Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професійна підготовка студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
 
КОСТЕЛЬНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА
 
УДК 378. 147: 631
 
Професійна підготовка студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання
 
13. 00. 04 – теорія та методика професійної освіти
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Тернопіль-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України.
Провідна установа: доктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила Михайлівна, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій, доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, завідувач кафедри педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент Сушанко Віктор Володимирович, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, доцент кафедри педагогіки.
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Ушинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться 23 травня 2002 року о 14. 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58. 053. 01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені В. Гнатюка за адресою: 46027, М. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
Актуальність дослідження. Актуальність дослідження зумовлена перебудовою системи професійно-технічної освіти. Основними проблемами, що супроводжують цей процес є: підвищення якості підготовки безпосередніх виробників матеріальних цінностей держави – робітничих кадрів, приведення їх у відповідність до світових стандартів, розвиток професійної компетентності і конкурентоспроможності випускників вищих професійних училищ в умовах розвитку ринкових економічних відносин.
Законодавчі акти України і структура вищих навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, навчальні плани і програми в основному забезпечили сприятливі передумови для підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів, що відповідають сучасним вимогам. Разом з тим у більшості створених на базі професійно-технічних – вищих професійних училищах залишились традиційні підходи до організації навчального процесу, застосовуються, зазвичай, ті ж форми і методи навчання. Це загострює педагогічну суперечність між сучасними вимогами до підготовки спеціалістів сфери виробництва та здатністю існуючої системи професійної освіти задовольнити ці вимоги.
Аналіз цієї суперечності визначає актуальність проблеми теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки педагогічних умов підвищення якості професійної підготовки студентів вищих професійних училищ, що забезпечують формування у них високої професійної компетентності. Перед педагогічною наукою і практикою постає завдання розробити й обґрунтувати нові, у тому числі модульні технології навчання, в яких були б реалізовані сучасні концепції професійно-технічної освіти.
Модульна організація навчального процесу в різноманітних системах професійного навчання досліджена Т. Алексєєнко, А. Алексюком, В. Бондарем, Л. Романишиною, В. Сушанком, А. Фурманом, П. Юцявічене. Історичні аспекти професійно-технічної освіти відображені в роботах В. Боброва, С. Бутивщенка, І. Десятова, П. Подуна. Проблеми професійної компетентності робітників, випускників профтехучилищ представлені в роботах П. Проценко, А. Чабана. В дослідженнях А. Бугерко і С. Деркача розглянуто проблеми вдосконалення навчально-виробничого процесу у вищому професійному училищі – агрофірмі; І. Васильєва – проекти переходу від професійно-технічних до вищих професійних училищ; Р. Гуревича – теоретичні та методологічні основи організації навчання в професійно-технічних закладах освіти. І. Козловська обґрунтувала теоретичні і методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічних училищ із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Л. Сергеєва досліджувала проблеми управління навчальною роботою студентів вищих професійних училищ невиробничої сфери. Модульна організація навчального процесу в системі професійно-технічної освіти на практичному рівні представлена роботами і технологіями Міжнародної організації праці. Відомий практичний досвід застосування модульного навчання в системі професійно-технічної освіти при підготовці швей (Н. Бабченко, О. Корх), зварювальників (П. Проценко), продавців (Н. Ломакін, Л. Жариков), операторів електроннообчислювальних машин (Т. Гура, А. Кожанов), спеціалістів механіко-переробної промисловості (Е. Шмаков, Н. Тищенко).
Аналіз літератури і досвіду показав, що окремі проблеми, які загострилися на етапі перебудови системи професійно-технічної освіти, зокрема професійного навчання у вищих професійних училищах, вивчені недостатньо.
Поза увагою дослідників навчального процесу залишилась модульна технологія вивчення професійних дисциплін у поєднанні з різнорівневим рейтинговим контролем. Теоретична і практична значущість цієї проблеми, її актуальність на етапі вдосконалення системи професійно-технічної освіти України і недостатня наукова розробка визначили вибір теми дисертаційного дослідження «Професійна підготовка студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання».
Зв'язок дисертаційного дослідження з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в якості складової колективної теми «Нові освітні технології» (код 13П – 13 – К) та зареєстрована Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 29. 05. 2001 р.).
Об'єкт дослідження: професійна підготовка студентів вищих професійних училищ.
Предмет дослідження: педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання.
Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:
1. Проаналізувати стан розробки проблеми дослідження в психолого-дидактичній літературі і практиці.
2. Розробити і теоретично обґрунтувати модульну технологію навчання, яка передбачає реалізацію комплексу педагогічних умов вдосконалення професійної підготовки студентів вищих
Фото Капча