Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування бази даних відділу кадрі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Курсовий проект має на меті оцінити рівень підготовки студентів за общепрофессіональние і спеціальних дисциплін, отримані ними теоретичні знання, набуті навички самостійної роботи, вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх до вирішення практичних завдань.
Виконання КП є одним із завершальних і найбільш значущим етапом навчання студентів з дисципліни «Розробка та експлуатація автоматизованих інформаційних систем». Його кінцевим результатом є представлення та захист оформленої відповідним чином роботи, в якій відбивається зміст дисципліни, що вивчається і якість підготовки фахівців цього напрямку.
Кінцевою метою КП є виявлення рівня підготовки студента, ступеня готовності його до засвоєння професійних знань.
Основними завданнями виконання КП є:
1. виявлення розуміння студентом основних проблем і перспектив розвитку технології проектування автоматизованих інформаційних систем;
2. виявлення розуміння студентом значущості своєї майбутньої професійної діяльності, вміння здобувати нові знання, особливо в галузі сучасних інформаційних технологій;
3. виявлення вміння працювати з технічною та нормативною документацією, а також чітко викладати свої думки;
4. виявлення навичок вирішувати поставлені практичні завдання з використанням теоретичних знань;
Курсова робота присвячена аналізу проектування бази даних, а також висвітленню методів побудови форм і звітів на прикладі побудови програми ведення електронної документації кадрового відділу.
Метою курсової роботи є реалізація бази даних для забезпечення кадрового процесу в поштовому відділенні.
Завданнями, які слід вирішити для розкриття обраної теми, є:
- Збір документів для опису предметної області;
- Відбір документів – джерел для створення бази даних (етап системного аналізу предметної області) ;
- Виявлення сутностей инфологической моделі та моделювання зв'язків між ними (етап інфологічне моделювання) ;
- Побудова набору таблиць бази даних і нормалізація бази (етап даталогіческого проектування) ;
- Опис зовнішніх моделей в термінах обраної СУБД (етап даталогіческого проектування) ;
- Реалізація бази даних і організація запитів у вибраній СУБД (етап фізичного моделювання) ;
- Реалізація програмного інтерфейсу до бази даних (етап створення інтерфейсу додатку).
В даний час практично у всіх сферах людської діяльності використовуються бази даних. У тому числі рішення перерахованих завдань дозволить досягти мети, поставленої в курсовій роботі, а саме, реалізувати базу даних для забезпечення кадрового процесу в будівельній фірмі. Дана база даних може застосовуватися у різних будівельних організаціях. Для забезпечення надійності системи управління даними необхідно виконати наступні основні вимоги:
- Цілісність і несуперечність даних,
- Достовірність даних,
- Простота управління даними,
- Безпека доступу до даних.
Цим вимогам задовольняють реляційні бази даних, реалізовані в сучасних професійних СУБД.
Про своєчасності та актуальності даної проблеми свідчить той факт, що більшу частину свого часу начальник кадрового відділу витрачає на оформлення різної документації. Величезна кількість організації і відсутність пропозицій в даній сфері гарантують високу потребу в даному продукті.
Бази даних (БД) складають в даний час основу комп'ютерного забезпечення інформаційних процесів, що входять практично в усі сфери людської діяльності.
Практична значимість курсової роботи полягає у створенні автоматизованої системи управління документообігом у відділі кадрів.
 
Розділ 1. Проектування бази даних відділу кадрі
 
1.1 Обстеження предметної області
 
Для управління виробництвом фірма розробляє стратегічний план, який торкається всієї діяльності організації, зокрема й управління персоналом. І тут головним елементом, який визначає напрям діяльності, є кадрова політика. Кадрова політика включає розробку загальних принципів і визначення пріоритетів цілей у галузі управління персоналом; планування потреби у трудових ресурсах і шляхів формування штатів; створення підтримки системи руху кадрової інформації; визначення засад розподілу коштів; забезпечення ефективної системи стимулювання праці; політику розвитку персоналу.
До функцій відділу кадрів належить прийняття та звільнення працівників, складання різних наказів і табеля робочого дня, оформлення та облік поточної документації руху кадрів, нормативний контроль згідно законів про працю за правильним формулюванням наказів і розпоряджень по відділу кадрів та ведення додаткової інформації про працівника (пенсіонерів, інвалідів, тощо.)
Право громадян на працю реалізується шляхом укладання робочими та службовцями трудового договору про прийняття на роботу на відповідному підприємстві, в закладі або організації. Трудовий договір є угодою між працівниками та підприємством, за яким робочий або службовець зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою згідно з внутрішнім розпорядком. Підприємство за цією угодою зобов’язується платити працівнику заробітну плату та забезпечувати умови, передбачені законодавством про працю, колективним договором і згодою сторін.
Після офіційного прийняття на роботу на співробітника заводиться особиста картка. Особиста картка може містити прізвище, ім'я і по батькові співробітника, його дату народження, паспортні дані, місце прописки і місце проживання, склад сім'ї і т. д.
Протягом роботи співробітник може їздити у відрядження, проходити курси підвищення кваліфікації, йти у відпустку, хворіти, звільнятися. На все перелічене вище складаються спеціальні накази, які містять різноманітну інформацію.
Враховуючи відрядження, лікарняні і відпустки відділом кадрів складається табель робочого дня. Табель робочого дня містить список всіх співробітників; число днів, яке співробітник мав відпрацювати; число фактично відпрацьованих співробітником днів; кількість днів, у яких працівник був у відрядженнях, відпустках чи хворів. Табель робочого дня складається кожного місяця.
Звільнення працівника відбувається виходячи з
Фото Капча