Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми здорового способу життя студентської молоді із неповних батьківських сімей

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Проблеми здорового способу життя студентської молоді із неповних батьківських сімей
 
Дубровець Т.
Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди
 
Анотація. Дубровець Т. Проблеми здорового способу життя студентської молоді із неповних батьківських сімей. У статті розглядаються основні проблеми здорового способу життя студентської молоді, проаналізовано негативні аспекти впливу шкідливих звичок та профілактика цих явищ засобами фізичного виховання.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, профілактика, студенти, фізичне виховання.
Аннотация. Дубровець Т. Проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи из неполных родительских семей. В статье рассматриваются основные проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи, проанализировано негативные аспекты влияния вредных привычек и профилактика этих явлений средствами физического воспитания.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, студенты, физическое воспитание.
Abstract. Dubrovets T. Influence of negative habits on health and development of the students. The results of alcohol and nicotine influence research to the growing organism, their harmful influence and development of preventing measures are given.
Key words: habits on health, influence research, students.
Побудова в нашій країні демократичного суспільства поставила перед памп комплекс першочергових завдань, спрямованих на максимальне покращення розумового, морального, естетичного і фізичного розвитку підростаючого покоління, всебічного розкриті його здібностей, формування гуманістичних цінностей і широкого світогляду ra звичок здоровою способу життя. Вирішення цих завдань вимагає від педагогів пошуку ефективних педагогічних засобів дійового виливу на особистість. У першу чергу не стосується студентської молоді, в середовищі якої з різних причин найчастіше виникають явища, що негативно впливають на їхнє моральне і фізичне здоров'я. Профілактика цих явищ потребує радикальних змін, тому щo шкідливі звички в середовищі неповнолітніх набувають значного поширення. Особливо небезпечним є те. що маючи великий токсикоманійний потенціал, шкідливі звички руйнують потреби в духовному та фізичному розвитку, спотворюють значущість загальнолюдських цінностей.
Соціально – педагогічна сутність проблеми попередження шкідливих звичок і нагромаджений досвід свідчать, що тільки законодавчо-адміністративного виливу тут недостатньо, потрібна наполеглива, кропітка принципова і безкомпромісна виховна робота. спрямована на профілактику цих явищ.
Ці аспекти виховання і перевиховання молоді, формування у них високих морально-вольових якостей розглядаються в роботах В. М. Оржеховської. З. В. Байорюса. М. І. Вєтрова. Б. С. Волкова. К. Ігощева. Б. С. Кобзаря. Л. Л. Канівською. І. І. Капіци. А. І. Латвінова, Д. В. Колесова. А. Г. Хрипкової. Л. Ф. Соболева та інші.
Особливої уваги потребують молодь із неповних батьківських сімей, де відсутня належна батьківська опіка. Як показують дослідження, проведені нами в місті Кременці, що саме студентам із неповних сімей більшою мірою ніж іншим притаманні негативні тички у поведінці. Результати соціального дослідження студентів педагогічного коледжу, які виховуються в неповних сім'ях можна констатувати, що неблагополучне середовище, в якому вони ростуть і виховуються, несприятливий психологічний клімат; постійними конфліктами, відсутність тепла і піклування, низький морально – етичний рівень, здійснюю негативний вплив на розвиток студентів, формує негативні риси, породжує конфлікт з батьками, викладачами, однолітками, незадоволення життям, подавленості, відчуття образи є об'єктивними передумовами звернення студентської молоді до наркогенних речовин. Відсутність можливості задовольнити потребу молодої людини в суспільному визнанні призводить до затримки особистого самовизначення, тому підлітки тягнуться до інтимно-особистісного і стихійно-групового спілкування з однолітками (вуличні компанії, неформальні групи, де взаємне непорозуміння підлітків із дорослими переходить в інтеграцію). Саме в процесі стихійно-групового спілкування стійкого характеру набуває агресивність, підвищення тривожності, замкнутість тощо.
Погіршення стан) здоров'я сучасної молоді ми небезпідставно пов'язуємо з малою руховою активністю, масовим вжитком нею наркогенних речовин, передусім тютюн) н алкоголю. Алкогольні напої вживає понад третина підлітків. Численними дослідженнями доведено – молода людина, що курить і п'є (або те й інше), практично здоровою не буває.
Пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді потребу виявленим знань, уяви самих студентів про здоровий спосіб життя, тому що саме зміст цих уявлень та понять знаходить певні відображення в поведінці молодих людей.
Більшість респондентів не мають уяви про здоровий спосіб життя і не ведуть його, вживають спиртні напої, палять сигарети, неправильно харчуються, не займаються спортом, не розуміють важливої ролі фізичних вправ для здорового способу життя.
Все це дає підставу вважати, що діти із неповних батьківських сімей відносяться до групи ризику.
Важливе соціальне значення проблеми і недостатня її розробленість у педагогічній науці і соціальній практиці зумовили вибір нами теми наукового дослідження, об'єктом якою є система навчальної і позанавчальної роботи з фізичного виховання.
Предметом дослідження є зміст, форми і методи фізичного виховання.
Метою дослідження є вивчення і узагальнення ефективних шляхів залучення студентської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом як засобу попередження негативних звичок
Методи дослідження – теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми, педагогічне спостереження, вивчення і узагальнення педагогічного досвід), опитування, бесіди, тестування, педагогічний експеримент. Кількісний аналіз експериментальних даних.
Для вивчення соціального статусу студентів проводилось соціологічне дослідження, яке включало спостереження, бесіди, анкетування. В дослідженні прийняло участь 114 студентів, які проживають в неповних батьківських сім'ях, які складають 8. 3% від загальної кількості студентів коледжу.
Для досягнення поставленої мети визначились такі завдання:
вивчення соціального статусу студентів;
вивчення способу життя і умов виховання в сім'ї;
виявлення негативних звичок
Фото Капча