Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Профорієнтація як складова соціальної роботи з безробітною молоддю

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
107
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні аспекти безробіття як соціального явища
1.1. Характеристика безробіття на сучасному етапі розвитку українського суспільства
1.2. Зайнятість молоді як соціальна проблема
Висновки до І розділу
ІІ. Методичні засади профорієнтаційної роботи з молоддю
2.1. Аналіз профорієнтації як основи професійного відбору
2.2. Система професійної орієнтації молоді
2.3. Форми та методи професійної орієнтації молоді
2.4. Ефективність та інноваційність методів і форм профорієнтаційної роботи з молоддю
Висновки до ІІ розділу
ІІІ. Емпіричне вивчення профорієнтаційних потреб молоді різних вікових груп Рівненщини
3.1. Характеристика методик дослідження
3.2. Організація дослідження та аналіз отриманих результатів
Висновки до ІІІ розділу
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки України передбачає масштабні перетворення як у сфері економічних відносин, так і у сфері структурної модернізації виробництва. Сучасне виробництво внаслідок застосування новітніх технологій і диверсифікації, гнучких та динамічних форм організації праці урізноманітнює характер праці, висуває нові вимоги до працівника, зокрема щодо підвищення його функціональної мобільності та універсалізації, адаптаційних можливостей, ініціативності і самостійності в роботі. Функціонування ринку праці грунтується на динамічному врівноважуванні попиту і пропозиції робочої сили, підтриманні її якісних характеристик на рівні вимог виробництва. Тому наявність у людини високих професійних якостей, професії широкого профілю, багатосторонніх трудових навичок і умінь збільшує її можливості на ринку праці як власника робочої сили, робить конкурентноспроможною і адаптивною до динамічних умов ринкового середовища.

Освіта, професійні знання повинні відігравати визначальну роль у забезпеченні зайнятості і самозайнятості, особистих доходів населення в ринкових умовах. А це, в свою чергу, вимагає відповідної професійної підготовки, заснованої на науково обгрунтованій системі професійної орієнтації, професійного відбору і виробничого навчання.

Під орієнтацією розуміють процес систематичної професійної допомоги людині шляхом застосування психопедагогічних прийомів щодо позитивної самооцінки та позитивного сприйняття нею навколишнього середовища, підвищення інтелектуальної, професійної та особистісної віддачі.

Питання безробіття та профорієнтації молоді хвилюють сучасних науковців і знаходять висвітлення у сучасній науковій літературі.

Зокрема, Колешня Л.[14], Кузнєцова Р.[16], Лисогор Л.[20], Дашков Л., Данілов А., Тютюкіна Е.[6], Нікіфорова А.[26], Жиляєв І.[8] у своїх працях висвітлюють основні проблеми на ринку праці України, розкривають причини їх виникнення, намагаються розкрити механізм прихованого безробіття в Україні, пропонують основні методики розрахунку потреби в робочих місцях на основі зведених статистичних даних підприємств з метою попередження безробіття, розкривають деякі аспекти працевлаштування молоді у приватних підприємствах та розкривають їх основні функції на ринку. 

У роботах Балакірєвої О., Яременка О., Маркіна В., Радаєва В., Шкаратан О., Можина М. розкриваються основні тенденції розвитку сучасної молодої людини, широко зображується портрет молоді, а також її місце у сучасному суспільстві, приділяється увага проблемі безробіття молоді як про соціальної проблеми всього суспільства і є намагання знайти вирішення проблем молодіжного працевлаштування.

У збірнику «Технологии профессионального консультирования молодежи в службе занятости» особливу увагу звернено на профконсультаційний процес з клієнтом, розкрито основні етапи, прийоми та процедури даного методу.

Чепляев В., Федотова Н., Попова З. у роботі «Профориентация в службе занятости» розкривають як зміст профорієнтаційних технологій у соціальній роботі, так і можливості їх застосування при роботі з різними категоріями населення.

Бєсєдіна І., Федотова Н. у праці «Технология профориентационной работы в профессионально-технических учебных заведениях» [2] аналізують та порівнюють профорієнтаційні та профконсультаційні методи, якими можуть користуватися працівники служб зайнятості. Особлива увага у книзі звертається на профконсультування молоді. 

На офіційній веб-сторінці Міністерства праці і соціальної політики України – http://www.dcz.gov.ua можна знайти інформацію про останні відомості щодо безробіття, працевлаштування та соціального захисту безробітних, а також вакансії для працівників.

Мета дослідження – розкрити та обґрунтувати сучасні тенденції результатів профорієнтаційної роботи як складової частини соціальної роботи з безробітною молоддю.

Об’єкт дослідження – профорієнтація як складова соціальної роботи з безробітною молоддю.

Предмет дослідження – сучасний стан, форми та методи профорієнтаційної роботи з безробітною молоді.

Гіпотеза дослідження: сучасні тенденції професійної орієнтації молоді сприяють міграції кваліфікованої робочої сили за кордон у зв’язку з недостатнім рівнем матеріального забезпечення і низьким рівнем профорієнтаційної роботи серед молоді на всіх етапах навчання. 

Для перевірки поставленої гіпотези визначено наступні завдання дослідження:

 • охарактеризувати феномен безробіття на сучасному етапі розвитку українського суспільства;
 • визначити зайнятість молоді як соціальну проблему;
 • дати аналіз профорієнтації як основи професійного відбору;
 • проаналізувати систему професійної орієнтації молоді;
 • оцінити форми та методи професійної орієнтації молоді;
 • висвітлити проблему ефективності та інноваційністі методів і форм профорієнтаційної роботи з молоддю;
 • провести емпіричне вивчення профорієнтаційних потреб молоді різних вікових груп Рівненщини.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань був використаний наступний комплекс методів: аналіз соціологічної, психологічної, педагогічної і науково-методичної літератури з проблеми дослідження, синтез одержаних матеріалів, вивчення і узагальнення досвіду роботи фахівців профорієнтаційних установ; експериментальні – спостереження, бесіда, анкетування, а також якісний статистичний аналіз результатів. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 110 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. (зі змін, і допов.) // ВВР. – 2007. – №31. 
 2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 48 // Інформ. бюл. Міністерства праці України. – 2007. – № 4. 
 3. Про державну службу зайнятості: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 (зі змін., внесеними постановами Кабінету Міністрів України) // Праця і зарплата. – 2008. – № 1. 
 4. Про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників: Положення, затв. пост. Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1090 // Праця і зарплата. – 2008. – № 1. 
 5. 10 років центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. – Ніжин: Видавництво ДЦСССДМ, 2002. – 20 с.
 6. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 лютого 2008 року, м. Черкаси / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького; Управління у справах молоді та спорту Черкаської ОДА; Черкаський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / А.Й. Капська (ред.) – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 222 с.
 7. Андрущенко В. П., Волович В. І., Горлач М. І., Головченко Г. Т., Д'яченко М. В. Соціологія. – 3.вид., перероб. і доп. – К., 1998. – 622 с.
 8. Баланда А. Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України, 1999. – 150 с.
 9. Баласинович Б. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці і зайнятість населення // Україна: аспекти праці. – 2005.- № 1.- C.30-35.
 10. Бараник З. П. Статистика ринку праці. – К.: КНЕУ, 2005. – 168 с.
 11. Беседина И., Федотова Н. Технология профориентационной работы в профессионально-технических учебных заведениях. Саратов: Буква, 1999. – 423 с.
 12. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робота. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія», 2004. – 224 с. 
 13. Боришкевич Л. Д. Соціологія праці: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково- технічної і економічної інформації – К.: УкрІНТЕІ, 2002. – 41 с.
 14. Бугуцький О., Бугуцький Ю. Проблеми вартості робочої сили в галузях економіки України// Економіка України. – 1999. – №2. – 90 с.
 15. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. – Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. – 104 с. 
 16. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор'єва М. І. Економіка праці і соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
 17. Вакуленко О. В., Комарова Н. М., Пєша І. В., Романова Н. Ф. Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 124 с.
 18. Вакуленко С. М. Соціологія праці: навч.-метод. посібник. – К.: Знання, 2008. – 262 с.
 19. Василенко Н.Ф. Особливості становлення соціально орієнтованого ринку праці // Актуальні проблеми економіки. – 2004.- № 11.- C.164-174.
 20. Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навч.-метод. посіб. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне: РДГУ, 2005. – 202 с.
 21. Галкіна Л. І. Соціологія праці / Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – 106 с.
 22. Геєць В. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні // Економіка України.-1998.-№ 11.- 53 с.
 23. Гіденс Е. Соціологія / В. Шовкун (пер.), А. Олійник (пер.). – К.: Основи, 1999. – 726 с.
 24. Головатий М. Ф. Соціологія молоді / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2006. – 304 с.
 25. Городяненко В. Г., Васильєв В. В., Гілюн О. В., Глазунов С. В., Горбачик А. П. Соціологія. – К.: Академія, 1999. – 383 с.
 26. Горошко Л.Психологічні аспекти проблеми активного пошуку роботи безробітними особами/ Л. Горошко // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 6. – С. 11-12.
 27. Гуць М.І. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України // Україна: аспекти праці.- 2005.- № 2.- C.13-18.
 28. Дворецька Г. В. Соціологія праці / Київський національний економічний ун-т – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
 29. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. – К.: Академпрес, 1999. – 232 с.
 30. Долгова Л. І. Приватизація та зайнятість населення // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: Збірник наук. праць.: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 543 с.
 31. Жиляєв І. Н. Особливості сучасної соціальної політики: політичний аспект // економічний часопис. – 1999. -№4. – 144 с.
 32. Зверєва І.Д., Козубовська LB., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). – Ч. І – Ужгород: УжНУ, 2000. – 192 с
 33. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 394 с.
 34. Золотарева В. Организация профконсультации как взаимодействия консультанта и клиента: Метод. рекомендации / Комитет по труду и занятости населения Волгогр. обл. Волгоград, 1995. – 262 с.
 35. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року). – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2008. – 166 с.
 36. Калибеков Д. Современные проблемы молодежи.//Вопросы экономики.- 2000.- №8. – С. 50
 37. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч. посібник / Український державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. – К.: УДЦСССДМ, 2001. – 219 с.
 38. Колешня Л. Безробіття в умовах формування ринкових відносин // Украї¬на: аспекти праці. – 1997. -№ 6.- С. 56
 39. Колешня Л. Масове безробіття чи активна політика зайнятості на ринку праці // Україна: аспекти праці. – 1999. – №4. – С. 59
 40. Корецька С. Державна політика на ринку праці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2004.- № 4.- C.291-296.
 41. Кузнецова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. – 1999. – №9. – С. 81 
 42. Лебединська Л. Територіальні аспекти регулювання ринку праці. // Еко¬номіка України. – 1998. – №3 .- С. 62 
 43. Лисогор Л. Ситуація на українському ринку праці // Україна: аспекти пра¬ці. – 1999. – №5. – С. 95 
 44. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп.. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.
 45. Мазурок П. Методологічні та інституціональні основи визначення інфраструктури ринку праці України // Україна: аспекти праці.- 2005.- № 1.- C.17-23.
 46. Маковецький А. М. Прикладна соціологія: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2002. – 64 с.
 47. Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: Інформаційний довідник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді / В.С. Вовк (упоряд.). – К., 2005. – 140 с.
 48. Молодежь в меняющемся обществе. Проект MONEE ЦВЕ/ СНГ/Балтия. – 2000. – 193 с.
 49. Молодь України у дзеркалі соціології / Заг. ред . О. Балакірєвої і О.Яременка. – К.: УІСД, 2001. – 210 с. 
 50. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.
 51. Пазюк О.Проблеми безробіття в Україні // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 2. – С. 32-33.
 52. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / Міжнародний фонд "Відродження". – К.: Наук. думка, 1996. – 232 с.
 53. Петрова Т., Пазюк О., Пономарьова О. Методичні підходи щодо визначення стану регіональних ринків праці України // Україна: аспекти праці.- 2005.- №1.- C.9-17.
 54. Про становище молоді в Україні (за підсумками 2008 року): Щорічна доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.: Техніка, 2009. – 149 с.
 55. Раковская О. А. Современные пути развития молодёжи. – М.: Наука, 2003. – 236 с.
 56. Раковская О. А. Социальные ориентиры молодежи: тенденции, проблемы, перспективы. – М.: Наука, 1993. – 192 с.
 57. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.
 58. Социология молодежи: Учебник / Под ред. проф. В.Т.Лисовского. – СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 460 с.
 59. Соціальна політика та менеджмент в соціальній роботі / Під загальною редакцією І.Звєрєвої Г.Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2001. – 61 с.
 60. Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний словник) / Під заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994. – 56 с.
 61. Соціальна робота з молоддю в Україні / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: АТ «Столиця», 1997. – 152 с. 
 62. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інформаційно-метод. матеріалів / Український держ. центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Л.Ф. Бурлачук (ред.), І.О. Хохлєнков (підгот.). – К.: Столиця, 1997. – 152 с.
 63. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.
 64. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. – К.: Центр нав.літ., 2004. – 352 с.
 65. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання /НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2005. – 336 с.
 66. Соціологія молоді: метод. рек. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Т.В. Медіна (уклад.). – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.
 67. Таршина О. Розвиток державного регулювання зайнятості та соціальна політика/ О. Таршина // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 9.
 68. Технологии профессионального консультирования молодежи в службе занятости. – М.: Социон, 1995. – 225 с.
 69. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.
 70. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів ССМ / за ред. С. В. Толстоухової, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко. - К., 2003.-116 с.
 71. Трофанова Т.Г.Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-виробничих відносин (підводні течії епохи безробіття) // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 5. – С. 19-22.
 72. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Знання, 2008. – 576 с.
 73. Тютюник Л. В. Використання емпаурменту в соціальній роботі з безробітними жінками // Соціальна політика і соціальна робота. - № 2. -2001. - С. 39-43.
 74. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
 75. Чепляев В., Федотова Н., Попова З. Профориентация в службе занятости. Саратов: Буква, 1995. – 415 с.
 76. Шахрай В.М.Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 77. Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби: Навч.-метод. збірка для спеціаліста з соціальної роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м.Києва. – К., 2002. – 153 с.
 78. Юрченко В.В., Романишин В.О. Ринок праці України: сучасний стан та шляхи реформування // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – C.214-220.
 79. Ясевіна І. О. Соціологія зайнятості.- Ужгород, 2004. -231 с.
 80. Статистичні дані офіційного сайту Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 81. Офіційний сайт Міністерства праці і соціальної політики України – http://www.dcz.gov.ua/control
2161
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).