичні гарантії службово-трудової діяльності та відповідальність державних службовців
2.4. Регулювання юридичної відповідальності державних службовців
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Державна служба України, будучи частиною механізму державного управління, має особливу роль у здійсненні соціально-економічних реформ та політичних перетворень у суспільстві та державі, сприяє створенню всіх засад демократичної, правової держави. Сучасний етап державотворення в Україні, проведення адміністративної реформи висувають в якості одного з головних завдань переосмислення місця і статусу державного службовця України в системі суспільного виробництва, пошук дієздатної, ефективної моделі державного службовця та державної служби загалом. 

Державна служба виступає основним засобом практичної реалізації завдань і функцій держави, забезпечує функціонування її структур, утворює умови для нормальної життєдіяльності суспільства і людини. Досвід України і багатьох інших країн свідчить про те, що суспільство, яке належним чином не організувало працю, трудову діяльність державних службовців, відчуває серйозні труднощі, пов’язані з якістю державного управління. 

Вихід українського суспільства з кризи потребує такої організації державної служби, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного управління шляхом підвищення ефективності службово-трудової діяльності. Досягти такого становища неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів трудового права. Саме цього бракує нині в ході підготовки і проведення в Україні радикальної реформи трудового законодавства. Тому необхідним є суттєве поглиблення досліджень проблематики правового регулювання державної служби саме з точки зору трудового права. 

Єдиного підходу до розуміння сутності, змісту та особливостей службово-трудових відносин в науці трудового права так і не вироблено. Таким чином, необхідність дослідження проблем правового регулювання праці державних службовців України, підвищення якості державної служби України, надання аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання в сфері службово-трудових відносин обґрунтовують актуальність і важливість теми дослідження.

Мета роботи – аналіз теоретичних засад державної служби в Україні, розкриття особливостей нормативно-правового регулювання службово-трудових відносин державних службовців. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: 

 • охарактеризувати державну службу як особливий різновид трудової діяльності;
 • з’ясувати особливості нормативно-правового регулювання державної служби України;
 • визначити сутність та структуру службово-трудових правовідносин у сфері державної служби України;
 • дослідити зміст правового регулювання службово-трудових відносин;
 • проаналізувати юридичні гарантії службово-трудової діяльності та відповідальність державних службовців;
 • провести аналіз регулювання юридичної відповідальності державних службовців.

Об’єкт дослідження – службово-трудові правовідносини в сфері державної служби України.

Предмет дослідження – теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання праці державних службовців України.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є системний підход, який дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз змісту службово-трудових відносин в Україні. В роботі використовувалися також логіко-семантичний метод, методи класифікації (системно-структурний, системно-функціональний), порівняльно-правовий та структурно-логічний методи.

Структура робота. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів‚ висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Про державну службу [Електронний ресурс]: Закон України № 3723-XII від 16.12.1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 3. Про службу в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: Закон України № 2493-III від 07.06.2001 р. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14&p=1278252461058357.
 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 09.12.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 5. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 278/2004 вiд 05.03.2004 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004.Page 7
 6. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні [Елект-ронний ресурс]: Указ Президента України № 140/2006 вiд 20.02.2006 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 140%2F2006.
 7. Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : проект Головного управління державної служби України, розроблений на виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України для громадського обговорення станом на 07.06.2010 р. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/category;jsessionid=1CC3E071AE....
 8. Антонюк В. Б. Державна служба: проблеми функціонування в Україні та досвід зарубіжних країн (порівняльний аналіз) / В. Б. Антонюк // Юриспруденція. Теорія і практика. – № 11 (37). – 2007. – С. 7-14.
 9. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади / Ю.П. Битяк. – Х.: Право, 2005. – 304 с.
 10. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2003. – 725 с.
 11. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців / В. Воловик // Право України. – 1997. – № 1. – С. 63.
 12. Державна служба в Україні: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, К. М. Зубов, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – 2-ге вид., переробл. та доповн. – О. : Фенікс, 2011. – 183 с.
 13. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В. В. Цвєтков, Г. І. Леліков, О. Д. Крупчан та ін. – К.: Ін-Юре, 1998. – 272 с.
 14. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посіб. / С. Д. Дубенко ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.: Ін-Юре, 1999. – 270 с.
 15. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы / С. А. Иванов // Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 53-61.
 16. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія / М.І. Іншин. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337 с.
 17. Іншин М.І. Трудові правовідносини в системі державної служби / М.І. Іншин //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. – №9. – С.113-118. 
 18. Кікінчук B. Ю. Щодо визначення поняття державноϊ служби / B. Ю. Кікінчук // Форум права. – 2012. – № 3. – C. 282-286.
 19. Клемпарський М. М. Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права / М. М. Клемпарський // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 319-324.
 20. Кудрявцев І. В. Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках / І. В. Кудрявцев // Форум права. – 2011. – № 2. –    С. 472-477.
 21. Лазор О. Д. Державна служба в Україні: навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-тє вид., доповн і переробл. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.
 22. Мостовий Г. Реформування державної служби в Україні (стан і перспективи) / Г. Мостовий // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 51-58.
 23. Пахомов В. І. Адміністративно-правові питання державної служби в СРСР / В. І. Пахомов. – К.: Вид-во Київськ. держ. ун-ту, 1971. – 71 с.
 24. Петришин О. В. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії права / О. В. Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 34-41.
 25. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування [Текст] / [А. Вишневський (кер. авт. кол.), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. Мотренка]. — К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. — 140 с.
 26. Порощук С. Д. Загальні основи теорії соціально-правового захисту співробітників міліції: монографія / С. Д. Порощук. – Запоріжжя : Юрид. ін-т МВС України, 2001. – 134 с.
 27. Процевський В. Правове регулювання трудових відносин державних службовців: деякі проблеми / В. Процевский // Право України. – 2004. – № 12. – С. 96-101.
 28. Рунова Н. О. Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив / Н. О. Рунова // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 849-854.
 29. Сурмін Ю. П. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організа-ційний аспекти: навч. посіб. / Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко,    Л. М. Гогіна, В. Д. Бакуменко, А. Л. Бондаренко, С. М. Мигаль, Л. А. Пашко,   О. В. Сєров, Т. А. Соколова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. – К.: НАДУ, 2011. – 202 с.
4827
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).