Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми виховання учнівського колективу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття колективу: суть, ознаки, функції та структура
2. Етапи формування та виховний вплив учнівського колективу
2.1. Формування учнівського колективу
2.2. Виховний вплив колективу
3. Виховна роль органів учнівського самоврядування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Протягом XIX і XX ст. видатні діячі педагогіки вважали, що виховання в дусі колективізму - провідний принцип педагогіки, а формування учнівського колективу - метою виховної роботи, причому засобами і формою досягнення цієї мети проголошувався власне колектив. 

Зниження в той час авторитарного характеру впливу педагога на навчання і виховання особистості привело до заповнення її учнівським колективом. "Педагог повинен не вчити, а допомогти вчитися", - це основний принцип К. Д. Ушинського. В. А. Сухомлинський у всіх працях торкався ролі колективу, для нього дитячий колектив - співтовариство дітей, у якому є ідейна спільність, інтелектуальна спільність, емоційна спільність, організаційна спільність.

Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти діти все частіше орієнтуються на індивідуальні дії, а це призводить до деградації колективних відносин, зниження в майбутньому вміння працювати спільно для досягнення визначеної мети.

Метою роботи є вивчення особливостей виховання учнівського колективу як єдиної сукупності учнів, аналіз досвіду педагогів та умов колективного виховання.

Об’єктом дослідження у роботі виступає учнівський колектив як напівсамостійне утворення, оскільки практично він складається із неформальних зв’язків між учнями і формально створених взаємодій, які пропонується педагогом.

Предметом дослідження визначено особливості виховання учнівського колективу як особливого утворення, що має власні закони і традиції, здібності і потреби тощо.

Відповідно до мети, предмета і об’єкта дослідження можна визначити наступні його завдання:

 • визначити поняття учнівського колективу, його суть, ознаки та функції;
 • проаналізувати етапи формування учнівського колективу;
 • оцінити виховний вплив колективного навчання на окремих учнів;
 • дати оцінку ролі учнівського самоврядування у організації виховного процесу.

Джерельною базою виконання роботи стали праці відомих педагогів, зокрема, К. Д. Ушинського, В. М. Лизинського та А. І. Донцова, в яких окреслено як психологічний аспект колективного виховання особистості, так і наведено особливості умов проведення виховного процесу в школі на основі колективної праці.

Висновки видатних педагогів актуальні і для сучасної системи освіти і виховання. Метою розвитку учнівського колективу є виховання людини і громадянина на ідеях моральності, духовності і толерантності. Для досягнення цієї мети визначені наступні завдання:

 • створення оптимальних умов для творчості;
 • розвиток соціальних умінь і навичок функціонування в суспільстві;
 • створення сприятливих умов для самореалізації кожного члена класного колективу;
 • навчання прийомам самоврядування;
 • проведення діагностики для вивчення особливостей школярів, для дозволу проблем в учнівському колективі і аналізу помилок;
 • здруження класного колективу;
 • виховання в учнів прагнення до порядності, яке включає слідування загальнолюдським цінностям.

Слово “колектив” походить від латинського colligo, що в перекладі означає “поєдную”, а латинське collectivus – “збірний”. Таким чином, поняття колективу вказує на об'єднання людей, на існування між ними певних відносин. У цьому розумінні в кожному людському об'єднанні можна виділити ділові і особисті відносини.

Ділові відносини грунтуються на спільній діяльності при вирішенні соціально-значимих завдань, на дотриманні встановлених у тому або іншому об'єднанні організаційних залежностей, правил і порядків. Особисті ж відносини засновані на особистих прихильностях, симпатіях та антипатіях і охоплюють, головним чином, сферу вузькоособистої діяльності. Особисті відносини можуть існувати паралельно з діловими відносинами, а ділові відносини при цьому не виключають особистих симпатій. 

Головною ознакою колективу є налагодженість, міцність і дієвість ділових відносин і відповідальних залежностей між учнями. 

Детально визначав сутність колективу А.С.Макаренко. “Не можна уявити собі колектив, - писав він, - якщо взяти попросту суму окремих осіб. Колектив - це соціальний живий організм, що тому і організм він має органи, які мають повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, те немає і колективу, а є просто юрба або збіговисько”.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аверин В. А. Психология детей и подростков, 2-е издание. Издательство Михайлова В.А., Санкт-Петербург, 1998.
 2. Богданова О. С., Черенкова С. В. Коллективное воспитание старшеклассников. - М.: Наука, 1988.
 3. Бондаревская Е. В. Современные концепции воспитания в отечественной педагогике. - М.: Калипсо, 2001.
 4. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – Челябинск: МПП “Вера”, 2006.
 5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Центр навч. літ., 2003. 
 6. Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Нравственно-естетичное воспитание школьников: Книга для учителя. - Минск: Народна асвета, 1988.
 7. Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе. – М.: Педагогика, 1990.
 8. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. – К., 1987.
 9. Донцов А. И. Психология коллектива. - М.: Высшая школа, 1984. 
 10. Иванов И. П. Воспитать коллективистов. - М.: Наука, 1982. 
 11. Караковский В. А. Воспитательная система школы. - М.: МГПУ, 1992.
 12. Ксензова Г.Ю. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности классного руководителя и учителя. – СПБ: Юнити, 2000.
 13. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. – М.: МПИ, 2003. 
 14. Лизинский В.М. Приемы и формы в воспитании. – М.: МПИ, 2004.
 15. Макаренко А.С. Избранное. – М.: Педагогика, 1989 г.
 16. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001.
 17. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. – М.: Высш. шк., 1990.
 18. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособ. для студ. и аспирантов вузов / Под ред. С.И.Самыгина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 
 19. Подласый Й. П. Педагогика. - М.: Высшая школа, 1999. 
 20. Созонов В.П. Организация воспитательной работы в классе. – Архангельськ: Лида, 2000.
 21. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. - М.: Педагогика, 1983.
 22. Ушинский К. Д. Коллектив как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский. – Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1988.
 23. Черноусова Ф.П. Направления, содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя. – СПБ: Питер, 2002.
 24. Щуркова Н. Новые формы воспитательной работы//Воспитание школьников. 1994. - № 4.
 25. Ямбург Е. А. Школа для всех: адаптивная модель. - М.: Астерс-плюс, 1996.
6717
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).