Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми та тенденції розвитку електронного бізнесу в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
«Проблеми та тенденції розвитку електронного бізнесу в Україні» 
 
Зміст
 
Вступ
1. Електронний бізнес як характерна риса сучасної економіки
1.1. Поняття та структура електронного бізнесу
1.2. Системи та елементи як складові електронного бізнесу
1.3. Менеджмент електронного бізнесу
2. Електронний бізнес в Україні
2.1. Проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні
2.1.1. Основні правові проблеми електронного бізнесу в Україні
2.2. Тенденції і нагальні проблеми електронного бізнесу
2.3. Стан та перспективи електронного бізнесу на Україні
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Бурхливе поширення інформаційних технологій та нових методів ведення бізнесу в нашій країні привело до зародження і становлення нової сфери підприємництва електронного бізнесу. Незважаючи на свої очевидні переваги (відкритість, демократичність, глобальність тощо), електронний бізнес є надто агресивним середовищем підприємництва, успіх в якому цілком залежить від глибоко продуманої стратегії діяльності. Дійсно, ґрунтовні основи електронного бізнесу залишаються колишніми», йог метою є одержання прибутку, генерування грошових потоків і створення конкурентних переваг. Єдина відмінність електронного бізнесу від класичних методів ведення бізнесу полягає в тому, що він функціонує швидше, отже, його конкурентні переваги є швидкоплиннішими.
Дотримання цього принципу дозволяє підприємцям уникнути не продуманих затрат на формування верхівки «айсберга» електронної комерції (дизайн web-сторінок, технічне та технологічне забезпечення тощо). Будь-яке підприємство сфері електронної комерції має починатися з розробки структури бізнесу, його логістики, цільової аудиторії, нормативно-правової бази.
Інформація це важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призвів до того, що в сучасній світовій економіці інформація стала ключовим поняттям. Успішний розвиток мережі Інтернет та бурхливе зростання електронного бізнесу в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш динамічним та найбільш прибутковим, що і визначає актуальність обраної теми.
Електронний бізнес (E-business) – це ведення будь-якої бізнес діяльності у глобальних телекомунікаційних мережах, зокрема в Інтернет.
Дослідженням питання електронного бізнесу сьогодні займаються Філіп Котлер (США), І. Успенський, І. Молдовський (Росія), В. Желіховський, Ю. Жвалюк, Н. Меджибовська, М. Садовий (Україна).
Об'єктом даного дослідження є електронний бізнес, як складова частина цифрової економіки.
Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, елементи та проблеми розвитку електронного бізнесу.
Метою написання даної курсової роботи полягає у висвітленні проблем та тенденцій розвитку електронного бізнесу в Україні.
На основі поставленої мети передбачається розв’язання наступних завдань:
 • ознайомитися з поняттям «електронний бізнес»;
 • визначити місце та розкрити роль електронного бізнесу в сучасному світі;
 • встановити і проаналізувати рівень дослідженості проблеми;
 • на основі з’ясувати перспективи розвитку та шляхи вдосконалення розвитку електронного бізнесу в Україні.
Для вирішення конкретних питань були використані досягненні в галузі:
 • менеджменту;
 • економіки;
 • історіографії;
 • Інтернет технологій.
Специфіка даного дослідження полягає у застосуванні різнорівневих методів дослідження:
 • порівняння;
 • спостереження;
 • дедуктивний, аналітичний.
 
1. Електронний бізнес як характерна риса сучасної економіки
 
1.1. Поняття та структура електронного бізнесу
 
Процес комерціалізації інформаційної сфери і перенесення ділової активності та частини бізнес-процесів у кібернетичний простір став одним із найяскравіших проявів «нової економіки» та одним із факторів, що її породжує. Внаслідок цього з'явився новий перспективний та динамічний сектор економіки – електронний бізнес (е-бізнес, англ. : e-Bussines, нім. : e-Geschaft). Електронний бізнес базується на нових способах взаємодії виробників, посередників, споживачів, а також нових специфічних методах просування товарів на ринку, але водночас він не заперечує традиційних форм взаємодії економічних суб'єктів та шляхів руху матеріальних благ і послуг, а доповнює їх, хоч інколи і витісняє. Інформаційні мережі є середовищем, в якому відбуваються бізнес-процеси, та одночасно інфраструктурним забезпеченням електронного бізнесу:
Інтранет – підвищує ефективність взаємодії співробітників фірми, оптимізує процеси планування та прогнозування, прискорює документообіг між структурними підрозділами компанії, робить управління більш оперативним та ефективним;
Екстранет – поліпшує зовнішню взаємодію з партнерами у бізнесі (наприклад, постачання в режимі «just-in-time»1), сприяє кращій організації бізнес-процесів шляхом їх моделювання та моніторингу, робить можливим відособлення певних видів діяльності (outsourcing2) і т. ін.;
Інтернет є універсальним діловим середовищем, що поєднало ком панії між собою та з аудиторією споживачів, у ньому відбувається взаємодія всіх суб'єктів ринку щодо купівлі та продажу товарів і надання послуг.
Е-бізнес включає в себе якісно нові методи роботи компаній, що надає останнім можливість забезпечити конкурентні переваги за рахунок зменшення видатків на взаємодію, розширення ринків і сфери діяльності та виявлення нових каналів збуту, залучення нових та поліпшення обслуговування старих клієнтів, більшої мобільності та оперативності при прийнятті управлінських рішень.
Рис 1. Структура та інформаційно-технологічне середовище електронного бізнесу
У вітчизняній і зарубіжній фаховій літературі пропонуються різні підходи до визначення поняття е-бізнесу. Дуже часто його ототожнюють з електронною торгівлею (е-торгівля, англ. : e-Commerce, нім. : e-Handel), яку позначають, роблячи кальку з англомовного варіанта, як е-комерція, і вживають поняття «е-бізнес» та «е-комерція» як синоніми4. На наш погляд, це не зовсім коректно, оскільки поняття «електронний бізнес» є ширшим, ніж електронна торгівля, та охоплює всі види підприємницької діяльності, що здійснюються в кібернетичному просторі (рис. 1), а саме: електронну торгівлю (е-комерція та
Фото Капча