Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми розгляду індивідуальних трудових спорів у Європейському суді з прав людини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів
1.1. Поняття, причини й умови виникнення індивідуальних трудових спорів
1.2. Класифікація і принципи розгляду індивідуальних трудових спорів
ІІ. Аналіз звернення до Європейського суду з прав людини у випадку індивідуальних трудових спорів
2.1. Право та процедура звернення до Європейського суду з прав людини
2.2. Умови звернення до Європейського суду з прав людини
ІІІ. Порівняльний аналіз розгляду індивідуальних трудових спорів за українським законодавством та Європейським судом з прав людини
3.1. Характеристика механізму розгляду трудових спорів за українським законодавством 
3.2. Характеристика механізму розгляду трудових спорів у Європейському суді з прав людини
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Проблема захисту прав і свобод людини і громадянина, у тому числі у сфері праці, завжди була однією з найбільш важливих і одночасно складних для будь-якої держави. У вітчизняній судовій практиці вияв-ляється стала тенденція зростання кількості справ, пов’язаних із розглядом трудових спорів саме у судах. Незадовільний стан дотримання прав  громадян на працю змушує Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у своїх доповідях констатувати й докладно аналізувати актуальні і болючі проблеми, що призводять до масових порушень трудових прав. Удосконалення механізму правового захисту прав і законних інтересів сторін – учасників трудових правовідносин є беззаперечною вимогою, без виконання якої неможливий розвиток економіки. 

Україна як демократична держава має наблизитися до визнаних у світі міжнародних стандартів у сфері праці. Це спонукає її до ратифікації міжнародних нормативно-правових актів. Тобто взяти зобов’язання привести своє національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів праці. Отже, коли Україна ратифікує певні міжнародні нормативно-правові акти у сфері праці, це означає, що вона їх визнає. Ці акти є підставою для розширення кола трудових прав працівників України, передбачених національним законодавством, що потребує розробки ефективного механізму їх захисту.

Трудове законодавство передбачає захист прав працівників і роботодавців як у суді, так і за допомогою особливих органів, спеціально створених для вирішення трудових спорів: комісій по трудових спорах, примирних комісій, трудових арбітражів. Конституція України закріплює обов’язок держави та правоохоронних органів захищати трудові права працівників. 

Зважаючи на важливе значення трудового спору як правової категорії та, відповідно, відведене їй центральне місце у науці трудового права, актуальним є комплексний аналіз правового регулювання індивідуальних трудових спорів є актуальним для науки трудового права і практики застосування чинного законодавства в контексті європейської інтеграції.

Стан дослідження проблеми. Науково-теоретичним підґрунтям курсової роботи є праці у галузі трудового права, присвячені загальним проблемам цієї галузі В. Н. Толкунової [25], І. Я. Кисельова [13], В. Я. Бурака [10] та ін. Окремі питання правового регулювання індивідуальних трудових спорів розкрито в працях С.В. Лозового [15], Л. Семенко [22] та ін. Практика Європейського суду у розгляді індивідуальних трудових спорів висвітлена О.С. Боєвою [8], С. О. Вер-лановим [11] та ін.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини у сфері регулювання індивідуальних трудових спорів. 

Предмет дослідження - правове регулювання індивідуальних трудових спорів, європейський досвід і практика його застосування, а також наукові погляди вчених на індивідуальні трудові спори.

Мета роботи – на підставі теоретичного осмислення проблем розгляду індивідуальних трудових спорів відповідно до провідних тенденцій розвитку трудового законодавства проаналізувати підходи до вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні та Європейському суді з прав людини. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дати загальну характеристику індивідуальних трудових спорів;
 • проаналізувати процес звернення до Європейського суду з прав людини у випадку індивідуальних трудових спорів;
 • здійснити порівняльний аналіз розгляду індивідуальних трудових спорів за українським законодавством та Європейським судом з прав людини.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися логіко-семантичний, порівняльно-правовий, системно-структурний методи, а також методи аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення, прогностичний метод та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 3. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950, редакція від 01.06.2010 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Лєщенко і Толюпа проти України» від 08.11.2005 р. за заявою № 56918/00 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://www.minjust.gov.ua/files/Lishenko-Tolupa.zip3. 
 5. Рішення Європейського суду з правлюдини у справі «Головін проти України» від04.10.2005 р. за заявою №3216/02 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://www.minjust.gov.ua/files/golovin.zip4.
 6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Войтенко проти України» від29.06.2004 р. за заявою №18966/02 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. -  http://www.minjust.gov.ua/files/Voytenko.zip
 7. Андріїв В. М. Трудові спори : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Андріїв, І. О. Ізарова. - Чернігів, 2011. - 236 c.
 8. Боєва О.С. Застосування конвенції про захист прав і основних свобод людини щодо захисту права на отримання винагороди за працю / О.С. Боєва // Держава і право: Юридичні і політичні науки. Збірник наукових праць Інституту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2006. – Випуск 34. – С. 318-322.
 9. Болотіна Н. Б. Трудове право України : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2008. - 375 c.
 10. Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 382 c.
 11. Верланов С. О. Практика Страсбурзького суду як інструмент захисту соціально-економічних прав людини / С. О. Верланов // Право України. - 2010. - N 10. - С. 173-178.
 12. Грузінова Л. П. Трудові спори : Навч. посіб. / Л. П. Грузінова; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2002. - 104 c.
 13. Кисельов И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник / И.Я. Кисельов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 263 с.
 14. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку / А.М. Куренной. – М.: Дело, 1997. – 368 с.
 15. Лозовой С.В. Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів // Форум права. -2008. - № 2. –С.328-332.
 16. Лозовой С.В. Особливості юридичного змісту поняття «індивідуальних трудових спорів» / С.В. Лозовой // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах. Матеріали наук.-прак. конф. м. Харків, 27 листопада 2008 р. – С.293–298.
 17. Лозовой С.В. Принципи вирішення індивідуальних трудових спорів // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 – 23  квітня 2009 р.) / За ред. В.В. Жернакова. – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 339-343.
 18. Лутковська В. В. Європейський суд з прав людини. Організація, діяльність, процес / ред.: В. В. Лутковська. - К. : Праксіс, 2005. - 166 c.
 19. Муцинова Н.А. Трудовое законодательство  развивающихся  стран / Н.А. Муцинова. – М.:  Наука, 1989. –208 с.
 20. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник / В.І. Прокопенко. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.
 21. Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський. - 8-е вид., доповн. та переробл. - К. : А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2008. - 944 c.
 22. Семенко Л. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори / Л. Семенко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2010. - N 5. - С. 100-102.
 23. Семенова И.В. Трудовое право / И.В. Семенова. –М.: Центр, 1998. –157 с.
 24. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. Процессуальные гарантии охраны трудовых прав рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – М.: Юридическая литература, 1966. – 228 с.
 25. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: Учебное пособие / В.Н. Толкунова. –М.: Юристъ, 1996. – 208 с.
976
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).