Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пропозиції щодо нормування коефіцієнта умов експлуатації покриття та їх вплив на сумарну навантаженість несучих конструкцій дахів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Пропозиції щодо нормування коефіцієнта умов експлуатації покриття та їх вплив на сумарну навантаженість несучих конструкцій дахів
 
Предложения нормирования коэффициента условий эксплуатации покрытия и их влияние на суммарную нагруженность несущих конструкций крыш
 
The suggestions of the standardization of the coefficient of the roofs operative conditions and their influence on the summary loading of the roofs framing
 
Пічугін С. Ф., д. т. н., проф., Дрижирук Ю. В., к. т. н., Молька І. В., ст. викладач (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)
Пичугин С. Ф., д. т. н., проф., Дрижирук Ю. В., к. т. н., Молька И. В., ст. преподаватель (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка)
Pichugin S. F., doctor of technical sciences, professor, Dryzhyruk Y. V. candidate of technical sciences, Molka I. V., senior teacher (Poltava National Technical University named in honour of Yuri Kondratyuk)
 
Подано пропозиції до нормування коефіцієнта експлуатації покриття залежно від його теплотехнічних характеристик та снігового району будівництва. На прикладі розрахунку реальних покриттів виконано оцінювання впливу запропонованого коефіцієнту на сумарну навантаженість несучих конструкцій даху.
Приведены предложения по нормированию коэффициента эксплуатации покрытия в зависимости от его теплотехнических характеристик и снегового района строительства. На примере расчета реальных покрытий выполнена оценка влияния предлагаемого коэффициента на суммарную нагруженность несущих конструкций крыши.
The suggestions of the standardization of the coefficient of the roofs operative conditions depending on its heat engineering characteristics and snow region of building are represented. On the example of the real roofs calculation the estimation of influence of the proposed coefficient on the summary loading of the roofs framing is realized.
Ключові слова:
Сніг, танення, навантаження, умови, експлуатація, покриття, нормування.
Снег, таяние, нагрузка, условия, эксплуатация, покрытие, нормирование.
Snow, thawing, load, conditions, operative, roofing, standardization.
 
Вступ. Величина снігового навантаження залежить від багатьох випадкових факторів: кліматичних характеристик місцевості, особливостей розташування будівлі, її конструкції та геометричних параметрів. Поряд із характером розподілення снігу, його здуванням та переміщенням по поверхнях покрівель різних форм, на величину снігового навантаження впливає також підтавання снігу на покриттях. При цьому залежно від їх термічного опору до поверхні снігу може надходити різна кількість тепла, спричиняючи його танення з різною інтенсивністю. Цей фактор досліджувався мало, діючі норми навантажень [9] ураховують його коефіцієнтом експлуатації, який є досить орієнтовним, що призводить до перевитрат матеріалів для одних конструкцій та до недостатньої надійності інших. Усе це обумовлює необхідність детального вивчення впливу теплотехнічних характеристик покриття на величину снігового навантаження й уточнення значення коефіцієнта експлуатації покриття.
Аналіз останніх досліджень. Велику увагу дослідженню та нормуванню снігових навантажень приділяли А. Я. Дрівінг, М. В. Заваріна, Р. І. Кінаш, А. С. Розенберг, В. А. Пашинський, С. Ф. Пічугін, А. В. Перельмутер [1] та ін. Танення снігу на покриттях опалюваних будівель досліджувалося в роботах В. О. Отставнова [2], В. В. Филипова, А. Т. Копилова, Т. А. Корнілова [3], І. В. Лєдовського [4], П. Д. Окулова [5]. Явищу підтавання приділяється увага як у американських [6], канадських [7], європейських [8, 9], так і в українських [10] нормативних документах.
У нормах Сполучених Штатів Америки [6] використовується термічний коефіцієнт Ct, який враховує особливості температурного режиму будівлі, і приймається рівним 0, 83 для покриттів із термічним опором . Для холодних вентильованих дахів із ефективною теплоізоляцією та будівель морозильних камер температурний коефіцієнт є більшим за 1. Досить схожий підхід використовується і в Канаді [7]. У нормах європейських країн [8, 9] також існує температурний коефіцієнт Ct, і задаються умови, при яких слід ураховувати ефект підтавання снігу. Коефіцієнт Ct знижує снігові навантаження на покриття з підвищеною теплопередачею при значенні питомого теплового потоку q >1 Вт/ (м2•К). Величина цього коефіцієнта чітко регламентується національними додатками до EN 1991-1-3 [8], а також ISO 4355 [9]. У діючих Державних будівельних нормах України [10] явище підтавання снігу описується коефіцієнтом експлуатації Се = 0, 8, який приймається для неутеплених покрівель цехів із підвищеною тепловіддачею при ухилах покрівлі понад 3% і забезпеченні належного відводу талої води.
Постановка мети та задач досліджень. Порівняльний аналіз вітчизняних та закордонних нормативних документів показує, що підхід до врахування підтавання снігу на покриттях у нашій країні є занадто загальним і приблизним. Враховуючи досвід іноземних держав та матеріали відомих досліджень [1 – 5], доцільно диференціювати значення коефіцієнта Се та уточнити умови, за яких необхідно його використовувати.
Метою даної роботи є обґрунтування рекомендацій до нормування коефіцієнта експлуатації покриття та оцінювання ефекту від їх застосування.
Методика та результати досліджень. Для дослідження впливу теплотехнічних характеристик покриття та кліматичних факторів на значення коефіцієнта режиму експлуатації покриття були зібрані дані снігомірних зйомок за 1980 – 2000 р. р. для 16-ти метеостанцій із різних областей України й змодельовані процеси снігових навантажень на ґрунт та покриття з різними термічними опорами за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми «SNOW», описаної в [11]. Так як коефіцієнт Се по своїй суті враховує відмінність снігового навантаження на покриття   від навантаження на ґрунт  , то може
Фото Капча