Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектна технологія (метод проектів)

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Історія виникнення проектної технології
1.1. Метод проектів у розумінні американського педолога Д. Дьюї, Д. Снезден, В. Х. Кілпатріка
1.2. Розуміння сутності методів проекту у вітчизняній педагогіці (Г. Ващенко, А. Макаренко, С. Русова)
1.3. Розуміння сутності методу проектів у російській педагогіці (С. Шацький)
2. Розвиток учнів, навичок творчого і критичного мислення (за Б. Блумом)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Процеси, що відбуваються в контексті сучасних реформаторських перетворень у всіх галузях суспільного життя, зумовлюють необхідність формування творчої, активної особистості, її самостійності, самобутності, оригінальності, готовності до повної самореалізації власного творчого потенціалу. Актуальність дослідження посилюють існуючі в сучасній педагогічній науці суперечності, що вимагають розв’язання: між соціальним замовленням суспільства на формування творчої особистості випускників школи і реальним рівнем їх готовності до творчої, самостійної діяльності; між високим ступенем розвитку теорії творчості і недостатнім рівнем розробки методик, технологій Ті реалізації в реальній шкільній практиці; між накопиченим у вітчизняній педагогічній думці своєрідним досвідом формування творчої особистості школярів і відсутністю неупередженого його узагальнення з метою використання в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

У зв ‘язку з цим у педагогічній науці і практиці ведуться активні пошуки інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Нестандартні підходи до розв’язання педагогічних проблем, розробка, запровадження нових технологій, прийомів, їх оптимальне поєднання сприяють створенню принципово нових систем навчання, виховання й розвитку школярів. Особливий інтерес і науковці, і педагоги-практики проявляють до проектної технології.

У кін. XIX - на поч. ХХ ст. освітня система усіх розвинених країн світу переживала першу педагогічну кризу, пов’язану з тим, що тогочасна школа, побудована на авторитарній педагогіці і репродуктивних методах навчання, готувала людину-виконавця, а життя вимагало людини творчої, активної, самодостатньої, конкурентоспроможної, що і призвело у кінцевому підсумку до розвитку методу проектів у педагогіці.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підручник для педагогів / Г. Ващенко. - К.: Українська видавнича спілка, 1997. - 410 с.
 2. Історичний аналіз поняття «методу проектів» у контексті професійної підго-товки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах / О. Колодницька // Молодь і ринок. - 2009. - № 9. - С. 125-128.
 3. Історія педагогіки: лекції та хрестоматія / Уклад.: Е.І. Федорчук; В.В. Федорчук. - Кам’янець-Поділ.: Вид-во ПП Зволейко, 2007. - 320 с.
 4. Категорійний аналіз поняття «метод проектів» / Ю.М. Жиляєва // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2008. - № 39. - С. 110-113.
 5. Коваленко В. Вплив ідей Д. Дьюї на українську школу й педагогіку: 1920-1930 років // Шлях освіти. – 1997. - №4. – С.51-55.
 6. Метод навчальних проектів - ефективний засіб інтелектуального розвитку студентів педагогічного коледжу / М. Федорець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. - 2007. - Вип. 22. - С. 138-143.
 7. Метод проектів в навчально-виховному процесі / Л. Білоконь // Дир. шк, ліцею, гімназії. - 2009. - № 5. - С. 15-17.
 8. Метод проектів у контексті сучасної освіти / О. Кукла // Нова пед. думка. - 2009. - № 1. - С. 35-37.
 9. Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933 / за ред. О. В. Сухом-линської. - К.: Заповіт, 1996. - 239 с.
 10. Нищета В. Метод проектів і його життєво-компетентнісний потенціал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bdpu.org/philological_ faculty/teoriya_metodika_mov/Nischeta/metod_proektiv.pdf
 11. Онопрієнко О. Метод проектів  // Початкова освіта. - 2008. - №4. – С. 57-61.
 12. Пироженко Л. В. Метод проектів // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кре-мень / Л. Пироженко. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - С. 487-488.
 13. Русова С. Сучасні течії в новій педагогіці / за заг. ред. Є. І. Коваленко. - Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. - 328 с.
 14. Стіл Дж., Мередіт К., Темпл Ч. Методична система – розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів. – НМЦ «Інтелект», 1998. – 240 с.
 15. Тягло О.В. Критичне мислення: Навчальний посібник. – Х: Основа, 2008. – 189 с.
6721
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.