Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професійна підготовка керівника освітньої організації на засадах компетентнісного підходу

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Люшин М. О.
 
Професійна підготовка керівника освітньої організації
на засадах компетентнісного підходу
 
Люди, які втілюють ідеї і поширюють їх, керують світом.
 
Практика показує, що розвиток педагогічного менеджменту, зокрема школознавства, є багатогранним і багатокомпонентним процесом. Тому професійна підготовка керівників установ освіти, навчальних закладів на рівні післядипломної педагогічної освіти має полягати в розвитку компетенцій (функціональної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, інноваційної, фасилітативної), які інтегруються в професіоналізм управлінської діяльності.
Наукове розуміння професійного розвитку керівників освіти ґрунтується на компетентнісно орієнтованому підході до організації науково-методичної роботи з управлінськими кадрами. Компетентнісно орієнтований підхід є інструментом для реновації (оновлення) і розвитку управлінського корпусу, якого потребує українське суспільство. З огляду на це Рівненський ОІППО разом з установами освіти районів (міст) створив широко розгалужену мережу методичного забезпечення управління освітою на рівні регіону.
У фокусі досвіду кабінету управління закладами середньої освіти – ВУКОР (Відкритий університет керівників освіти Рівненщини). І хоча ця ідея виглядає досить незвично у колі традиційних педагогічних поглядів, її актуальність визначається потребою управлінської еліти у сфері освіти, бо ще В. Гюго зазначав, що немає нічого сильнішого за ідею, час якої настав.
Чим пояснити такий вибір форми для професійної підготовки управлінців у міжкурсовий період? Тим, що ВУКОР, по-перше, забезпечує прогностичний, системний, комплексний і диференційований характер науково-методичного супроводу управлінської діяльності керівників освіти, по-друге, відображає змістові вектори підвищення професійного рівня керівних кадрів, по-третє, має прикладне спрямування науково-методичної взаємодії на особистість управлінця.
Чому університет керівників освіти Рівненщини є відкритим? За висновками групи вітчизняних фахівців (Г. Єльникової, С. Калашнікової, Л. Калініної, В. Олійника, Г. Сазоненко та ін.) відкрита освіта передбачає:
- свободу вибору основних параметрів процесу навчання (часу, місця, тривалості, форм, змісту, рівнів діяльності та ін.) ;
- самостійність і провідну роль управлінця у процесі свого навчання (самокерованість навчання) ;
- активну роль управлінця, який навчається, перетворення його на суб’єкт навчання шляхом залучення до планування та реалізації навчального процесу (інтерактивність навчання).
Яка особливість структурування ВУКОРу? ВУКОР – це консорціум (оптимальне об’єднання) обласних методичних структур, діяльність якого підпорядкована формуванню та розвитку управлінської компетентності керівників освітніх організацій на засадах андрагогіки, розв’язанню проблем активного реформування і модернізації освітнього простору Рівненщини, створенню нової інноваційної практики в галузі.
Оскільки рівень розвитку управлінських компетенцій різний, то у межах ВУКОРу набуває важливості послідовність, узгодженість, системність і планомірність науково-методичної взаємодії. Координація роботи установ освіти районів (міст) із фахового зростання майбутніх керівників – головне завдання Школи резерву керівних кадрів «Мій шанс». На питаннях професійного самоутвердження молодого керівника зосереджується Школа керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху». Реалізує цілі й завдання індивідуального та колективного наставництва Школа управлінської компетентності. Основне її призначення полягає в методичній допомозі досвідченого керівника менш досвідченим колегам. Психолого-педагогічний семінар керівників освіти з актуальних проблем управлінського забезпечення функціонування і розвитку ЗНЗ орієнтований на їх самоосвітню діяльність, інтеграцію у сферу педагогічних інновацій. Пропонується широкий спектр практично значущих тем, як-от: «Педагогічний і психологічний моніторинг як основа ефективного управління навчально-виховним процесом», «Управління проектно-цільовою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу», «Управлінський супровід формування здорового способу життя у соціалізуючому середовищі школи», «Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі», «Правове забезпечення управлінської діяльності в умовах законодавчих змін функціонування і розвитку освітньої галузі», «Акмеологізація педагогічного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі» та ін. Творча група керівників спеціалізованих навчальних закладів розробляє та впроваджує свої концепції і методичні знахідки. Нині вона досліджує проблему «Проектування педагогічної діяльності у системі загальної середньої освіти регіону».
Однією з плідних ідей інноваційного структурування ВУКОРу стали сучасні популярні форми посилення професіоналізації управлінської діяльності у міжкурсовий період, а саме:
- управлінська майстерня «Школа майбутнього», якапрацює диференційовано, об’єднуючи молодих, досвідчених і творчих керівників. Вона слугує активному використанню в освітній практиці нових моделей навчальних закладів: школи сприяння здоров’ю, школи життєтворчості, школи-родини, адаптивної, акмеологічної, громадсько активної, профільної та інших шкіл. Слухачі школи безпосередньо вивчають творчу лабораторію заслужених працівників освіти України Н. Горбачик, А. Остапенка, С. Чумака, директора Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» А. Фаєвської та ін. Матеріали власного досвіду презентовано на Другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011», а також використано при розробці проблемно-тематичного курсу «Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади» для підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ у Рівненському ОІППО;
- майстер-класи, тренінги учених-дидактів «На хвилі новацій». Плідними стали авторські майстер-класи відомих учених-педагогів: академіка Російської академії освіти, доктора педагогічних наук, професора М. Поташника «Урок ХХІ століття (особистісно орієнтована дидактика сучасного уроку) «; доктора педагогічних наук, професора В. Шарко – «Компетентнісний підхід до навчання школярів: управлінський і науково-методичний аспекти», «Конструювання та аналіз уроку з позицій сучасних вимог»; доктора педагогічних наук, професора С. Пальчевського – «Акмеологічний підхід до управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі»; заслуженого учителя України В. Громового – «Менеджмент інновацій»; семінар-тренінг кандидата психологічних наук, доцента Л. Смольської «Самоменеджмент керівника освітньої організації»;
- міжрегіональні управлінські мости «Освітні виміри ХХІ століття»;
- партнер-клуб «Європейська освіта». Упродовж останніх п’яти років організовано обмін досвідом управлінської діяльності з освітянами Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей, міст Кам’янця-Подільського і Кременчука, міст Барановичі і Мінськ Республіки Білорусь, міста Москви і Московської області Російської Федерації, Тарнувського повіту Малопольського воєводства Республіки Польщі, міст Таллінна і Кохтла-Ярве Естонської Республіки, міста Мец Французької Республіки, міст Карлові Вари і Прага Чеської Республіки, Берлін і Дрезден Федеративної Республіки Німеччини;
- конкурс «Загальноосвітній навчальний заклад року», конкурс-ярмарок педагогічної творчості (номінація «Управління освітою»), які слугують ознайомленню педагогічної громадськості з конкретними інноваційними розробками у практиці освіти;
- інформаційно-ресурсний центр з інноваційного освітнього менеджменту, який сприяє впровадженню в управлінську діяльність конкурентоіміджевих, ринково орієнтованих функцій, формує інформаційні ресурси ВУКОРу. Проведено круглі столи «Використання сервісів Інтернету в освітній діяльності», «Інформаційний сервіс керівника ЗНЗ»; регіональні інтернет-конференції з тем «Формування освітньої політики на районному (міському) рівні управління», «Актуальні проблеми теорії та практики управління сучасною школою» (спільно з кафедрою управління освітою інституту). Центр сприяє поширенню програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», спрямованої на вирішення проблем демократизації управління навчальним закладом, організації волонтерської допомоги, налагодження партнерства між школами та територіальними громадами.
Підвищенню інноваційного потенціалу методичної роботи з керівними кадрами підпорядковано співпрацю з рядом громадських організацій. Чільне місце серед них займають такі об’єднання, як: «Академія педагогічної майстерності», «Учителі за демократію і партнерство» (м. Київ), «Європейський діалог», «Центр освітньої політики» (м. Львів), «Асоціація шкіл-партнерів», «Волинський ресурсний центр», «Французький Альянс» (м. Рівне), «Асоціація керівників закладів освіти нового типу» Рівненської області. За їхньою участю успішно відбуваються на базі кабінету тренінгові заняття керівників ЗНЗ, інформаційні ярмарки, презентації перспективних вітчизняних і зарубіжних моделей новітніх шкіл, зустрічі з випускниками програм міжнародного освітнього обміну та ін.
У найближчій перспективі для забезпечення динамічного розвитку освіти краю професійну підготовку керівників освітніх організацій будуть визначати такі пріоритети:
1. Навчання керівників ЗНЗ із питань фінансово-господарської діяльності у системі підвищення кваліфікації.
2. Конкретизація стосовно регіону рекомендацій, іншого методичного матеріалу, розробленого науковцями, для формування професійної компетентності керівників освіти у межах ВУКОРу.
3. Науково-методична підтримка моніторингового супроводу управління сучасною школою.
4. Розвиток моделі державно-громадського управління територіальними освітніми системами та навчальними закладами.
5. Проведення науково-дослідницької роботи у рамках спільного експерименту Рівненського ОІППО з ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України з теми «Теоретичні та технологічні основи оцінювання управління загальною середньою освітою регіону».
6. Підвищення рівня інноваційної культури керівників освіти шляхом співпраці з кафедрами Університету менеджменту освіти, лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, рядом громадських об’єднань.
7. Вивчення й адаптація передового вітчизняного і зарубіжного досвіду із питань функціонування та розвитку інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, застосування засад сучасного педагогічного менеджменту в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору.
Отже, науково-методичний супровід управлінської діяльності керівників освіти має носити компетентнісно орієнтований характер. Саме така цілеспрямована робота кабінету, установ освіти та навчальних закладів, які працюють в інноваційному режимі, підвищує ефективність та якість управління, навчання і виховання, формує та розвиває інтелектуальну, творчу, конкурентоспроможну особистість, адже, йдучи за К. Юнгом, який стверджував: «Учитель приречений бути компетентним», ми переконані: «Керівник приречений бути суперкомпетентним!».
 
Список використаної літератури
 
1. Акмеологія шкільної освіти: наук. -метод. посіб. / за ред. Г. С. Сазоненко. – К. : Основи, 2010. – 560 с.
2. Єрмола А. М., Василенко О. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: науково-метод. посіб. / А. М. Єрмола, О. М. Василенко. – Х. : Курсор, 2006. – 312 с.
3. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія / С. А. Калашнікова. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.
4. Моделі інноваційного розвитку школи: матеріали Міжнар. науково-практ. конфер. (Київ, 28-30 жовтня 2009 р.). – К. : Арт Економі, 2010. – 312 с.
5. Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою / Є. М. Павлютенков. – Х. : Основа, 2011. – 256 с.
6. Пальчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2008. – 496 с.
7. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: навч. посіб. / за ред. А. І. Чміль. – К. : Логос, 2006. – 128 с.
8. Підготовка керівника середнього закладу освіти: навч. посіб. / за ред. Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 272 с.
9. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія / Т. М. Сорочан. – Луганськ: Знання, 2005. – 384 с.
10. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія / за ред. Г. В. Єльникової. – К. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 460 с.
11. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології: наук. -метод. посіб. / за наук. ред. Л. М. Калініної. – К. – Володимирець, 2011. – 560 с.
12. Химинець В. В. Інновації в сучасній школі /В. В. Химинець. – Ужгород: ЗІППО, 2004. – 168 с.
Фото Капча