Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пропозиції щодо нормування коефіцієнта умов експлуатації покриття та їх вплив на сумарну навантаженість несучих конструкцій дахів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Пропозиції щодо нормування коефіцієнта умов експлуатації покриття та їх вплив на сумарну навантаженість несучих конструкцій дахів
 
Предложения нормирования коэффициента условий эксплуатации покрытия и их влияние на суммарную нагруженность несущих конструкций крыш
 
The suggestions of the standardization of the coefficient of the roofs operative conditions and their influence on the summary loading of the roofs framing
 
Пічугін С. Ф., д. т. н., проф., Дрижирук Ю. В., к. т. н., Молька І. В., ст. викладач (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)
Пичугин С. Ф., д. т. н., проф., Дрижирук Ю. В., к. т. н., Молька И. В., ст. преподаватель (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка)
Pichugin S. F., doctor of technical sciences, professor, Dryzhyruk Y. V. candidate of technical sciences, Molka I. V., senior teacher (Poltava National Technical University named in honour of Yuri Kondratyuk)
 
Подано пропозиції до нормування коефіцієнта експлуатації покриття залежно від його теплотехнічних характеристик та снігового району будівництва. На прикладі розрахунку реальних покриттів виконано оцінювання впливу запропонованого коефіцієнту на сумарну навантаженість несучих конструкцій даху.
Приведены предложения по нормированию коэффициента эксплуатации покрытия в зависимости от его теплотехнических характеристик и снегового района строительства. На примере расчета реальных покрытий выполнена оценка влияния предлагаемого коэффициента на суммарную нагруженность несущих конструкций крыши.
The suggestions of the standardization of the coefficient of the roofs operative conditions depending on its heat engineering characteristics and snow region of building are represented. On the example of the real roofs calculation the estimation of influence of the proposed coefficient on the summary loading of the roofs framing is realized.
Ключові слова:
Сніг, танення, навантаження, умови, експлуатація, покриття, нормування.
Снег, таяние, нагрузка, условия, эксплуатация, покрытие, нормирование.
Snow, thawing, load, conditions, operative, roofing, standardization.
 
Вступ. Величина снігового навантаження залежить від багатьох випадкових факторів: кліматичних характеристик місцевості, особливостей розташування будівлі, її конструкції та геометричних параметрів. Поряд із характером розподілення снігу, його здуванням та переміщенням по поверхнях покрівель різних форм, на величину снігового навантаження впливає також підтавання снігу на покриттях. При цьому залежно від їх термічного опору до поверхні снігу може надходити різна кількість тепла, спричиняючи його танення з різною інтенсивністю. Цей фактор досліджувався мало, діючі норми навантажень [9] ураховують його коефіцієнтом експлуатації, який є досить орієнтовним, що призводить до перевитрат матеріалів для одних конструкцій та до недостатньої надійності інших. Усе це обумовлює необхідність детального вивчення впливу теплотехнічних характеристик покриття на величину снігового навантаження й уточнення значення коефіцієнта експлуатації покриття.
Аналіз останніх досліджень. Велику увагу дослідженню та нормуванню снігових навантажень приділяли А. Я. Дрівінг, М. В. Заваріна, Р. І. Кінаш, А. С. Розенберг, В. А. Пашинський, С. Ф. Пічугін, А. В. Перельмутер [1] та ін. Танення снігу на покриттях опалюваних будівель досліджувалося в роботах В. О. Отставнова [2], В. В. Филипова, А. Т. Копилова, Т. А. Корнілова [3], І. В. Лєдовського [4], П. Д. Окулова [5]. Явищу підтавання приділяється увага як у американських [6], канадських [7], європейських [8, 9], так і в українських [10] нормативних документах.
У нормах Сполучених Штатів Америки [6] використовується термічний коефіцієнт Ct, який враховує особливості температурного режиму будівлі, і приймається рівним 0, 83 для покриттів із термічним опором . Для холодних вентильованих дахів із ефективною теплоізоляцією та будівель морозильних камер температурний коефіцієнт є більшим за 1. Досить схожий підхід використовується і в Канаді [7]. У нормах європейських країн [8, 9] також існує температурний коефіцієнт Ct, і задаються умови, при яких слід ураховувати ефект підтавання снігу. Коефіцієнт Ct знижує снігові навантаження на покриття з підвищеною теплопередачею при значенні питомого теплового потоку q >1 Вт/ (м2•К). Величина цього коефіцієнта чітко регламентується національними додатками до EN 1991-1-3 [8], а також ISO 4355 [9]. У діючих Державних будівельних нормах України [10] явище підтавання снігу описується коефіцієнтом експлуатації Се = 0, 8, який приймається для неутеплених покрівель цехів із підвищеною тепловіддачею при ухилах покрівлі понад 3% і забезпеченні належного відводу талої води.
Постановка мети та задач досліджень. Порівняльний аналіз вітчизняних та закордонних нормативних документів показує, що підхід до врахування підтавання снігу на покриттях у нашій країні є занадто загальним і приблизним. Враховуючи досвід іноземних держав та матеріали відомих досліджень [1 – 5], доцільно диференціювати значення коефіцієнта Се та уточнити умови, за яких необхідно його використовувати.
Метою даної роботи є обґрунтування рекомендацій до нормування коефіцієнта експлуатації покриття та оцінювання ефекту від їх застосування.
Методика та результати досліджень. Для дослідження впливу теплотехнічних характеристик покриття та кліматичних факторів на значення коефіцієнта режиму експлуатації покриття були зібрані дані снігомірних зйомок за 1980 – 2000 р. р. для 16-ти метеостанцій із різних областей України й змодельовані процеси снігових навантажень на ґрунт та покриття з різними термічними опорами за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми «SNOW», описаної в [11]. Так як коефіцієнт Се по своїй суті враховує відмінність снігового навантаження на покриття   від навантаження на ґрунт  , то може бути знайдений як їх відношення:
  (1)
Результати такого моделювання були описані й узагальнені в роботі [12]. Аналіз територіальної мінливості одержаних коефіцієнтів та їх залежності від термічного опору покриття RП дозволив отримати аналітичний вираз для обчислення коефіцієнта режиму експлуатації:
 . (2)
Як видно, залежність є досить простою й включає параметри, які обов’язково визначаються при проектуванні, а тому може бути рекомендована для введення в Державні будівельні норми України [10].
Для того, щоб оцінити економічний ефект застосування коефіцієнта Се, визначеного за формулою (2), доцільно виконати розрахунок конструкцій реальних покриттів з урахуванням висунутих пропозицій та за діючим ДБН [10]. Як приклад, розглянемо 3 характерні варіанти покриття з різними теплотехнічними характеристиками:
1. Сталеві оцинковані профільовані листи, RП = 0, 00002 Вт/ (м2•°С)
2. Залізобетонні ребристі плити з утеплювачем із керамзиту 100 мм та трьома шарами руберойду, RП = 0, 55 Вт/ (м2•°С)
3. Сендвіч-панель товщиною 100 мм, RП = 1, 56 Вт/ (м2•°С).
Для цих покриттів за формулою (2) знайдемо значення коефіцієнтів експлуатації в умовах усіх снігових районів України і обчислимо навантаження на конструкції з урахуванням отриманих коефіцієнтів. Результати розрахунку представлено в таблиці 1.
 
Таблиця 1
Значення коефіцієнта режиму експлуатації Се залежно від термічного опору покриття та снігового району
 
Із табл. 1 видно, що із зростанням характеристичного значення снігового навантаження коефіцієнт експлуатації покриття зменшується. Таким чином, він дозволяє істотно знизити снігові навантаження в районах із значними сніговідкладеннями, що мають властивість накопичуватися протягом зими. Для місцевостей, де накопичення снігу практично не спостерігається, а його випадання часто супроводжується поперемінними відлигами, ефект підтавання снігу за рахунок тепловтрат приміщень є мінімальним.
Для цих варіантів покриття для випадків усіх снігових районів з умов міцності підберемо сталеві кроквяні балки прольотом 15 м, що встановлені з кроком 6 м, і визначимо їх масу [13]. Результати розрахунків наведено в таблиці 2.
 
Таблиця 2
Розрахунок балок несучої конструкції покриття
 
Оцінювання впливу застосування коефіцієнта експлуатації покриття, розрахованого за формулою (2) на зусилля в несучих конструкціях та загальну масу сталі порівняно з класичним розрахунком виконано в табл. 3.
 
Таблиця 3
Ефективність застосування уточненого коефіцієнта експлуатації покриття
 
Середнє зменшення згинального моменту та економія сталі по кожному сніговому району показано на рисунку 1.
 
Рис. 1. Середнє зменшення внутрішнього зусилля та економія сталі для снігових районів України
 
Як видно з рисунка 1, найбільший ефект від застосування уточненого коефіцієнта експлуатації спостерігається в VI сніговому районі, де встановлено найбільше характеристичне значення снігового навантаження. Оскільки при розрахунках використовувалися прокатні профілі з певним кроком, то в окремих випадках зниження снігового навантаження виявилося недостатнім для зміни профілю, що викликало відсутність економії. Для другого варіанту покриття із значною власною вагою роль снігу в загальному навантаженні була незначною, відповідно витрати сталі залишилися незмінними. Для важкого залізобетонного покриття ефект від застосування уточненого коефіцієнта експлуатації покриття став помітним лише для VI снігового району, де характеристичне значення снігового навантаження є найбільш суттєвим порівняно з власною вагою покриття. При розрахунку легких покриттів, власна вага яких є значно меншою від величини снігового навантаження, роль коефіцієнта експлуатації є найбільшою, а застосування уточненого значення Се може дати економію витрат сталі від 5 до 30%.
Висновки. Коефіцієнт експлуатації покриття може бути знайдений за простою аналітичною формулою (2), придатною для включення до норм проектування. Запропонований підхід дозволяє диференціювати значення коефіцієнта Се залежно від термічного опору покриття, а в ряді випадків – істотно зменшити розрахункові значення снігових навантажень і дати суттєву економію сталі.
 
1. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В. Н. Гордеев, А. И. Лантух-Лященко, М. А. Микитаренко, В. А. Пашинский, А. В. Перельмутер, С. Ф. Пичугин; Под общей редакцией А. В. Перельмутера. – К. : Издательство «Сталь», 2005. – 500 с.
2. Отставнов В. А. Прогнозируемые снеговые нагрузки на покрытиях отапливаемых зданий с учетом таяния на них снега / В. А. Отставнов // Вопросы надежности и совершенствования строительных конструкций. – Якутск: ЯГУ, 1996. -С. 23 – 30.
3. Снеговые нагрузки на покрытия зданий в условияхСевера (на примере Якутии) / В. В. Филиппов, А. Т. Копылов, Т. А. Корнилов и др. – М. : Наука, 2000. – 246 с.
4. Ледовской И. В. Проблемы теории снеговых нагрузок на сооружения: автореферат дис.... на соискание науч. степени доктора техн. наук: специальность 05. 23. 17 «Строительная механика» / И. В. Ледовской; ГОУ ВПО «СПбГАСУ». – СПб. : СПГАСУ, 2009. – 34 с.
5. Окулов П. Д. Анализ совместного воздействия нагрузок от подвесных кранов и снега на металлические конструкции покрытия промышленных зданий: Автореф. дис.... канд. техн. наук. – М. : МИСИ, 1984. – 17 с.
6. ASCE/SEI 7-10. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. – American Society of Civil Engineers, 2010. – 658 р.
7. National Building Code of Canada 2005. – National Research Council of Canada, 2005. – 1167 р.
8. EN 1991-1-3. Eurocode 1. Actions on Structures. – Part 1-3: General Actions. Snow Loads. – Brussels: CEN, 2003. – 56 p.
9. ISO 4355. Bases for design of structures – Determination of snow loads on roofs. – Switzerland: ISO, 1998. – 31 p.
10. ДБН В. 1. 2-2: 2006. Навантаження і впливи: чинний з 2007-01-01. – К. : Мінбуд України, 2006. – 59 с.
11. Пашинський В. А. Статистичне моделювання снігового навантаження на покриття опалюваних будівель / В. А. Пашинський, І. В. Молька, Б. А. Кутний // Збірник «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Вип. 22. – Рівне: НУВГП, 2011. – С. 686 – 691.
12. Пашинський В. А. Нормування коефіцієнта підтавання снігу на покриттях опалюваних будівель / В. А. Пашинський, І. В. Молька, Б. А. Кутний // Науковий вісник будівництва – № 66. – ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – С. 164 – 172.
13. Лихтарников Я. М. Расчет строительных конструкций / Я. М. Лихтарников, Д. В. Ладыженский, В. М. Клыков. – [2-е изд., перераб. и доп. ]. – К. : Будівельник, 1984. – 368 с.
Фото Капча