Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням"

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Однією з найважливіших гуманітарних дисциплін, які вивчають студенти вищих навчальних закладів України, є українська мова за професійним спрямуванням. Якщо попередні роки її вивчали на перших курсах, то, починаючи з 2011-2012 навчального року – протягом другого і третього року навчання, всього 3 семестри (другий, третій і четвертий).
Мета курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» випливає із потреб суспільства і полягає у формуванні в студентів – майбутніх спеціалістів – уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній діяльності. Досягненню виробленої мети активно сприятиме розв’язання таких основних завдань:
1) формувати чітке і правильне розуміння державної мови у професійній діяльності, виховувати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;
2) забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови, зокрема тими, які найчастіше порушуються, та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення;
3) виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні, навички оперування фаховою термінологією майбутньої спеціальності, редагування, коригування та перекладу наукових термінів;
4) ознайомити зі словниками, граматиками, довідниками, лазерними дисками, інтернет-ресурсами, які сприятимуть удосконаленню мовленнєвої культури майбутнього фахівця;
5) спрямовувати роботу студентів на вільне використання різних функціональних стилів і їх підстилів у навчальній діяльності, які знадобляться для майбутнього професійного вжитку;
6) засвоїти відомості про призначення і структуру ділових документів, необхідних спеціалістові конкретного профілю;
7) розвивати комунікативні компетенції студентів, потрібні у професійному спілкуванні;
8) сприяти розвиткові креативних здібностей студентів та спонукати до самореалізації майбутніх фахівців;
9) активізувати пізнавальні інтереси, реалізувати евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного фахівця.
Передбачено проведення всього дев’яти лекцій (18 годин), і 27 практичних занять (всього – 54 години).
Теми лекцій до першого змістового модуля – це:
1. Державна мова – мова професійного спілкування. Текст. Функціональні стилі сучасної української мови та сфера їх застосування у професійному спілкуванні.
2. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Наукові тексти.
3. Наукова комунікація як складова частина фахової діяльності. Галузеві терміносистеми української мови. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.
Теми лекцій до другого змістового модуля: 1. Мовні норми. Орфоепічні та акцентуаційні норми. Лексико-фразеологічні норми. Лексикографія. 2. Словотвірні та морфологічні норми. 3. Орфографічні та пунктуаційні норми.
Теми лекцій до третього змістового модуля: 1. Комунікативні компетенції мовної особистості. Комунікативні якості мови. 2. Культура усного фахового спілкування. 3. Мистецтво публічного виступу. Форми професійного обговорення професійних проблем. Риторика і мистецтво презентацій.
Тематика практичних занять до першого змістового модуля «Законодавчі та нормативно-стилістильові основи професійного спілкування» – це: 1. Державна мова – мова професійного спілкування. 2. Текст. Функціональні стилі сучасної української мови та сфера їх застосування у професійному спілкуванні. 3, 4. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 5, 6. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Наукові тексти. 7. Наукова комунікація як складова частина фахової діяльності. Галузеві терміносистеми української мови. 8. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 9. Модульна контрольна робота № 1.
Тематика практичних занять до другого змістового модуля «Норми сучасної української літературної мови у професійній комунікації» – це: 1. Мовні норми, їх класифікація. Орфоепічні та акцентуаційні норми. 2. Лексико-фразеологічні норми. 3. Лексикографія. 4, 5. Словотвірні та морфологічні норми. 6. Синтаксичні норми. 7. Орфографічні норми. 8. Пунктуаційні норми. 9. Модульна контрольна робота № 2.
Тематика практичних занять до третього змістового модуля «Розвиток комунікативних компетенцій фахівця» – це: 1. Комунікативні компетенції мовної особистості. 2. Комунікативні якості мови. 3, 4. Культура усного фахового спілкування. 5, 6. Мистецтво публічного виступу. Форми професійного обговорення професійних проблем. 7, 8. Риторика і мистецтво презентацій. 9. Модульна контрольна робота № 3.
Пропонується розробка завдань для самостійної роботи студентів із кожної теми, а також список використаної літератури для її опрацювання.
Важливим моментом засвоєння курсу української мови за професійним спрямуванням є розробка і проведення трьох модульних і однієї підсумкової контрольних робіт. Кожна модульна контрольна робота оцінюється 14-тьма, а підсумкова – 20-тьма балами. Рекомендується розробити трирівневі тестові завдання, щоб дати студентам можливість:
1) вибрати правильні відповіді;
2) дати відповіді на поставлені запитання, перелічити, розподілити тощо;
3) виявити креативність – продукування тексту, створення складові частини монологів чи діалогів і т. п.
Навчальні досягнення студентів оцінюються за допомогою розробленої шкали згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання у вищій школі.
Після закінчення курсу української мови (за професійним спрямуванням) студенти повинні вміти: – застосовувати норми сучасної української літературної мови у практичній діяльності; – правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів: влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; – сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового і наукового стилів; – скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, витяги до поставленої мети; – складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку; – послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками, енциклопедіями) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного виконання мовної культури.
Вважаємо, що викладачі кожного вищого навчального закладу повинні удосконалити програму з української мови (за професійним спрямуванням), скерувати її відповідно до умов університету, підготовки фахівця, якого він готує.
 
Список використаних джерел
 
1. Палихата Е. Я. Тестові завдання з української мови за професійним спрямуванням (для поточного і підсумкового оцінювання). Навчально-методичний посібник / Е. Я. Палихата. – К. : Логос, 2009. – 73 с.
2. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів / Е. Я. Палихата. – К. : Либідь, 2009. – 61 с.
3. Палихата Е. Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник для студентів / Е. Я. Палихата. – К. : Либідь, 2009. – 318 с.
4. Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців як освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування), затверджена від 21 грудня 2009 року № 1150. – 14 с.
5. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Програма навчального курсу для нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів України / Уклад. Л. Струганець, Е. Палихата, М. Пігур – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2005. – 32 с.
Фото Капча