Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Просте речення у віршованому мовленні (на матеріалі поезії Є. Маланюка)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення простих речень
1.1. Аналіз поняття і видів простих речень
1.2. Поширені і непоширені прості речення
1.3. Ускладнені прості речення
2. Дослідження особливостей вживання простих речень у творчості Є. Маланюка
2.1. Загальний аналіз використання простих речень у поезії Є. Маланюка
2.2. Аналіз використання односкладних речень у поезії Є. Маланюка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на комплексне вивчення будови й функціонування синтаксичних одиниць у поєднанні структурного, семантичного, когнітивного й комунікативного аспектів. Теоретична невизначеність важливих питань, пов’язаних із механізмами синтаксичного варіювання, відсутність інтегрованого підходу до дослідження простого речення визначає науковий інтерес до досліджуваної проблеми.

Євген Маланюк є симфоністом у царині поетики, він вільно оперує художніми засобами і класичної поетичної мови, і її найсучаснішими образними версифікаційними трансформаціями. Виваженість і наукова точність слова в історіософській поезії поєднується з гранично вираженою емоційністю, просто - бурею пристрасті. Крім того, поет виробив власну мову символів, що є водночас і знаряддям, і результатом його світоаналізу. Саме символізм визначає одну із провідних рис поетичного мовлення Маланюка — лаконічність як принцип, що регулює структуру тексту. Лаконічність висловлювань поета зумовлює постійне його звернення до використання простих речень у їх повному різноманітті. Відривчасті фрази, однослівні речення, безособовість односкладних конструкцій Є. Маланюка привертала, привертає і буде привертати увагу як шанувальників його творчості, так і дослідників-лінгвістів.

Актуальність теми дослідження зумовлена об’єктивною потребою глибокого вивчення ролі простих речень у літературному мовленні, вироблення методичного інструментарію дослідження використання простих речень у поетиці та його застосування в лінгвістиці, з’ясування ролі простих речень у поетичній спадщині Є. Маланюка.

Вивченню простого ускладненого речення з присвячені наукові праці І. Вихованця, К. Городенської, Н. Гуйванюк, С. Єрмоленко, А. Загнітка, Г. Золотової, Н. Іваницької та ін. 

Об’єкт дослідження – поетичні твори Є. Маланюка.

Предмет дослідження – особливості вживання простих речень у поетичних творах Є. Маланюка.

Мета роботи – дослідити теретичні засади вживання і побудови простих речень, їх місце та функціональне навантаження у поезії Є. Маланюка.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • проаналізувати поняття і видів простих речень;
 • охарактеризувати особливості поширених і непоширених простих речень;
 • визначити місце і особливості ускладнених простих речень в синтаксисі української мови;
 • виконати аналіз використання простих речень у поезії Є. Маланюка;
 • дослідити використання односкладних речень у поезії Є. Маланюка.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи і прийоми дослідження: теоретичні – аналіз наукової лінгвістичної літератури, літературознавчих праць, та емпіричні – структурно-семантичний, описового, функціонально-стилістичного методів, елементів статистичного аналізу віднайденого синтаксичного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи становить 30 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Українська мова. Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О.(співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
 2. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис. Пунктуация. – М.: Высш. шк., 1981. – 340 с.
 3. Білокінь С. Вояк української культури / Маланюк Є. Книга спостережень. – К.: Атіка, 1995. – 235 с.
 4. Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення у вітчизняному мовознавстві // Мовознавство. – 1991. – № 3 – С.63-68. 
 5. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1973. – 423 с.
 6. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с. 
 7. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Граматика української мови. – К.: Рад. шк., 1982. – 208 с.
 8. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989. – 334 с.
 9. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць. – К.: Наук. думка., 1991. – 192 с.
 10. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища шк., 1987. – 346 с.
 11. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). – Ч.2. – К.: ІЗМН, 1996. – 240 с.
 12. Іваницька Н.П. Двоскладне речення в українській мові. – К.: Вища шк., 1986. – 167 с.
 13. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К.: Вища шк., 1985. – 127 c. 
 14. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К., 1995. – 399 с.
 15. Кононенко В.І. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні // Українська мова і література в школі. – 1980. – №1. – С. 27-34.
 16. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис. – К.: Рад. школа, 1961. – Ч.2. – 287 с.
 17. Куценко Л. Співець степової Еллади // Дзвін. – 1991. - №7. – С. 138-141.
 18. Кучеренко І.К. Логіко-синтаксична природа речень з однорідними членами // Мовознавство. – 1976. – №4. – С.29-37.
 19. Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцеляции его компонентов: Автореф. дис. …канд. филол. наук. – К., 1984. – 23 с.
 20. Маланюк Є. Книга спостережень: Фрагменти:Від Кобзаря до нації. Студії і роздуми / Київське наукове товариство ім. Петра Могили. - К. : Атіка, 1995. – 238 с.
 21. Маланюк Є. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Тарас С. Салига (упоряд.). - Л. : Світ, 2005. – 496 с.
 22. Маланюк Є. Собор: Поезії / Л. Шуст (упоряд.). - Львів : Старе Знесіння, 1992. – 14 с.
 23. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення. – К.: Наук. думка, 1966. – 324 с.
 24. Метафора Євгена Маланюка (семантико-функціональний аспект): Моногр. / О.М. Тищенко, с.НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2004. - 141 с.
 25. Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложнённого предложения: Учеб. пособие для филол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.
 26. Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. – М.: Высш. шк., 1968. – 320 с.
 27. Салига Т. Поезія Євгена Маланюка // Записки Наукового товариства імені     Т. Шевченка. Праці філологічної секції. - Т. 224. - Львів, 1992. - С. 168-182.
 28. Синтаксис словосполучення і простого речення (Синтаксичні категорії і зв’язки). – К.: Наук. думка, 1975. – 221 с.
 29. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. – М.: Просвещение, 1979. – 236 с.
 30. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.
 31. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища шк., 2000. – 430 с.
 32. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1972. – 515 с.
 33. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 408 с.
10908
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).